О.А.Е.В.О. | ДОКУМЕНТИ
  ДОКУМЕНТИ
  Пологидешен извештај за работата на ОА на ВО, за период јануари 2023 - јули 2023 година / Raporti gjysmëvjetor për punën e BA të AL, për periudhën janar 2023 - qershor 2023)
  Шестмесечен извештај (јануари 2023 - јуни 2023) за работатата на Одбор за евалуација на ВО
  Завршна сметка за 2022 г., за АКВО (сметка 788)
  Завршна сметка за 2022 г., за АКВО (сметка 603-15)
  Шестмесечен извештај за работата на Одборот за евалуација на ВО (Период: 01.07 2022-31.12. 2022)
  Полугодишен извештај за работата на Одборот за акредитација на ВО (Период: јули 2022-декември 2022)
  Правилник за стандардите и нормативите за основање на високообразовни установи и за вршење високообразовна дејност/Rregullore për standardet dhe normativet për themelimin e institucionit të arsimit të lartë dhe për kryerjen e veprimtarisë në arsimin e lartë
  Правилник за дополнување на Правилникот за стандардите и нормативите за основање на високообразовни установи и за вршење високообразовна дејност/ Rregullore për plotësimin e Rregullores për standardet dhe normativet për themelimin e institucionit të arsimit të lartë dhe për kryerjen e veprimtarisë në arsimin e lartë
  Корегиран и дополнет Прилог 2 од ПРАВИЛНИК за стандардите и нормативите за основање на високообразовни установи и за вршење високообразовна дејност/ Shtojca 2 e korigjuar dhe e plotësuar nga Rregullorja për standardet dhe normativet për themelimin e institucionit të arsimit të lartë dhe për kryerjen e veprimtarisë në arsimin e lartë
  Правилник за методологијата, стандардите и постапката за акредитација на високообразовните установи и за акредитација на студиските програми
  Извештај (шестомесечен) за работата на Одборот за акредитација на високото образование (период: 1 јануари 2022 - 30 јуни 2022 година)
  Извештај (шестомесечен) за работата на Одборот за акредитација на високото образование (период: 1 јуни 2021 - 31 декември 2021 година)
  Извештај за работата на Одбор за евалуација на високото образование (за период: 01.01.2022-31.06.2022)
  (Нов) Деловник за работа на Одборот за евалуација на високото образование
  Правилник за стандардите и постапката за надворешна евалуација и самоевалуација
  Годишен план за спречување на корупција и проценка на ризици од корупција на Агенцијата за квалитет во високото образование
  Деловник за работа на Одборот за акредитација на високото образование
  Деловник за работа на Одборот евалуација на високото образование
  Закон за високото образование
  Етички кодекс за однесување на членовите на Одборот за акредитација на високото образование
  Етички кодекс за квалитетно извршување и унапредување на работата на одборот за евалуација на високото образование
  Ребаланс на буџет 2020
  Извештај за работата на ОА (период јуни 2020 - ноември 2020)
  Извештај (шестмесечен) за работа на Одбор за евалуација на високото образование (период: 01.01.2021 година - 30.06.2021 година)
 Извештај (шестмесечен) за работа на Одбор за евалуација на високото образование (период: 01.07.2021 година - 31.12.2021 година)
  Буџет на МОН (и Агенција за квалитет во високото образование) за 2021 година
  Извештај (шестмесечен) за работа на Одборот за акредитација на високото образование (период: јуни 2020 година - ноември 2020 година)

  Барање за акредитација на ментор на докторски труд
  Барање за акредитација на ментор при поднесување на Барање за акредитација на студиска програма во која се акредитираат и ментори
  Образец за структура на студиска програма од III циклус студии
  Упатство за пополнување на Образец за структура на студиска програма од III циклус студии
  Барање за акредитација на студиската програма
  Образец Елаборат за акредитирање на студиска програма од ПРВ циклус на студии
  Упатсво за пополнување на Елаборат на ПРВ циклус на студии
  Образец Елаборат на прв циклус на студии
  Барање за апликација за втор циклус студии
  Упатсво за пополнување на Елаборат на ВТОР циклус на студии
  Образец Елаборат за акредитирање на студиска програма од ВТОР циклус на студии

  СТРАТЕГИЈА ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО ЗА 2018-2025 ГОДИНА и Акциски план
  НАЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА НА ЗАНИМАЊАТА
  Меѓународна стандардна класификација на образование MCKOB 2011

