А.К.В.О. | СЕЛЕКТИРАН НОВОСТ

Агенцијата за квалитет во високото образование
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
Објавено: 05.01.2023
Табела од Решенија за почеток со работа на студиски програми/единици, заклучно со 2022 година/ Tabela të Vendimeve për fillim me punë të programeve studimore/njësive, përfundimisht me vitin 2022
1. Универзитет „Св.Кирил и Методиј“ - Скопје
2. Универзитет „Св.Климент Охридски“ - Битола
3. Универзитет во Тетово
4. Универзитет „Гоце Делчев“ - Штип
5. Универзитет „Мајка Тереза“ - Скопје
6. Универзитет на Југоисточна Европа - Тетово
7. Универзитет „Американ колеџ“ - Скопје
8. Меѓународен Балкански Универзитет- Скопје
9. Меѓународен Универзитет во Струга
10.Американски Универзитет на Европа- ФОН Скопје
11. Меѓународен Универзитет „Визион“ - Гостивар
12. Меѓународен Славјански Универзитет„Г.Р. Државен“ - Свети Николе
13.Универзитет за туризам и менаџмент - Скопје
14. ВОУ на верски заедници, Факултет за исламски науки - Скопје
15.Воена академија „Генерал Михаило Апостолски“- Скопје
16.ПВУ Европски универзитет Скопје
17.ПВУ Висока стручна школа Факултет за бизнис економија -Скопје
18. Самостојна висока стручна школа „Бреинстер“ во Скопје
19.ПВПУ за бизнис студии „ЕУРО КОЛЕЏ“- Куманово
20.ВСШ Бизнис академија Смилевски - БАС во Скопје
21.Институт за духовно и културно наследство на албанците - Скопје
22.Институт за современи композити и роботика - Прилеп
23.Институт за комуникациски студии - Скопје
24. ПНИ „Академија за естетика стоматологија-Ендомак“ - Скопје
Почетна
За нас
Новости
Корисни линкови
Документи
Контакт
Република Северна Македонија
Агенција за квалитет во високото образование
 • Регистар на ментори III - Циклус
 • Список на акредитирани
  високоoбразовни установи
 • Список за акредитација
  Студиски Програми
 • www.akvo.mk / contact@akvo.mk
  Улица: Бул. Гоце Делчев б.б. (Македонска Радио Телевизија - МРТВ - 10ти спрат),
  1000 Скопје,
  Република Северна Македонија,

  ® Изработено 2016