А.К.В.О. | СЕЛЕКТИРАН НОВОСТ

Агенцијата за квалитет во високото образование
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
Објавено: 11.12.2020
Објава 7/11-20
Листа на акредитирани студиски програми, Решенија
Превземи: Листа заклучно 11.12.2020


Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје
1 Технолошко - металуршки факултет / Прехранбена технологија и биотехнологија / втор циклус / 60 / Решение
2 Технолошко - металуршки факултет / Управување со квалитет и безбедност на храна / втор циклус / 60 / Решение
3 Машински факултет / Одржлива енергетика и екологија на англиски јазик / втор циклус / 60 / Решение
4 Природно - математички факултет факултет / Менаџмент и заштита на културно наследство / прв циклус / 240 / Решение
5 Филозофски факултет Психологија / трет циклус / 180 / Решение
6 Православен богословски факултет „Св. Климент Охридски“ - Скопје / Теологија / втор циклус / 120 / Решение
7 Православен богословски факултет „Св. Климент Охридски“ - Скопје / Теологија - Методика на настава по религиско образование / втор циклус / 60 / Решение
8 Православен богословски факултет „Св. Климент Охридски“ - Скопје / Теологија / прв циклус / 240 / Решение
9 Медицински факултет / Медицинско - лабораториска дијагностика / прв циклус / 180 / Решение
10 Факултет за ветеринарна медицина / Безбедност на храна / трет циклус / 180 / Решение

Универзитет “Св. Климент Охридски“ - Битола
1 Правен факултет во Кичево / Човекови права и демократија / втор циклус / 60 / Решение
2 Технолошко - технички факултет / Иновативни технологии за храна и нутриционизам / трет циклус / 180 / Решение
3 Технички факултет - Битола / Машинство / трет циклус / 180 / Решение
4 Правен факултет во Кичево / Административно право и администрација / втор циклус / 60 / Решение
5 Правен факултет во Кичево / Бизнис право / втор циклус / 60 / Решение

Универзитет "Гоце Делчев" - Штип
1 Економски факултет / Бизнис економија / втор циклус / 60 / Решение
2 Економски факултет / Маркетинг менаџмент / втор циклус / 60 / Решение
3 Економски факултет / МБА менаџмент / втор циклус / 60 / Решение
4 Економски факултет / МБА менаџмент / втор циклус / 120 / Решение
5 Економски факултет / Сметководство и ревизија / втор циклус / 60 / Решение
6 Економски факултет / Финансии / втор циклус / 60 / Решение
7 Машински факултет / Информатичка технологија во машинството / прв циклус / 240 / Решение
8 Технолошко-техничкиот факултет / Дизајн и технологија на текстил и облека / прв циклус / 240 / Решение
9 Правен факултет / Правни студии / прв циклус / 240 / 0 10 Електротехнички факултет / Автоматика и системско инженерство / прв циклус / 240 / Решение
11 Факултет за природни и технички науки / Индустриска логистика / прв циклус / 240 / Решение
12 Економски факултет / Финансии / прв циклус / 240 / Решение
13 Економски факултет / Менаџмент и маркетинг / прв циклус / 240 / 0 14 Економски факултет / Бизнис економија / прв циклус / 240 / Решение
15 Земјоделски факултет / Градинарство / прв циклус / 240 / Решение
16 Факултет за природни и технички науки / Инженерство за заштита на животна средина / прв циклус / 240 / Решение
17 Факултет за природни и технички науки / Геологија / прв циклус / 240 / Решение
18 Земјоделски факултет / Поледелство / рв циклус / 240 / Решение
19 Земјоделски факултет / Лозарство и винарство / прв циклус / 240 / Решение

