О.А.Е.В.О. | ЗАКОНИ И АКТИ
  ЗАКОНИ И АКТИ

  СТРАТЕГИЈА ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО ЗА 2018-2025 ГОДИНА и Акциски план
  НАЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ЗАНИМАЊАТА
  Меѓународна стандардна класификација на образование MCKOB 2011

  ESG 2015 (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area)  ЗАКОНИ И АКТИ
  Закон за просветната инспекција
  Закон за иновациската дејност
  Закон за основање на национална агенција за европски образовни програми и мобилност
  Закон за отворените граѓански универзитети за доживотно учење
    Закон за високото образование (стар)
  ЗАКОН ЗА НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКАТА ДЕЈНОСТ
  Закон за Националната рамка на квалификации
  ЗАКОН ЗА ВИСОКООБРАЗОВНИТЕ УСТАНОВИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА НАСТАВЕН КАДАР ВО ПРЕДУЧИЛИШНОТО ВОСПИТАНИЕ, ОСНОВНОТО И СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

  Закон за здравствената заштита  УРЕДБА
  Уредба ЗВО 76-2020
  Уредба ЗВО 116-2020
  Уредба ЗВО 134-2020
  Уредба ЗВО 149-2020

  Уредба за буџет 2020 декември
  Уредба за буџет 2020 мај
Проф. д-р Агим Рушити
Директор на АКВО


........................ " ........................
........................ " ........................
  Најнови Документи
  Завршна сметка на АКВО, за 2021 година (Годишна сметка на буџетски приходи остварени од услугите на буџетските корисници - 631; Биланс на приходи и трошоци);
  Завршна сметка на АКВО, за 2021 година (Даночен биланс за оданочување на добивка)
  Завршна сметка на АКВО, за 2021 година (Годишна сметка на органи на управа, други органи од нестопанство - 603, 637; Биланс на приходи и трошоци)
  Вуџет на АКВО за 2022 година
  Буџет на МОН (и Агенција за квалитет во високото образование) за 2021 година
  Извештај (шестмесечен) за работа на Одбор за евалуација на високото образование (период: 01.01.2021 година - 30.06.2021 година)
 Извештај (шестмесечен) за работа на Одбор за евалуација на високото образование (период: 01.07.2021 година - 31.12.2021 година)
  Извештај (шестмесечен) за работа на Одборот за акредитација на високото образование (период: јуни 2020 година - ноември 2020 година)
  Извештај за работата на ОА (период јуни 2020 - ноември 2020)
  Пристап до информации од јавен карактер
  Завршна Сметка 2020 - 1 - Биланс на приходи и трошоци
  Завршна Сметка 2020 - 1 - Биланс на приходи и трошоци
  Правилник за образецот на извештајот за работата на Одборот за акредитација на високото образование
  Правилник за образецот на извештајот за работата на Одборот за евалуација на високото образование
  Извештај за работата на Одборот за евалауација на високото образование
  Деловник за работа на Одборот за акредитација на високото образование
  Деловник за работа на Одборот за евалуација на високото образование
  Закон за високото образование
  Барање за акредитација на студиската програма
  Образец Елаборат на прв циклус на студии
  Упатсво за пополнување на Елаборат на прв циклус на студии
  ::: Сите документи
Почетна
За нас
Новости
Корисни линкови
Документи
Контакт
Република Северна Македонија
Агенција за квалитет во високото образование
 • Регистар на ментори III - Циклус
 • Список на акредитирани
  високоoбразовни установи
 • Список за акредитација
  Студиски Програми
 • www.akvo.mk / contact@akvo.mk
  Улица: Кеј Димитар Влахов 4, II-Кат (Стара Комерцијална Банка),
  1000 Скопје,
  Република Северна Македонија,
  Тел: +389 (0) 2 322 0509
  ® Изработено 2016