О.А.Е.В.О. | ДОКУМЕНТИ
 Решенија за акредитација на студиски програми/Vendimet për akreditim të programeve studimore (период/periudha: ноември/nëntor - декември/dhjetor 2022)

Универзитет Американ Колеџ Скопје
1 Факултет за деловна економија / Менаџмент и иновации / прв циклус / 180 / Решение
2 Факултет за деловна економија / Менаџмент и иновации на англиски јазик / прв циклус / 180 / Решение
3 Факултет за деловна економија / Маркетинг и дигитална трансформација / прв циклус / 180 / Решение

МИТ Универзитет Скопје
1 Правни науки / Правни науки / прв циклус / 180 / Решение

Универзитет "Гоце Делчев" Штип
1 Економски факултет / Економски науки / трет циклус / 180 / Решение
2 Правен факултет / Граѓанско право / трет циклус / 180 / Решение
3 Правен факултет / Деловно право / трет циклус / 180 / Решение
4 Правен факултет / Европско право и европски интеграции / трет циклус / 180 / Решение
5 Факултет за образовни науки / Педагогија / втор циклус / 60 / Решение
6 Факултет за природни и технички науки / Подготовка на минерални суровини / трет циклус / 180 / Решение
7 Правен факултет / Казнено право / трет циклус / 180 / Решение
8 Факултет за медицински науки / Оптометрија и очна оптика / прв циклус / 180 / Решение
9 Факултет за природни и технички науки / Пејзажна архитектура / втор циклус / 60 / Решение

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје
1 Медицински факултет / Стручни специјалистички студии за инструментар-ка / втор циклус / 60 / Решение
2 Филозовски факултет / Младинска работа / втор циклус / 60 / Решение
3 Факултет за ликовна уметност / Графика и трансмедиумски практики / прв циклус / 240 / Решение
4 Филозовски факултет / Археологија / прв циклус / 240 / Решение
5 Филозовски факултет / Историја / прв циклус / 240 / Решение
6 Филозовски факултет / Класична филологија / прв циклус / 240 / Решение
7 Филозовски факултет / Одбрана / прв циклус / 240 / Решение
8 Филозовски факултет / Специјлана едукација и рехабилитација / прв циклус / 240 / Решение
9 Филозовски факултет / Меѓународни односи, разрешување конфликти, дипломатија и глобално управување / втор циклус / 60 / Решение

Универзитет Св Климент Охридски Битола
1 Висока медицинска школа / Медицинско лабораториски аналитичар, специлаизација за биохемиски анализи / втор циклус / 60 / Решение
2 Педагошки факултет / Информатика и техничко образование / прв циклус / 240 / Решение
3 Педагошки факултет / Македонски јазик и книжевност / прв циклус / 240 / Решение
4 Педагошки факултет / Англиски јазик и книжевност 60 / втор циклус / 60 / Решение
5 Педагошки факултет / Англиски јазик и книжевност / втор циклус / 60 / Решение
6 Педагошки факултет / Македонски јазик и книжевност / втор циклус / 60 / Решение
7 Технички факултет / Електроенергетски системи и обновливи извори на енергија / втор циклус / 60 / Решение
8 Технички факултет / Индустриско инженерство и менаџмент / втор циклус / 60 / Решение
9 Факултет за безбедност / Безбедност / втор циклус / 60 / Решение
10 Факултет за безбедност / Безбедност / втор циклус / 120 / Решение
11 Факултет за безбедност / Кризен менаџмент / втор циклус / 60 / Решение
12 Факултет за туризам / Туризам / прв циклус / 240 / Решение
13 Факултет за туризам / Царина и шпедиција / прв циклус / 240 / Решение
14 Факултет за туризам / Царина и шпедиција / втор циклус / 60 / Решение

Меѓународен Балкански Универзитет во Скопје
1 Проект за основање на Висока медицинска школа Решение
2 Висока медицинска школа / Акушерка / прв циклус / 180 / Решение
3 Висока медицинска школа / Медицинска сестра / прв циклус / 180 / Решение
4 Решение за основање на Факултет за дентална медицина Решение
5 Факултет за дентална медицина / Дентална медицина / прв циклус / 300 / Решение

