О.А.Е.В.О. | ДОКУМЕНТИ
  Решенија за почеток со работа на студиските програми (период: септември 2022 - октомври 2022)

Меѓународен универзитет "Визион" Гостивар
1 Правен факултет / Правни студии / прв циклус / 240 / Решение

Универзитет во Тетово
1 Природно математички факултет / Хемија, насока , хемијски науки / втор циклус / 60 / Решение

Универзитет "Гоце Делчев" Штип
1 Ликовна академија / Сликарство / втор циклус / 60 / Решение
2 Факултет за медицински науки / Дентална медицина / прв и втор циклус / 360 / Решение
3 Факултет за медицински науки / Физиотерапевти / прв циклус / 180 / Решение

Универзитет на Југоисточна Европа во Тетово
1 Факултет за јазици, култури и комуникации / Германски студии 120 / втор циклус / 120 / Решение
2 Факултет за јазици, култури и комуникации / Германски студии / втор циклус / 60 / Решение
3 Факултет за јазици, култури и комуникации / Настава по англиски јазик / втор циклус / 120 / Решение
5 Факултет за современи општествени науки / Јавна администрација / втор циклус / 60 / Решение

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје
1 ЈНУ Институт за македонски јазик / Македонистика со комуникологија 120 / втор циклус / 120 / Решение
2 ЈНУ Институт за македонски јазик / Македонистика со комуникологија / втор циклус / 60 / Решение
3 Економски факултет / Маркетинг / втор циклус / 60 / Решение
4 Економски факултет / Европски економски студии / втор циклус / 60 / Решение
5 Машински факултет / Менаџмент и контрола на квалитет / втор циклус / 60 / Решение
6 ПМФ / Математика информатика / прв циклус / 240 / Решение
7 ПМФ / Медицинска физика / прв циклус / 240 / Решение
8 ПМФ / Наставна физика / прв циклус / 240 / Решение
9 ПМФ / Наставна хемија / прв циклус / 240 / Решение
10 ПМФ / Нутриционизам / прв циклус / 240 / Решение
11 ПМФ / Применета физика / прв циклус / 240 / Решение
12 ПМФ / Применета хемија / прв циклус / 240 / Решение
13 Правен факултет / Финансово право 120 / втор циклус / 120 / Решение
14 Правен факултет / Финансово право / втор циклус / 60 / Решение
15 Технолошко металуршки факултет / Неорганско инженерство и заштита на животна средина / прв циклус / 240 / Решение
16 Технолошко металуршки факултет / Полимерни материјали / трет циклус / 180 / Решение
17 Факултет за драмски уметности/ Актерска игра / прв циклус / 240 / Решение
18 Факултет за драмски уметности/ Продукција / прв циклус / 240 / Решение
19 Факултет за драмски уметности/ Филмска и тв монтажа / втор циклус / 60 / Решение
20 Факултет за драмски уметности/ Театарска режија / втор циклус / 60 / Решение
21 Факултет за електротехника/ Електроенергетика, автоматизација и обновливи извори на енергија / прв циклус / 240 / Решение
22 Факултет за електротехника/ Електроенергетски системи / прв циклус / 240 / Решение
23 Факултет за музичка уметност / Балетска педагогија современ танц / прв циклус / 240 / Решение
24 Факултет за музичка уметност / Виола / прв циклус / 240 / Решение
25 Факултет за музичка уметност / Гитара / прв циклус / 240 / Решение
26 Факултет за музичка уметност / Музичка теорија и педагогија хорско диригирање / прв циклус / 240 / Решение
27 Факултет за музичка уметност / Обоа / прв циклус / 240 / Решение
28 Факултет за музичка уметност / Оркестарско диригирање / прв циклус / 240 / Решение
29 Факултет за музичка уметност / Популарни жанрови сакасофон / прв циклус / 240 / Решение
30 Факултет за музичка уметност / Соло пење / прв циклус / 240 / Решение

