А.К.В.О. | СЕЛЕКТИРАН НОВОСТ

Агенцијата за квалитет во високото образование
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
Објавено: 11.04.2023
КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА СТУДЕНТИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА НАДВОРЕШНА ЕВАЛУАЦИЈА НА ВИСОКООБРАЗОВНИТЕ УСТАНОВИ И СТУДИСКИТЕ ПРОГРАМИ ВО РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА / KONKURS PËR ZGJEDHJEN E STUDENTËVE PËR REALIZIMIN E EVALUIMIT TË JASHTËM TË INSTITUCIONEVE TË ARSIMIT TË LARTË DHE PROGRAMEVE STUDIMORE NË REPUBLIKËN E MAQEDONISË VERIORE
Почетна
За нас
Новости
Корисни линкови
Документи
Контакт
Република Северна Македонија
Агенција за квалитет во високото образование
 • Регистар на ментори III - Циклус
 • Список на акредитирани
  високоoбразовни установи
 • Список за акредитација
  Студиски Програми
 • www.akvo.mk / contact@akvo.mk
  Улица: Кеј Димитар Влахов 4, II-Кат (Стара Комерцијална Банка),
  1000 Скопје,
  Република Северна Македонија,
  Тел: +389 (0) 2 322 0509
  ® Изработено 2016