О.А.Е.В.О. | Информации од јавен карактер
  Информации од јавен карактер
Барање за пристап до информации од јавен карактер

  Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер/ Ligji për qasje të lirë te informatat me karakter publik
  Барање за пристап до информации од јавен карактер - pdf формат
  Барање за пристап до информации од јавен карактер - word формат
  Упатство за Барање за пристап до информации од јавен карактер
  Листа на информации од јавен карактер - Агенција за квалитет во високото образование
  Образец на Жалба - word формат
  Водич за делегирање на надлежност
  Прирачник за спроведување на Тест на штетност
  Прирачник за Проактивно објавување на информации
  Насоки за проактивна транспарентност
  Насоки за проактивно објавување на информации од јавен карактер за функционери или раководни лица
  Леток за баратели
  Агенција за заштита на правото за слободен пристап на информациите од јавен карактер
  Баратели на информации - едукативно видео
  Eдукативно видео наменето за службените лица кај имателите на информации од јавен карактер
  Годишен извештај за 2020 годинa
  Годишен извештај за 2021 годинa
  Годишен извештај за 2022 годинa

  Procedurë për të vepruar në Kërkesat për qasje të lirë në informacione me karakter publik
  Formular për Ankesë (vord)
  Udhëzime për transparencë proaktive
  Udhëzime për publikim proaktiv të informacioneve me karakter publik, për funksionarë apo persona udhëheqës
  Fletushkë për kërkues
  Udhëzues për delegimin e kompetencës
  Doracak për zbatimin eTestit të dëmit
  Publikim proaktiv të informacioneve

Согласно политиката на Aгенцијата за квалитет во високото образование, за отворени податоци и транспаретно и отчетно работење, редовно и активно објавување информации од секојдневното работење на Агенцијата за квалитет во високпто образование, пристапете кон линкот (akvo.mk).

Барањата може да се достават, до службените лице за посредување со информации од јавен карактер, при остварување на правото на слободен пристап до информациите од јавен карактер:
1. Севгил Муртези
sevgil.murtezi@akvo.mk
2. Милена Ефремовска
milena.efremovska@akvo.mk
Tel: + 389 (0) 2 322 0509
Кеј Димитар Влахов 4, II кат
1000 Скопје
Република Северна Македонија
Директор на АКВО


........................ " ........................
........................ " ........................
  Најнови Документи
  OPEN CALL FOR SELECTION OF FOREIGN EXPERTS FOR IMPLEMENTATION OF EXTERNAL EVALUATION OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS AND STUDY PROGRAMS IN THE REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA
  Завршна сметка за 2022 г., за АКВО (сметка 788)
  Завршна сметка за 2022 г., за АКВО (сметка 603-15)
  Шестмесечен извештај за работата на Одборот за евалуација на ВО (Период: 01.07 2022-31.12. 2022)
  Полугодишен извештај за работата на Одборот за акредитација на ВО (Период: јули 2022-декември 2022)
  Завршна сметка на АКВО, за 2021 година (Годишна сметка на буџетски приходи остварени од услугите на буџетските корисници - 631; Биланс на приходи и трошоци);
  Завршна сметка на АКВО, за 2021 година (Даночен биланс за оданочување на добивка)
  Завршна сметка на АКВО, за 2021 година (Годишна сметка на органи на управа, други органи од нестопанство - 603, 637; Биланс на приходи и трошоци)
  Вуџет на АКВО за 2022 година
  Буџет на МОН (и Агенција за квалитет во високото образование) за 2021 година
  Пристап до информации од јавен карактер
  Завршна Сметка 2020 - 1 - Биланс на приходи и трошоци
  Завршна Сметка 2020 - 1 - Биланс на приходи и трошоци
  Правилник за образецот на извештајот за работата на Одборот за акредитација на високото образование
  Правилник за образецот на извештајот за работата на Одборот за евалуација на високото образование
  Извештај за работата на Одборот за евалауација на високото образование
  Деловник за работа на Одборот за акредитација на високото образование
  Деловник за работа на Одборот за евалуација на високото образование
  Закон за високото образование
  Барање за акредитација на студиската програма
  Образец Елаборат на прв циклус на студии
  Упатсво за пополнување на Елаборат на прв циклус на студии
  ::: Сите документи
Почетна
За нас
Новости
Корисни линкови
Документи
Контакт
Република Северна Македонија
Агенција за квалитет во високото образование
 • Регистар на ментори III - Циклус
 • Список на акредитирани
  високоoбразовни установи
 • Список за акредитација
  Студиски Програми
 • www.akvo.mk / contact@akvo.mk
  Улица: Бул. Гоце Делчев б.б. (Македонска Радио Телевизија - МРТВ - 10ти спрат),
  1000 Скопје,
  Република Северна Македонија
  Тел: +389 (0) 2 311 4596

  ® Изработено 2016