Универзитет на Југоисточна Европа - Тетово
1 Факултет за современи науки и технологии / Компјутерски науки / трет циклус / 180 / Решение
2 Факултетот за бизнис и економија / Бизнис администрација / трет циклус / 180 / Решение
3 Факултетот за бизнис и економија / Економија трет циклус / 180 / Решение
4 Факултет за современи општествени науки / Политички науки / втор циклус / 60 / Решение
5 Правен факултет / Криминалистика и безбедност / прв циклус / 240 / Решение
6 Правен факултет / Меѓународно право (англиски јазик ) / втор циклус / 60 / Решение
7 Правен факултет / Уставно и управно право / втор циклус / 60 / Решение
8 Факултет за јазици, култури и комуникации / Албански јазик и литература / трет циклус / 180 / Решение

Меѓународен Универзитет Визион - Гостивар
1 Факултет за инженерство и архитектура / Архитектура / прв и втор циклус / 300 / Решение
2 Факултет за инженерство и архитектура / Градежно инженерство / прв циклус / 240 / Решение
3 Факултет за инженерство и архитектура / Компјутерско инженерство / прв циклус / 240 / Решение

ФОН Универзитет
1 Факултет за правни и политички науки / Казнено право / втор циклус / 60 / Решение
2 Факултет за правни и политички науки / Казнено право / втор циклус / 60 / Решение

Универзитет Американ Колеџ во Скопје
1 Факултет за правни науки / Деловна право / втор циклус / 60 / Решение
2 Факултет за правни науки / Деловна право / втор циклус / 120 / Решение

Универзитет за туризам и менаџмент - Скопје
1 Економски факултет / Меѓународен маркетинг менаџмент / прв циклус / 240 / Решение
2 Факултет за туризам / Туризам / прв циклус / 240 / Решение
3 Економски факултет / Финансии, банкарство и осигурување / прв циклус / 240 / Решение

Универзитет “Мајка Тереза“ Скопје
1 Факултет за технички науки / Безбедност при работа / втор циклус / 60 / Решение
2 Факултет за технички науки / Нутриционизам и диететика / втор циклус / 60 / Решение

Меѓународен Славјански Универзитет „Г.Р.Державин“ во Свети Николе
1 Факултет за психологија / Клиничка и советодавна психологија / втор циклус / 120 / Решение
2 Факултет за психологија / Клиничка и советодавна психологија / втор циклус / 60 / Решение
3 Факултет за психологија / Општа психологија / прв циклус / 240 / Решение

Приватна научна установа Институт за современи композити и роботика Прилеп
1 Современи композити и роботика / втор циклус / 60 / Решение
2 Современи композити и роботика / втор циклус / 120 / Решение

Приватна високоообразовна професионална установа за бизнис студии „Еуро колеџ“ Куманово
1 Бизнис администрација / втор циклус / 120 / Решение

Меѓународен Балкански Универзитет Скопје
1 Факултет за образовни науки / Психолошко советување и насочување / прв циклус / 240 / Решение
2 Факултет за уметност и дизајн / Моден дизајн / прв циклус / 240 / Решение
3 Факултет за уметност и дизајн / Графички дизајн / прв циклус / 240 / Решение
4 Факултет за уметност и дизајн / Графички дизајн / втор циклус / 60 / Решение
5 Факултет за уметност и дизајн / Визуелна уметност / втор циклус / 60 / Решение
6 Факултет за образовни науки / Турски јазик и книжевност втор циклус / 60 / Решение
7 Факултет за економски и административни науки / Меѓународни економски односи / втор циклус / 60 / Решение
8 Факултет за економски и административни науки / Економија / трет циклус / 180 / Решение
9 Факултет за економски и административни науки / Менаџмент / прв циклус / 240 / Решение

МИТ Универзитет
1 Факултет за безбедносни науки / Криминологија / втор циклус / 60 / Решение
Почетна
За нас
Новости
Корисни линкови
Документи
Контакт
Република Северна Македонија
Агенција за квалитет во високото образование
 • Регистар на ментори III - Циклус
 • Список на акредитирани
  високоoбразовни установи
 • Список за акредитација
  Студиски Програми
 • www.akvo.mk / contact@akvo.mk
  Улица: Кеј Димитар Влахов 4, II-Кат (Стара Комерцијална Банка),
  1000 Скопје,
  Република Северна Македонија,
  Тел: +389 (0) 2 322 0509
  ® Изработено 2016