Последните новости
Објавено: 05.01.2023
Табела од Решенија за почеток со работа на студиски програми/единици, заклучно со 2022 година/ Tabela të Vendimeve për fillim me punë të programeve studimore/njësive, përfundimisht me vitin 2022
Објавено: 30.12.2022
Решенија за почеток со работа на студиски програми, Решенија за акредитација на студиски програми и на ментори за 3 ц. / Vendimet për fillim me punë të programeve studimore, Vendimet për akreditim të programeve studimore dhe të mentorëve për cikl.3 (период/periudha: ноември/nëntor - декември/dhjetor 2022)
Објавено: 29.12.2022
Табела на акредитирани ВОУ и студиски програми, заклучно со 2022 година/ Tabela e IAL dhe programeve studimore të akredituara, përfundimisht me vitin 2022
Објавено: 19.11.2022
Решенија за почеток со работа, за акредитација на студиски програми и на ментори за 3 ц. (период: септември-октомври 2022)/ Vendimet për fillim me punë, për akreditim të programeve studimore dhe të mentorëve për cikl.3 (periudha: shtator-tetor 2022)
Објавено: 14.11.2022
РЕГИСТЕР на Cтрански експерти, избрани од страна на Одборот за евалуација на високото образование, орган на Агенција за квалитет во високото образование на Република Северна Македонија / REGJISTRI i Ekspertëve të huaj, të zgjedhur nga ana e Bordit për Evaluim të Arsimit të Lartë, organ i Agjencisë për Cilësi në Arsimin e Lartë të Republikës së Maqedonisë së Veriut
Објавено: 14.11.2022
РЕГИСТЕР на Cтуденти, избрани од страна на Одборот за евалуација на високото образование, орган на Агенција за квалитет во високото образование на Република Северна Македонија / REGJISTRI i Studentëve, të zgjedhur nga ana e Bordit për Evaluim të Arsimit të Lartë, organ i Agjencisë për Cilësi në Arsimin e Lartë të Republikës së Maqedonisë së Veriut
Објавено: 13.09.2022
Решенија за почеток со работа на студиските програми, Решенија за акредитација на студиските програми и Решенија за акредитација на ментори за докторски студии (период јули 2022 - август 2022)
Објавено: 19.08.2022
Конкурс за избор на студенти за спроведување на надворешна евалуација на високообразовните установи и студиски програми / Konkurs për paraqitjen e studentëve për realizimin e evaluimit të jashtëm të institucioneve të arsimit të lartë dhe programeve
Проф. д-р Агим Рушити
Директор на АКВО


........................ " ........................
........................ " ........................
  Најнови Документи
  Завршна сметка за 2022 г., за АКВО (сметка 788)
  Завршна сметка за 2022 г., за АКВО (сметка 603-15)
  Шестмесечен извештај за работата на Одборот за евалуација на ВО (Период: 01.07 2022-31.12. 2022)
  Полугодишен извештај за работата на Одборот за акредитација на ВО (Период: јули 2022-декември 2022)
  Завршна сметка на АКВО, за 2021 година (Годишна сметка на буџетски приходи остварени од услугите на буџетските корисници - 631; Биланс на приходи и трошоци);
  Завршна сметка на АКВО, за 2021 година (Даночен биланс за оданочување на добивка)
  Завршна сметка на АКВО, за 2021 година (Годишна сметка на органи на управа, други органи од нестопанство - 603, 637; Биланс на приходи и трошоци)
  Вуџет на АКВО за 2022 година
  Буџет на МОН (и Агенција за квалитет во високото образование) за 2021 година
  Пристап до информации од јавен карактер
  Завршна Сметка 2020 - 1 - Биланс на приходи и трошоци
  Завршна Сметка 2020 - 1 - Биланс на приходи и трошоци
  Правилник за образецот на извештајот за работата на Одборот за акредитација на високото образование
  Правилник за образецот на извештајот за работата на Одборот за евалуација на високото образование
  Извештај за работата на Одборот за евалауација на високото образование
  Деловник за работа на Одборот за акредитација на високото образование
  Деловник за работа на Одборот за евалуација на високото образование
  Закон за високото образование
  Барање за акредитација на студиската програма
  Образец Елаборат на прв циклус на студии
  Упатсво за пополнување на Елаборат на прв циклус на студии
  ::: Сите документи
25
       
Акредитирани високоoбразовни установи
129
Циклус: I:55, II:54, III:13, I и II:7,
Акредитирани Студиски програми (2020 г.)
181
Циклус: I:44, II:93, III:40, I и II:4,
Акредитирани Студиски програми (2019 г.)
556
Циклус: I:162, II:339, III:51, I и II:4,
Акредитирани Студиски програми (2018 г.)
359
Циклус: I:163, II:167, III:28, I и II:1,
Акредитирани Студиски програми (2017 г.)
119
Циклус: I:39, II:53, III:26, I и II:1,
Акредитирани Студиски програми (2016 г.)
Почетна
За нас
Новости
Корисни линкови
Документи
Контакт
Република Северна Македонија
Агенција за квалитет во високото образование
 • Регистар на ментори III - Циклус
 • Список на акредитирани
  високоoбразовни установи
 • Список за акредитација
  Студиски Програми
 • www.akvo.mk / contact@akvo.mk
  Улица: Кеј Димитар Влахов 4, II-Кат (Стара Комерцијална Банка),
  1000 Скопје,
  Република Северна Македонија,
  Тел: +389 (0) 2 322 0509
  ® Изработено 2016