Универзитет Св Климент Охридски Битола
1 Научен институт за тутун во Прилеп / Агроменаџмент во тутунско стопанство / втор циклус / 60 / Решение
2 Факултет за безбедност / Криминалистика / втор циклус / 60 / Решение
3 Факултет за биотехнички науки / Агроменаџмент / прв циклус / 240 / Решение
4 Факултет за биотехнички науки / Зоотехника / прв циклус / 240 / Решение
5 Факултет за биотехнички науки / Агроменаџмент / втор циклус / 60 / Решение
6 Факултет за биотехнички науки / Квалитет и безбедност на храна / втор циклус / 60 / Решение

Факултет за исламски науки - Скопје
1 Факултет за исламски науки / Методика на настава по религиско образование / втор циклус / 60 / Решение
2 Факултет за исламски науки / Напредни исламски студии / втор циклус / 60 / Решение

Американски Универзитет на европа - ФОН во Скопје
1 Факултет за детективи и безбедност / Криминалистика / втор циклус / 60 / Решение
2 Факултет за дизајн и мултимедија / Мултимедија / прв циклус / 240 / Решение
3 Факултет за економски науки / Деловна економија насока Маркетинг / прв циклус / 240 / Решение
4 Факултет за правни и политички науки / Политички науки / прв циклус / 240 / Решение
5 Факултет за правни и политички науки / Правни студии / прв циклус / 180 / Решение
Директор на АКВО


........................ " ........................
........................ " ........................
  Најнови Документи
  OPEN CALL FOR SELECTION OF FOREIGN EXPERTS FOR IMPLEMENTATION OF EXTERNAL EVALUATION OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS AND STUDY PROGRAMS IN THE REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA
  Завршна сметка за 2022 г., за АКВО (сметка 788)
  Завршна сметка за 2022 г., за АКВО (сметка 603-15)
  Шестмесечен извештај за работата на Одборот за евалуација на ВО (Период: 01.07 2022-31.12. 2022)
  Полугодишен извештај за работата на Одборот за акредитација на ВО (Период: јули 2022-декември 2022)
  Завршна сметка на АКВО, за 2021 година (Годишна сметка на буџетски приходи остварени од услугите на буџетските корисници - 631; Биланс на приходи и трошоци);
  Завршна сметка на АКВО, за 2021 година (Даночен биланс за оданочување на добивка)
  Завршна сметка на АКВО, за 2021 година (Годишна сметка на органи на управа, други органи од нестопанство - 603, 637; Биланс на приходи и трошоци)
  Вуџет на АКВО за 2022 година
  Буџет на МОН (и Агенција за квалитет во високото образование) за 2021 година
  Пристап до информации од јавен карактер
  Завршна Сметка 2020 - 1 - Биланс на приходи и трошоци
  Завршна Сметка 2020 - 1 - Биланс на приходи и трошоци
  Правилник за образецот на извештајот за работата на Одборот за акредитација на високото образование
  Правилник за образецот на извештајот за работата на Одборот за евалуација на високото образование
  Извештај за работата на Одборот за евалауација на високото образование
  Деловник за работа на Одборот за акредитација на високото образование
  Деловник за работа на Одборот за евалуација на високото образование
  Закон за високото образование
  Барање за акредитација на студиската програма
  Образец Елаборат на прв циклус на студии
  Упатсво за пополнување на Елаборат на прв циклус на студии
  ::: Сите документи
Почетна
За нас
Новости
Корисни линкови
Документи
Контакт
Република Северна Македонија
Агенција за квалитет во високото образование
 • Регистар на ментори III - Циклус
 • Список на акредитирани
  високоoбразовни установи
 • Список за акредитација
  Студиски Програми
 • www.akvo.mk / contact@akvo.mk
  Улица: Бул. Гоце Делчев б.б. (Македонска Радио Телевизија - МРТВ - 10ти спрат),
  1000 Скопје,
  Република Северна Македонија,

  ® Изработено 2016