Универзитет Мајка Тереза - Скопје
1 Факултет за социјални науки / Јавна администрација и менаџирање со човечки ресурси / прв циклус / 240 / Решение
2 Факултет за социјални науки / Балкански и Евроазиски студии / втор циклус / 60 / Решение
3 Факултет за социјални науки / Медиуми и интеркуларна комуникација / втор циклус / 60 / Решение
4 Факултет за социјални науки / Социјална работа / втор циклус / 60 / Решение

Универзитет на Југоисточна Европа во Тетово
1 Факултет за современи науки и технологии / Компјутерски науки, насока Компјутерски науки 60 / втор циклус / 60 / Решение
2 Факултет за современи науки и технологии / Компјутерски науки, насока Компјутерски науки / втор циклус / 120 / Решение

Универзитет Тетово
1 Педагошки факултет / Социјална педагогија / втор циклус / 60 / Решение
2 ПМФ / Медицинска физика / втор циклус / 60 / Решение
3 Филолошки факултет / Англиска лингвистика / втор циклус / 120 / Решение

Американски Универзитет на европа - ФОН во Скопје
1 Факултет за економски науки / Деловна економија-маркетинг / втор циклус / 60 / Решение
Проф. д-р Агим Рушити
Директор на АКВО


........................ " ........................
........................ " ........................
  Најнови Документи
  OPEN CALL FOR SELECTION OF FOREIGN EXPERTS FOR IMPLEMENTATION OF EXTERNAL EVALUATION OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS AND STUDY PROGRAMS IN THE REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA
  Завршна сметка за 2022 г., за АКВО (сметка 788)
  Завршна сметка за 2022 г., за АКВО (сметка 603-15)
  Шестмесечен извештај за работата на Одборот за евалуација на ВО (Период: 01.07 2022-31.12. 2022)
  Полугодишен извештај за работата на Одборот за акредитација на ВО (Период: јули 2022-декември 2022)
  Завршна сметка на АКВО, за 2021 година (Годишна сметка на буџетски приходи остварени од услугите на буџетските корисници - 631; Биланс на приходи и трошоци);
  Завршна сметка на АКВО, за 2021 година (Даночен биланс за оданочување на добивка)
  Завршна сметка на АКВО, за 2021 година (Годишна сметка на органи на управа, други органи од нестопанство - 603, 637; Биланс на приходи и трошоци)
  Вуџет на АКВО за 2022 година
  Буџет на МОН (и Агенција за квалитет во високото образование) за 2021 година
  Пристап до информации од јавен карактер
  Завршна Сметка 2020 - 1 - Биланс на приходи и трошоци
  Завршна Сметка 2020 - 1 - Биланс на приходи и трошоци
  Правилник за образецот на извештајот за работата на Одборот за акредитација на високото образование
  Правилник за образецот на извештајот за работата на Одборот за евалуација на високото образование
  Извештај за работата на Одборот за евалауација на високото образование
  Деловник за работа на Одборот за акредитација на високото образование
  Деловник за работа на Одборот за евалуација на високото образование
  Закон за високото образование
  Барање за акредитација на студиската програма
  Образец Елаборат на прв циклус на студии
  Упатсво за пополнување на Елаборат на прв циклус на студии
  ::: Сите документи
Почетна
За нас
Новости
Корисни линкови
Документи
Контакт
Република Северна Македонија
Агенција за квалитет во високото образование
 • Регистар на ментори III - Циклус
 • Список на акредитирани
  високоoбразовни установи
 • Список за акредитација
  Студиски Програми
 • www.akvo.mk / contact@akvo.mk
  Улица: Кеј Димитар Влахов 4, II-Кат (Стара Комерцијална Банка),
  1000 Скопје,
  Република Северна Македонија,
  Тел: +389 (0) 2 322 0509
  ® Изработено 2016