О.А.Е.В.О. | ДОКУМЕНТИ
  Решенија за акредитација на студиските програми (период: јануари 2022 - април 2022)
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје
1 Економски факултет / Е-бизнис менаџмент / втор циклус / 60 / Решение
2 Економски факултет / Е-бизнис менаџмент / втор циклус / 120 / Решение
3 Економски факултет / Корпоративен финансиски менаџмент / втор циклус / 60 / Решение
4 Економски факултет / МБА менаџмент / втор циклус / 60 / Решение
5 Економски факултет / Менаџмент во осигурување / втор циклус / 60 / Решение
6 Економски факултет / Монетрана економија, финансии и банкарство / втор циклус / 60 / Решение
7 Економски факултет / Статистички методи за бизнис економија / втор циклус / 60 / Решение
8 Економски факултет / Управување со јавниот сектор / втор циклус / 60 / Решение
9 Факултет за физичко образование, спорт и здравје / Спортски тренер / прв циклус / 180 / Решение
10 Факултет за физичко образование, спорт и здравје / Физичко и здравствено образование / прв циклус / 240 / Решение
11 Факултет за физичко образование, спорт и здравје / Спортски менаџмент / втор циклус / 60 / Решение
12 Фармацевтски факултет / Индустриска фармација / втор циклус / 60 / Решение
13 Филозофски факултет / Класична филологија / трет циклус / 180 / Решение

Универзитет “Св. Климент Охридски“ - Битола
1 Економски факултет - Прилеп / Банкарство и финансии / прв циклус / 240 / Решение
2 Економски факултет - Прилеп / Е-бизнис / прв циклус / 240 / Решение
3 Научен институт за тутун Прилеп / Производство на тутун / втор циклус / 60 / Решение
4 Технолошко технички факултет / Прехрамбена технологија и биотехнологија / прв циклус / 240 / Решение

Универзитет "Гоце Делчев" - Штип
1 Земјоделски факултет / Безбедност на храна / втор циклус / 120 / Решение
2 Земјоделски факултет / Енологија / втор циклус / 120 / Решение
3 Земјоделски факултет / Лозарство / втор циклус / 120 / Решение
4 Земјоделски факултет / Наука за земјиштето и хидрологија / втор циклус / 120 / Решение
5 Земјоделски факултет / Поледелско производство / втор циклус / 120 / Решение
6 Земјоделски факултет / Растителна биотехнологија / втор циклус / 120 / Решение
7 Земјоделски факултет / Селекција и семепроизводство / втор циклус / 120 / Решение
8 Земјоделски факултет / Фитомедицина-Заштита на растенијата / втор циклус / 120 / Решение
9 Земјоделски факултет / Генетика и селекција на растително производство / трет циклус / 180 / Решение
10 Земјоделски факултет / Фитомедицина-заштита на растенија / трет циклус / 180 / Решение
11 Музичка академија / Музичка теорија и педагогија / прв циклус / 240 / Решение
12 Музичка академија / Пијано / прв циклус / 240 / Решение
13 Музичка академија / Соло пеење / прв циклус / 240 / Решение
14 Технолошки-технички факултет / Технологија и дизајн на текстил / втор циклус / 60 / Решение
15 Факултет за медицински науки / Биомедицина / трет циклус / 180 / Решение
16 Факултет за образовни науки / Историја, митови, идентитети / втор циклус / 60 / Решение
17 Факултет за образовни науки / Методика / втор циклус / 60 / Решение
18 Факултет за образовни науки / Образование на наставници и професионален развој / втор циклус / 60 / Решение
19 Факултет за образовни науки / Образовни политики и образовен менаџмент / втор циклус / 60 / Решение
20 Факултет за образовни науки / Стекнување на наставнички компетенции / втор циклус / 60 / Решение
21 Факултет за природни и технички науки / Дизајн и технологија на модна облека / втор циклус / 60 / Решение
22 Факултет за природни и технички науки / Дизајн на ентериер и мебел / втор циклус / 60 / Решение
23 Факултет за природни и технички науки / Подготовка на минерални суровини / втор циклус / 60 / Решение
24 Факултет за природни и технички науки / Инженерство за заштита на работна средина / трет циклус / 180 / Решение
25 Факултет за туризам и бизнис логистика / Туризам и угостителство / прв циклус / 240 / Решение
26 Факултет за туризам и бизнис логистика / Бизнис администрација / втор циклус / 60 / Решение
27 Факултет за туризам и бизнис логистика / Бизнис администрација / втор циклус / 120 / Решение
28 Факултет за туризам и бизнис логистика / Бизнис логистика / втор циклус / 60 / Решение
29 Факултет за туризам и бизнис логистика / Бизнис логистика / втор циклус / 120 / Решение

