О.А.Е.В.О. | ДОКУМЕНТИ
  Решенија за акредитација на ментори на докторски студии (септември 2022 - октомври 2022)

Универзитет "Гоце Делчев" Штип
1. Факултет за медицински науки
Др. Јасмин Циривири Решение
Др. Викторија Максимова 2 Решение
Др. Викторија Максимова Решение
Др. Катерина Златановска Решение
Др. Ленче Николовска Решение
Др. Марија Дарковска Серафимовска Решение
Др. Наташа Лонгурова Решение
Др. Тоше Крстев Решение
Др. Јован Ивчев Решение
Проф. Др. Сања Нешкова Решение
2. Факултет за медицински науки
Д-р Ѓорги Димов Решение
Д-р Афродита Зенделска Решение
Д-р Благица Донева Решение
Д-р Горан Тасев Решение
Д-р Марјан Делипетрев Решение
Д-р Марија Хаџи-Хиколова Решение
Д-р Николинка Донева Решение

Универзитет на Југоисточна Европа во Тетово
1. Факултет за современи науки и технологии
Д-р Адриан Бесими Решение
Д-р Висар Шеху Решение
Д-р Садудин Ибраими Решение
Д-р Хирие Абази Халили Решение

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје
1. Градежен факултет
Д-р Дарко Наков Решение
2. Институт за сточарство
д-р. Васил Костов Решение
д-р. Даниела Величовска Решение
д-р. д-р. Родне Настов Решение
3. Медицински факултет
Д-р Емилија Атанасвска Решение
Д-р Татјана Зорчец Решение

Универзитет Св Климент Охридски Битола
1. Правен факултет
Д-р. Анастас Џуровски Решение
Д-р. Горан Илиќ Решение
Д-р. Младен Караџоски Решение
Д-р. Никола Тунтевски Решение
Д-р. Саша Дукоски Решение
Д-р. Светлана Велановска Решение
Директор на АКВО


........................ " ........................
........................ " ........................
  Најнови Документи
  OPEN CALL FOR SELECTION OF FOREIGN EXPERTS FOR IMPLEMENTATION OF EXTERNAL EVALUATION OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS AND STUDY PROGRAMS IN THE REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA
  Завршна сметка за 2022 г., за АКВО (сметка 788)
  Завршна сметка за 2022 г., за АКВО (сметка 603-15)
  Шестмесечен извештај за работата на Одборот за евалуација на ВО (Период: 01.07 2022-31.12. 2022)
  Полугодишен извештај за работата на Одборот за акредитација на ВО (Период: јули 2022-декември 2022)
  Завршна сметка на АКВО, за 2021 година (Годишна сметка на буџетски приходи остварени од услугите на буџетските корисници - 631; Биланс на приходи и трошоци);
  Завршна сметка на АКВО, за 2021 година (Даночен биланс за оданочување на добивка)
  Завршна сметка на АКВО, за 2021 година (Годишна сметка на органи на управа, други органи од нестопанство - 603, 637; Биланс на приходи и трошоци)
  Вуџет на АКВО за 2022 година
  Буџет на МОН (и Агенција за квалитет во високото образование) за 2021 година
  Пристап до информации од јавен карактер
  Завршна Сметка 2020 - 1 - Биланс на приходи и трошоци
  Завршна Сметка 2020 - 1 - Биланс на приходи и трошоци
  Правилник за образецот на извештајот за работата на Одборот за акредитација на високото образование
  Правилник за образецот на извештајот за работата на Одборот за евалуација на високото образование
  Извештај за работата на Одборот за евалауација на високото образование
  Деловник за работа на Одборот за акредитација на високото образование
  Деловник за работа на Одборот за евалуација на високото образование
  Закон за високото образование
  Барање за акредитација на студиската програма
  Образец Елаборат на прв циклус на студии
  Упатсво за пополнување на Елаборат на прв циклус на студии
  ::: Сите документи
Почетна
За нас
Новости
Корисни линкови
Документи
Контакт
Република Северна Македонија
Агенција за квалитет во високото образование
 • Регистар на ментори III - Циклус
 • Список на акредитирани
  високоoбразовни установи
 • Список за акредитација
  Студиски Програми
 • www.akvo.mk / contact@akvo.mk
  Улица: Бул. Гоце Делчев б.б. (Македонска Радио Телевизија - МРТВ - 10ти спрат),
  1000 Скопје,
  Република Северна Македонија,

  ® Изработено 2016