АРХИВА
  ДОКУМЕНТИ
  AES ENDOMAK
  Естетска Стоматологија 2циклус 444
  UKIM
  Безбедност Квалитет Храна 2цикл 311
  Фармаковигиланца 2цикл 68
  Стручни Забни Техничари 1цикл 486
  УправувањеаквалитетиабезбХрана 2цикл 175-7
  ПрехранбенаТехиБиотехнологија 2цикл 175-6
  ДенталнаМедицина 1цикл 306
  Дентална Медицина 1 и 2цикл 305
  Стоматолошки Науки 2цикл 304
  СтручниСтоматолошкиСестри 1цикл 303
  Општа Медицина 1 и 2цикл 633
  МЈПМПППЕУ 2цикл 585
  Корпоративно Право 2цикл 584
  Медицинско Лабораториска Дијагностика 1цикл 281
  Сметководство Ревизија 2цикл 620
  Хомеопатски Лекови 2цикл 597
  Просторно Планирање 2цикл 534
  Менаџерска Економија 2цикл 467
  МенаџментЗКН 1цикл 495
  Акушерка 1цикл 477
  Менаџмент ЗЦП 2цикл 86
  МФ 2цикл 85
  Фармација 1 и 2цикл 69
  Фармаковигиланца 2цикл 68
  AKS
  Право ЕУ и ЕИ 2цикл 497
  ПравоЕУ и ЕИ 2цикл 496
  Деловно Право 2цикл 221
  Деловно Право 2цикл 220
  FON
  Казнено Право 2цикл 477
  ДеловноПраво 2цикл 476
  Политички Науки 2цикл 475
  Политички Науки 2цикл 475
  Деловно Право 2цикл 473
  Политички Науки 2цикл 472
  НПСИ во ЕУ 2цикл 471
  Казнено Право 2цикл 470
  Ѓраѓанско Право 2цикл 469
  IBU
  Психолошко Советување Насочување 1цикл 413
  IDKNA
  Психолошко Советување Насочување 1цикл 413
  ИСКР Прилеп
  Современи Композити Роботика 2цикл 201
  Современи Композити Роботика 2цикл 200
  МCYCH
  Психологија СЗ 2цикл 438
  Психологија СЗ 2цикл 437
  Правни Студии 1цикл 319
  Клиничка СП-2цикл 193
  Клиничка СП 2цикл 192
  Општа Психологија 1цикл 191
  МYC
  Криминалистика Детективи 1цикл 538
  ФинансииМаркетинг 1цикл 543
  Економија Бизнис 1цикл 248
  Економија Бизнис 2цикл 238
  Дипломатија МО 1цикл 237
  Дипломатија МО 2цикл 236
  Kompjuterski Nauki 1цикл 247
  Криминалистика Детективи 2цикл 539
  Бизнис Информатика 2цикл 239
  Туризам и Менаџмент
  Туризам 1цик 463
  Финансии 1цик 462
  Меќународен Маркетинг Менаџмент 1цикл 461
  Менаџмент ЧР 1цикл 460
  YMT
  Управување Миграции 603
  Безбедност при работа 453
  Нутриционизами Диетика 452
Директор на АКВО


........................ " ........................
........................ " ........................
  Најнови Документи
  OPEN CALL FOR SELECTION OF FOREIGN EXPERTS FOR IMPLEMENTATION OF EXTERNAL EVALUATION OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS AND STUDY PROGRAMS IN THE REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA
  Завршна сметка за 2022 г., за АКВО (сметка 788)
  Завршна сметка за 2022 г., за АКВО (сметка 603-15)
  Шестмесечен извештај за работата на Одборот за евалуација на ВО (Период: 01.07 2022-31.12. 2022)
  Полугодишен извештај за работата на Одборот за акредитација на ВО (Период: јули 2022-декември 2022)
  Завршна сметка на АКВО, за 2021 година (Годишна сметка на буџетски приходи остварени од услугите на буџетските корисници - 631; Биланс на приходи и трошоци);
  Завршна сметка на АКВО, за 2021 година (Даночен биланс за оданочување на добивка)
  Завршна сметка на АКВО, за 2021 година (Годишна сметка на органи на управа, други органи од нестопанство - 603, 637; Биланс на приходи и трошоци)
  Вуџет на АКВО за 2022 година
  Буџет на МОН (и Агенција за квалитет во високото образование) за 2021 година
  Пристап до информации од јавен карактер
  Завршна Сметка 2020 - 1 - Биланс на приходи и трошоци
  Завршна Сметка 2020 - 1 - Биланс на приходи и трошоци
  Правилник за образецот на извештајот за работата на Одборот за акредитација на високото образование
  Правилник за образецот на извештајот за работата на Одборот за евалуација на високото образование
  Извештај за работата на Одборот за евалауација на високото образование
  Деловник за работа на Одборот за акредитација на високото образование
  Деловник за работа на Одборот за евалуација на високото образование
  Закон за високото образование
  Барање за акредитација на студиската програма
  Образец Елаборат на прв циклус на студии
  Упатсво за пополнување на Елаборат на прв циклус на студии
  ::: Сите документи
Почетна
За нас
Новости
Корисни линкови
Документи
Контакт
Република Северна Македонија
Агенција за квалитет во високото образование
 • Регистар на ментори III - Циклус
 • Список на акредитирани
  високоoбразовни установи
 • Список за акредитација
  Студиски Програми
 • www.akvo.mk / contact@akvo.mk
  Улица: Бул. Гоце Делчев б.б. (Македонска Радио Телевизија - МРТВ - 10ти спрат),
  1000 Скопје,
  Република Северна Македонија
  Тел: +389 (0) 2 311 4596

  ® Изработено 2016