О.А.Е.В.О. | Регулатива за АКВО
  Закон за високо образование
  Закон за високото образование (консолидиран текст)
  Закон за високо образование (измена и дополна, 178/2021)/ Ligji për arsim të lartë (ndryshim dhe plotësim, 178/2021)
  Закон за високо образование (82/2018)/Ligji për arsim të lartë (82/2018)
  Закон за високо образование (стар)

  Уредби со законска сила
  Уредба со законска сила за примена на ЗВО за време на вонредна состојбс ( 76/2020, 116/2020, 134/2020 и 149/2020

  Уредби за нормативи (2010)
  Уредба за престанување на Уредба за нормативи и стандарди за основање на ВОУ и за вршење на ВОД
  Уредба за нормативи и стандарди за основање на ВОУ и за вршење на ВОД (2010)
  Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за нормативи и стандарди за основање на ВОУ и за вршење на ВОД (2010)
  Исправка на Уредбата за изменување на Уредбата за нормативи и стандарди за основање на ВОУ и за вршење на ВОД (2011)

  Правилници
  Правилник за дополнување на Правилникот за стандардите и нормативи за основање на ВОУ и за вршење ВОД
  Правилникот за содржината на студиските програми
  Одлука на Уставен суд за укинување на Правилник за содржината на студиските програми
  Правилник со кој се утврдуваат стручните и академските називи
  Правилник за стандардите и постапката за надворешна евалуација и самоевалуација
  Правилник за стандардите и нормативите за основање на високообразовни установи и за вршење високообразовна дејност/Rregullore për standardet dhe normativet për themelimin e institucionit të arsimit të lartë dhe për kryerjen e veprimtarisë në arsimin e lartë
  Правилник за дополнување на Правилникот за стандардите и нормативите за основање на високообразовни установи и за вршење високообразовна дејност/ Rregullore për plotësimin e Rregullores për standardet dhe normativet për themelimin e institucionit të arsimit të lartë dhe për kryerjen e veprimtarisë në arsimin e lartë
  Корегиран и дополнет Прилог 2 од ПРАВИЛНИК за стандардите и нормативите за основање на високообразовни установи и за вршење високообразовна дејност/ Shtojca 2 e korigjuar dhe e plotësuar nga Rregullorja për standardet dhe normativet për themelimin e institucionit të arsimit të lartë dhe për kryerjen e veprimtarisë në arsimin e lartë
  Правилник за организацијата, работата, начинот на одлучување, методологијата за акредитација и евалуација, стандардите за акредитација и евалуација, како и други прашања во врска со работата на Одборот за акредитација и евалуација на високото образование (2012)
  Правилник за методологијата, стандардите и постапката за акредитација на високообразовни установи и за акредитација на студиските програми
  Правилник за водење на евиденции за ВО
  Правилници кои се донесени како обврска произлезено од ЗВО

  Деловници за работа
  (Нов) Деловник за работа на ОЕ на ВО (од 24.06.2022)
  Деловник за работа на ОА на ВО

  Одлуки на ВРСМ за надоместоци
  Одлуки на ВРСМ за надоместоци за ОА
  1. Одлуката на ВРСМ за надоместоците на членовите на ОA
  2. Одлука за имена на Одлука на ВРСМ за исплата на ОА
  3. Одлука на ВРСМ за надоместоците во постапка на акредитација
  Одлуки на ВРСМ за надоместоците, за членовите на ОЕ и трошоци за евалуација
  1. Одлука на ВРСМ за надоместоците, за членовите на ОЕ и трошоци за евалуација
  2. Дополнување на Одлука на ВРСМ за надоместоци на ОЕ и трошоци за евалуација

  Акти на НС за ВО и НИД
  Области во кои преводите на капиталните дела се сметаат за референтни наични публикации
  Утврдување на листа на релевантни домашни и меѓународни настани
  Бази до кои МОН ке обезбеди пристап на наставници и соработници избрани на јавните ВОУ

  Стратешки документи
  Стратегија за образованието за 2018-2025 година и Акциски план
  Strategjia e arsimit për periudhën 2018-2025 dhe Plani i veprimit
  Education Strategy for 2018-2025 and Action Plan
  ESG 2015 (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area)

  Буџет
  Буџет на АКВО за 2023
  Прерасподелба на средства помеѓу буџетските корисинци на централната власт и помеѓу фондовите за 2022 година
  Буџет на АКВО за 2022
  Ребаланс на Буџет на АКВО за 2021
  Буџет на АКВО за 2021
  Уредба со законска сила за изменување и дополнување на Буџет на РСМ, определен за АКВО, за 2020, за време на вонредна состојба
  Буџет на АКВО за 2020