Универзитет Мајка Тереза - Скопје
1 Факултет за социјални науки / Спорт и спортски науки / прв циклус / 240 / Решение

Универзитет на Југоисточна Европа - Тетово
1 Правен факултет / Меѓународно право / втор циклус / 120 / Решение
2 Правен факултет / Уставно и управно право / втор циклус / 120 / Решение
3 Факултет за бизнис и економија / Бизнис администрација МБА / втор циклус / 120 / Решение
4 Факултет за бизнис и економија / Бизнис администрација МБА на англиски јазик / втор циклус / 120 / Решение
5 Факултет за јазици, култури и комуникации / Германски јазик и литература / прв циклус / 180 / Решение
6 Факултет за јазици, култури и комуникации / Германски јазик и литература / прв циклус / 240 / Решение
7 Факултет за јазици, култури и комуникации / Бизнис аналитика / втор циклус / 60 / Решение
8 Факултет за јазици, култури и комуникации / Бизнис аналитика на англиски јазик / втор циклус / 60 / Решение
9 Факултет за јазици, култури и комуникации / Водство и управување во образование / втор циклус / 60 / Решение
10 Факултет за јазици, култури и комуникации / Водство и управување во образование / втор циклус / 120 / Решение
11 Факултет за јазици, култури и комуникации / Меѓународни комуникации / втор циклус / 60 / Решение
12 Факултет за јазици, култури и комуникации / Меѓународни комуникации / втор циклус / 120 / Решение
13 Факултет за јазици, култури и комуникации / Финансии / втор циклус / 60 / Решение
14 Факултет за јазици, култури и комуникации / Финансии на англиски јазик / втор циклус / 60 / Решение
15 Факултет за јазици, култури и комуникации / Финансии / втор циклус / 120 / Решение
16 Факултет за јазици, култури и комуникации / Финансии на англиски јазик / втор циклус / 120 / Решение
17 Факултет за современи науки / Бизнис информатика / втор циклус / 60 / Решение
18 Факултет за современи науки / Бизнис информатика / втор циклус / 120 / Решение
19 Факултет за современи науки / Компјутерски науки, насока Развој на софтвер и апликации / втор циклус / 60 / Решение
20 Факултет за современи општествени науки / Јавна администрација / втор циклус / 60 / Решение
21 Факултет за современи општествени науки / Јавна администрација / втор циклус / 120 / Решение

Универзитет во Тетово
1 Природно математички факултет / Екологија / втор циклус / 60 / Решение
2 Правен факултет / Управно - уставно право / втор циклус / 120 / Решение
3 Факултет за бизнис администрација / Бизнис администрација / втор циклус / 60 / Решение
4 Факултет за прехрамбена технологија / Нутриционизам / втор циклус / 120 / Решение
5 Факултет за прехрамбена технологија / Прехрамбена технологија / втор циклус / 120 / Решение
6 Факултет за применети науки / Архитектура / прв и втор циклус / 300 / Решение
7 Факултет за применети науки / Градежништво / прв циклус / 240 / Решение
8 Факултет за применети науки / Градежништво / втор циклус / 120 / Решение
9 Факултет за применети науки / Мехатроника / втор циклус / 60 / Решение
10 Факултет за применети науки / Мехатроника / втор циклус / 120 / Решение
11 Факултет за уметност / Драмска уметност, насока Актерство / прв циклус / 240 / Решение
12 Факултет за уметност / Драмска уметност, насока Кинематографија / прв циклус / 240 / Решение
13 Факултет за уметност / Драмска уметност, насока Монтажа / прв циклус / 240 / Решение
14 Факултет за уметност / Драмска уметност, насока Продукција / прв циклус / 240 / Решение
15 Факултет за уметност / Драмска уметност, насока Филмска режија / прв циклус / 240 / Решение
16 Факултет за уметност / Драмска уметност, насока Филмско сценарио и драматургија / прв циклус / 240 / Решение
17 Факултет за уметност / Ликовна уметност - Сликарство / прв циклус / 240 / Решение
18 Факултет за уметност / Музичка уметност - Виола / прв циклус / 240 / Решение
19 Факултет за уметност / Музичка уметност - Виолина / прв циклус / 240 / Решение
20 Факултет за уметност / Музичка уметност - Виолончело / прв циклус / 240 / Решение
21 Факултет за уметност / Музичка уметност - Гитара / прв циклус / 240 / Решение
22 Факултет за уметност / Музичка уметност - Кларинет / прв циклус / 240 / Решение
23 Факултет за уметност / Музичка уметност - Музичка педагогија / прв циклус / 240 / Решение
24 Факултет за уметност / Музичка уметност - Обоа / прв циклус / 240 / Решение
25 Факултет за уметност / Музичка уметност - Пијано / прв циклус / 240 / Решение
26 Факултет за уметност / Музичка уметност - Труба / прв циклус / 240 / Решение
27 Факултет за уметност / Музичка уметност - Ударачки инструмент / прв циклус / 240 / Решение
28 Факултет за уметност / Музичка уметност - Флејта / прв циклус / 240 / Решение
29 Филозофски факултет / Социјална работа и социјална заштита / прв циклус / 240 / Решение
30 Филолошки факултет / Англиска книжевност / втор циклус / 60 / Решение
31 Филолошки факултет / Англиска книжевност / втор циклус / 120 / Решение
32 Филолошки факултет / Македонска книжевност / втор циклус / 60 / Решение
33 Филолошки факултет / Методика на настава по англиски јазик / втор циклус / 60 / Решение

