О.А.Е.В.О. | КОРИСНИ ЛИНКОВИ
  Образование во Република Северна Македонија
  Министерство за образование и наука во Република Северна Македонија
  Јавна установа Центар за образование на возрасните
  Центар за стручно образование и обука
  Биро за развој на образованието
  Државен испитен центар
  Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија  Високообразовни институции во Република Северна Македонија
  Универзитет “Св. Кирил и Методиј” – Скопје
  Универзитет “Св. Климент Охридски” -Битола
  Универзитет “Гоце Делчев” Штип
  Универзитет за аудиовизуелни уметности ЕСРА
  Државен универзитет во Тетово
  Универзитет за информатички технологии и науки “Свети Апостол Павле” Охрид
  ФОН Универзитет
  Европски Универзитет Македонија ЕУРМ
  ЈИЕ Универзитет
  Универзитет за туризам и менаџмент Скопје
  University American College Skopje
  МИТ Универзитет
  Меѓународен Универзитет Струга
  International Balkan University
  Универзитет „Евро-Балкан“-Скопје
  Висока школа за новинарство и за односи со јавноста, Скопје
  Висока професионална установа за бизнис студии Евро колеџ Куманово
  Факултет за бизнис економија Скопје
  Меѓународен Славјански Институт Свети Николе
  Бизнис Академија Смилевски-БАС
  Институт за општествени и хуманистички науки-Скопје  Портали на Европската комисија
  Програма Еразмус+
  Образование и обука
  Млади
  Спорт
  Извршна агенција за образование, аудиовизуелност и култура
  Акција Жан Моне
  Европски портал на акцијата еТвининг, Агенција Јуропеан Скулнет
  European Higher Education Area and Bologna Process
  European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA)
  European Quality Assurance Register for Higher Education (EQAR)
 
Проф. д-р Агим Рушити
Директор на АКВО


........................ " ........................
........................ " ........................
  Најнови Документи
  Завршна сметка на АКВО, за 2021 година (Годишна сметка на буџетски приходи остварени од услугите на буџетските корисници - 631; Биланс на приходи и трошоци);
  Завршна сметка на АКВО, за 2021 година (Даночен биланс за оданочување на добивка)
  Завршна сметка на АКВО, за 2021 година (Годишна сметка на органи на управа, други органи од нестопанство - 603, 637; Биланс на приходи и трошоци)
  Вуџет на АКВО за 2022 година
  Буџет на МОН (и Агенција за квалитет во високото образование) за 2021 година
  Извештај (шестмесечен) за работа на Одбор за евалуација на високото образование (период: 01.01.2021 година - 30.06.2021 година)
 Извештај (шестмесечен) за работа на Одбор за евалуација на високото образование (период: 01.07.2021 година - 31.12.2021 година)
  Извештај (шестмесечен) за работа на Одборот за акредитација на високото образование (период: јуни 2020 година - ноември 2020 година)
  Извештај за работата на ОА (период јуни 2020 - ноември 2020)
  Пристап до информации од јавен карактер
  Завршна Сметка 2020 - 1 - Биланс на приходи и трошоци
  Завршна Сметка 2020 - 1 - Биланс на приходи и трошоци
  Правилник за образецот на извештајот за работата на Одборот за акредитација на високото образование
  Правилник за образецот на извештајот за работата на Одборот за евалуација на високото образование
  Извештај за работата на Одборот за евалауација на високото образование
  Деловник за работа на Одборот за акредитација на високото образование
  Деловник за работа на Одборот за евалуација на високото образование
  Закон за високото образование
  Барање за акредитација на студиската програма
  Образец Елаборат на прв циклус на студии
  Упатсво за пополнување на Елаборат на прв циклус на студии
  ::: Сите документи
Почетна
За нас
Новости
Корисни линкови
Документи
Контакт
Република Северна Македонија
Агенција за квалитет во високото образование
 • Регистар на ментори III - Циклус
 • Список на акредитирани
  високоoбразовни установи
 • Список за акредитација
  Студиски Програми
 • www.akvo.mk / contact@akvo.mk
  Улица: Кеј Димитар Влахов 4, II-Кат (Стара Комерцијална Банка),
  1000 Скопје,
  Република Северна Македонија,
  Тел: +389 (0) 2 322 0509
  ® Изработено 2016