  Завршни сметки на АКВО
  Завршна сметка за 2022 г., за АКВО (сметка 788)
  Завршна сметка за 2022 г., за АКВО (сметка 603-15)
  Завршна сметка на АКВО, за 2021 година (Годишна сметка на буџетски приходи остварени од услугите на буџетските корисници - 631; Биланс на приходи и трошоци)
  Завршна сметка на АКВО, за 2021 година (Даночен биланс за оданочување на добивка)
  Завршна сметка на АКВО, за 2021 година (Годишна сметка на органи на управа, други органи од нестопанство - 603, 637; Биланс на приходи и трошоци)
  Завршна Сметка 2020 - 1 - Биланс на приходи и трошоци
  Завршна Сметка 2020 - 1 - Биланс на приходи и трошоци

  (Нови) Обрасци (усогласени со Правилници за стандарди за акредитација, донесени од Национален совет за ВО)
 Извештај за прв и втор циклус студии мај 2023
 Извештај за трет циклус студии мај 2023
 Елаборат за акредитација на студиски програми од ПРВ циклус (word)
 Елаборат за акредитација на студиски програми од ПРВ циклус (pdf)
 Елаборат за акредитација на студиски програми од ВТОР циклус (word)
 Елаборат за акредитација на студиски програми од ВТОР циклус (pdf)
 Елаборат за акредитација на студиски програми од ТРЕТ циклус (word)
 Елаборат за акредитација на студиски програми од ТРЕТ циклус (pdf)
 Проект за основање на високообразовни установи (word)
 Проект за основање на високообразовни установи (pdf)

  Обрасци
 Елаборат за (ре)акредитација на студиска програма, за трет циклус на студии/Elaborat për (ri)akreditimin e programit studimor të ciklit të tretë të studimeve
 Елаборат за (ре)акредитација на студиска програма, за втор циклус на студии/Elaborat për (ri)akreditimin e programit studimor të ciklit të dytë të studimeve
 Елаборат за (ре)акредитација на студиска програма, за прв циклус на студии/Elaborat për (ri)akreditimin e programit studimor të ciklit të parë të studimeve
Проф. д-р Агим Рушити
Директор на АКВО


........................ " ........................
........................ " ........................
  Најнови Документи
  OPEN CALL FOR SELECTION OF FOREIGN EXPERTS FOR IMPLEMENTATION OF EXTERNAL EVALUATION OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS AND STUDY PROGRAMS IN THE REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA
  Завршна сметка за 2022 г., за АКВО (сметка 788)
  Завршна сметка за 2022 г., за АКВО (сметка 603-15)
  Шестмесечен извештај за работата на Одборот за евалуација на ВО (Период: 01.07 2022-31.12. 2022)
  Полугодишен извештај за работата на Одборот за акредитација на ВО (Период: јули 2022-декември 2022)
  Завршна сметка на АКВО, за 2021 година (Годишна сметка на буџетски приходи остварени од услугите на буџетските корисници - 631; Биланс на приходи и трошоци);
  Завршна сметка на АКВО, за 2021 година (Даночен биланс за оданочување на добивка)
  Завршна сметка на АКВО, за 2021 година (Годишна сметка на органи на управа, други органи од нестопанство - 603, 637; Биланс на приходи и трошоци)
  Вуџет на АКВО за 2022 година
  Буџет на МОН (и Агенција за квалитет во високото образование) за 2021 година
  Пристап до информации од јавен карактер
  Завршна Сметка 2020 - 1 - Биланс на приходи и трошоци
  Завршна Сметка 2020 - 1 - Биланс на приходи и трошоци
  Правилник за образецот на извештајот за работата на Одборот за акредитација на високото образование
  Правилник за образецот на извештајот за работата на Одборот за евалуација на високото образование
  Извештај за работата на Одборот за евалауација на високото образование
  Деловник за работа на Одборот за акредитација на високото образование
  Деловник за работа на Одборот за евалуација на високото образование
  Закон за високото образование
  Барање за акредитација на студиската програма
  Образец Елаборат на прв циклус на студии
  Упатсво за пополнување на Елаборат на прв циклус на студии
  ::: Сите документи
Почетна
За нас
Новости
Корисни линкови
Документи
Контакт
Република Северна Македонија
Агенција за квалитет во високото образование
 • Регистар на ментори III - Циклус
 • Список на акредитирани
  високоoбразовни установи
 • Список за акредитација
  Студиски Програми
 • www.akvo.mk / contact@akvo.mk
  Улица: Кеј Димитар Влахов 4, II-Кат (Стара Комерцијална Банка),
  1000 Скопје,
  Република Северна Македонија,
  Тел: +389 (0) 2 322 0509
  ® Изработено 2016