Бизнис Aкадемија Смилевски - БАС Скопје
1 Маркетинг менаџмент / прв циклус / 180 / Решение

Воена Академија "Генерал Михајло Апостолски" Скопје
1 Безбедност и одбрана / втор циклус / 60 / Решение
2 Сајбер безбедност и дигитална форензика / втор циклус / 60 / Решение
3 Специјализација за командни и штабни должностии / втор циклус / 60 / Решение
4 Управување со кризи и заштита и спасување / втор циклус / 60 / Решение

Европски универсзитет Скопје
1 Правен факултет / Казнено право / втор циклус / 60 / Решение

Меѓународен балкански универзитет
1 Факултет за економски и административни науки / Бизнис администрација / втор циклус / 60 / Решение
2 Факултет за инженерство / Компјутерско инженерство / втор циклус / 60 / Решение

Универзитет за туризам и менаџмент Скопје
1 Економски факултет / Меѓународен маркетинг менаџмент / втор циклус / 60 / Решение
2 Економски факултет / Менаџмент на човечки ресурси / втор циклус / 60 / Решение
3 Економски факултет / Финансии / втор циклус / 60 / Решение
4 Факултет за туризам / Туризам / втор циклус / 60 / Решение
Директор на АКВО


........................ " ........................
........................ " ........................
  Најнови Документи
  OPEN CALL FOR SELECTION OF FOREIGN EXPERTS FOR IMPLEMENTATION OF EXTERNAL EVALUATION OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS AND STUDY PROGRAMS IN THE REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA
  Завршна сметка за 2022 г., за АКВО (сметка 788)
  Завршна сметка за 2022 г., за АКВО (сметка 603-15)
  Шестмесечен извештај за работата на Одборот за евалуација на ВО (Период: 01.07 2022-31.12. 2022)
  Полугодишен извештај за работата на Одборот за акредитација на ВО (Период: јули 2022-декември 2022)
  Завршна сметка на АКВО, за 2021 година (Годишна сметка на буџетски приходи остварени од услугите на буџетските корисници - 631; Биланс на приходи и трошоци);
  Завршна сметка на АКВО, за 2021 година (Даночен биланс за оданочување на добивка)
  Завршна сметка на АКВО, за 2021 година (Годишна сметка на органи на управа, други органи од нестопанство - 603, 637; Биланс на приходи и трошоци)
  Вуџет на АКВО за 2022 година
  Буџет на МОН (и Агенција за квалитет во високото образование) за 2021 година
  Пристап до информации од јавен карактер
  Завршна Сметка 2020 - 1 - Биланс на приходи и трошоци
  Завршна Сметка 2020 - 1 - Биланс на приходи и трошоци
  Правилник за образецот на извештајот за работата на Одборот за акредитација на високото образование
  Правилник за образецот на извештајот за работата на Одборот за евалуација на високото образование
  Извештај за работата на Одборот за евалауација на високото образование
  Деловник за работа на Одборот за акредитација на високото образование
  Деловник за работа на Одборот за евалуација на високото образование
  Закон за високото образование
  Барање за акредитација на студиската програма
  Образец Елаборат на прв циклус на студии
  Упатсво за пополнување на Елаборат на прв циклус на студии
  ::: Сите документи
Почетна
За нас
Новости
Корисни линкови
Документи
Контакт
Република Северна Македонија
Агенција за квалитет во високото образование
 • Регистар на ментори III - Циклус
 • Список на акредитирани
  високоoбразовни установи
 • Список за акредитација
  Студиски Програми
 • www.akvo.mk / contact@akvo.mk
  Улица: Бул. Гоце Делчев б.б. (Македонска Радио Телевизија - МРТВ - 10ти спрат),
  1000 Скопје,
  Република Северна Македонија,

  ® Изработено 2016