  ESG 2015 (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area)  ЗАКОНИ И АКТИ
  Закон за просветната инспекција
  Закон за иновациската дејност
  Закон за основање на национална агенција за европски образовни програми и мобилност
  Закон за отворените граѓански универзитети за доживотно учење
    Закон за високото образование (стар)
  ЗАКОН ЗА НАУЧНО-ИСТРАЖУВАЧКАТА ДЕЈНОСТ
  Закон за Националната рамка на квалификации
  ЗАКОН ЗА ВИСОКООБРАЗОВНИТЕ УСТАНОВИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА НАСТАВЕН КАДАР ВО ПРЕДУЧИЛИШНОТО ВОСПИТАНИЕ, ОСНОВНОТО И СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

  Закон за здравствената заштита

  Правилник за образецот на извештајот за работата на Одборот за акредитација на високото образование
  Правилник за образецот на извештајот за работата на Одборот за евалуација на високото образование  УРЕДБА
  Уредба ЗВО 76-2020
  Уредба ЗВО 116-2020
  Уредба ЗВО 134-2020
  Уредба ЗВО 149-2020

  Уредба за буџет 2020 декември
  Уредба за буџет 2020 мај  СИСТЕМАТИЗАЦИЈА
  ПРАВИЛНИК за изменување и дополнување на Правилникот за систематизација на работните места во Агенцијата за квалитет во високото образование
  ПРАВИЛНИК за внатрешната организација на Агенцијата за квалитет во високото образование
  ИЗВЕШТАЈ од спроведената Функционална анализа во Агенцијата за квалитет во високото образование
  ПРАВИЛНИК за систематизација на работните места во Агенцијата за квалитет во високото образование

  Извештај за работата на Одборот за евалауација на високото образование
Директор на АКВО


........................ " ........................
........................ " ........................
  Најнови Документи
  OPEN CALL FOR SELECTION OF FOREIGN EXPERTS FOR IMPLEMENTATION OF EXTERNAL EVALUATION OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS AND STUDY PROGRAMS IN THE REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA
  Завршна сметка за 2022 г., за АКВО (сметка 788)
  Завршна сметка за 2022 г., за АКВО (сметка 603-15)
  Шестмесечен извештај за работата на Одборот за евалуација на ВО (Период: 01.07 2022-31.12. 2022)
  Полугодишен извештај за работата на Одборот за акредитација на ВО (Период: јули 2022-декември 2022)
  Завршна сметка на АКВО, за 2021 година (Годишна сметка на буџетски приходи остварени од услугите на буџетските корисници - 631; Биланс на приходи и трошоци);
  Завршна сметка на АКВО, за 2021 година (Даночен биланс за оданочување на добивка)
  Завршна сметка на АКВО, за 2021 година (Годишна сметка на органи на управа, други органи од нестопанство - 603, 637; Биланс на приходи и трошоци)
  Вуџет на АКВО за 2022 година
  Буџет на МОН (и Агенција за квалитет во високото образование) за 2021 година
  Пристап до информации од јавен карактер
  Завршна Сметка 2020 - 1 - Биланс на приходи и трошоци
  Завршна Сметка 2020 - 1 - Биланс на приходи и трошоци
  Правилник за образецот на извештајот за работата на Одборот за акредитација на високото образование
  Правилник за образецот на извештајот за работата на Одборот за евалуација на високото образование
  Извештај за работата на Одборот за евалауација на високото образование
  Деловник за работа на Одборот за акредитација на високото образование
  Деловник за работа на Одборот за евалуација на високото образование
  Закон за високото образование
  Барање за акредитација на студиската програма
  Образец Елаборат на прв циклус на студии
  Упатсво за пополнување на Елаборат на прв циклус на студии
  ::: Сите документи
Почетна
За нас
Новости
Корисни линкови
Документи
Контакт
Република Северна Македонија
Агенција за квалитет во високото образование
 • Регистар на ментори III - Циклус
 • Список на акредитирани
  високоoбразовни установи
 • Список за акредитација
  Студиски Програми
 • www.akvo.mk / contact@akvo.mk
  Улица: Бул. Гоце Делчев б.б. (Македонска Радио Телевизија - МРТВ - 10ти спрат),
  1000 Скопје,
  Република Северна Македонија,

  ® Изработено 2016