О.А.Е.В.О. | ДОКУМЕНТИ
  Решенија за почеток со работа на студиски програми/Vendimet për fillim me punë të programeve studimore (период/periudha: Септември - Shtator 2023)

Универзитет "Св.Кирил и Методиј" - Скопје
1 ИЗИС / Земјотресно инженерство / 2 циклус / 120 / Решение
2 Медицински факултет / Стручни специјалистички студии по физиотерапија во ортопедија и хирургија / 2 циклус / 60 / Решение
3 Медицински факултет / Струцни специјалистицки студии по физиотерапија во ортопедија и неврологија / 2 циклус / 180 / Решение
4 Правен факултует / Правни студии / 1 циклус / 180 / Решение
5 Правен факултует / Административно право и јавна администрација / 2 циклус / 120 / Решение
6 Правен факултует / Деловно право / 2 циклус / 60 / Решение
7 Правен факултует / Историја на правото / 2 циклус / 120 / Решение
8 Правен факултует / Меѓународни односи дипломатија и европски интеграции на англиски јазик / 2 циклус / 120 / Решение
9 Правен факултует / Меѓународни односи дипломатија и европски интеграции / 2 циклус / 120 / Решение
10 Правен факултует / Право на интелектуална сопственост и право на информатичко технологија / 2 циклус / 60 / Решение
11 Фак. земјоделски науки / Лозарство и винарство / 2 циклус / 60 / Решение
12 Фак. земјоделски науки / Преработка на овошје и зеленчук / 2 циклус / 60 / Решение
13 Фак. земјоделски науки / Технологија на производи од анимално потекло и нутриционизам / 2 циклус / 60 / Решение
14 Факултет за музичка уметност / Балетска педагогија / 2 циклус / 60 / Решение
15 Факултет за музичка уметност / Композиција и диригирање / 2 циклус / 60 / Решение
16 Факултет за музичка уметност / Музичка интерпретација џез и популарна музика / 2 циклус / 60 / Решение
17 Факултет за музичка уметност / Музичка интерпретација / 2 циклус / 60 / Решение
18 Факултет за музичка уметност / Применета музика / 2 циклус / 60 / Решение
19 ФЕИТ / Биомедицинско инженерство / 2 циклус / 60 / Решение
20 ФЕИТ / Енергетска ефикасност животна средина и одржлив развој / 2 циклус / 60 / Решение
21 ФЕИТ / Метрологија и менаџмент на квалитет / 2 циклус / 60 / Решение
22 Филолошки факултет / Англиски јазик и книжевност наставна насока / 1 циклус / 240 / Решение
23 Филолошки факултет / Германски јазик и книжевност наставна насока / 1 циклус / 240 / Решение
24 Филолошки факултет / Италијански јазик и книжевност- преведувачко толкувачка насока / 1 циклус / 240 / Решение
25 Филолошки факултет / Македонска книжевност и култура наставна насока / 1 циклус / 240 / Решение
26 Филолошки факултет / Општа и комперативна книжевност наставна насока / 1 циклус / 240 / Решение
27 Филолошки факултет / Полски јазик и книжевност- преведувачка насока / 1 циклус / 240 / Решение
28 Филолошки факултет / Преведување и толкување толкувачка насока / 1 циклус / 240 / Решение
29 Филолошки факултет / Славистички студии-руски полски чешки и словенечки јазик / 1 циклус / 240 / Решение
30 Филолошки факултет / Словенечки јазики книжевност-преведувачка насока / 1 циклус / 240 / Решение
31 Филолошки факултет / Турски јазик и книжевност наставна насока / 1 циклус / 180 / Решение
32 Филолошки факултет / Француски јазик и книжевност со романски јазик и книжевност / 1 циклус / 240 / Решение
33 Филолошки факултет / Германски јазик и книзевност-преведувацко и толкувацка насока / 1 циклус / 240 / Решение
34 Филолошки факултет / Македонска книжевност и култура / 2 циклус / 60 / Решение
35 ФИНКИ / Софтверско инженерство и информациски системи / 1 циклус / 240 / Решение

Универзитет "Св. Климент Охридски" - Битола
1 Висока медицинска школа / Општа медицинска сестра-техничар-Специализација по ментално здравје / 2 циклус / 60 / Решение
2 Правен факултет / Правни студии / 1 циклус / 240 / Решение
3 Фак за безбедност / Криминологија и криминална политика / 1 циклус / 240 / Решение
4 Фак за туризам / Менаџмент во туризам / 2 циклус / 60 / Решение
5 Фак за туризам / Осигурување и менаџмент на ризик / 2 циклус / 60 / Решение

Универзитет на Југоисточна Европа - Тетово
1 Факултет за современи науки и технологии / Јавен менаџмент и јавни политики / 1 циклус / 240 / Решение
2 Факултет за современи науки и технологии / Компјутерски науки насока-Наука за податоци / 1 циклус / 240 / Решение
3 Факултет за современи науки и технологии / Компјутерски науки насока-Софтверско инженерство / 2 циклус / 120 / Решение
4 Факултет за јазици / Албаналошки студии 60 / 2 циклус / 60 / Решение
5 Факултет за јазици / Албаналошки студии / 2 циклус / 120 / Решение

Американ Колеџ - Скопје
1 Факултет за деловна економија / Маркетинг / 2 циклус / 120 / Решение

Меѓународен Универзитет „Визион“ - Гостивар
1 Факултет за општествени науки / Психолошкомдуховно усмерување / 2 циклус / 120 / Решение

Универзитет "Гоце Делчев" - Штип
1 Економски факултет / Бизнис економија / 1 циклус / 180 / Решение
2 Музичка академија / Музичка теорија и педагогија / 2 циклус / 60 / Решение
3 Факултет за информатика / Роботика и интелегентни системи / 2 циклус / 60 / Решение
4 Факултет за медицински науки / Фармација / 1 и 2 циклус / 300 / Решение
5 Факултет за медицински науки / Специјалистички стручни студии по Физикална медицина и рехабили / 2 циклус / 60 / Решение

Универзитет во Тетово
1 Факултет за медицински науки / Општа медицинска сестра техничар специјалистички студии по интензивна нега / 2 циклус / 60 / Решение
2 Факултет за медицински науки / Општа медицинска сестра техничар специјалистички студии по инструментариум / 2 циклус / 60 / Решение
3 Факултет за медицински науки / Општа медицинска сестра техничар специјалистички студии по ментално здравје / 2 циклус / 60 / Решение
4 Факултет за уметности / Музичка уметност-насока Музикологија / 1 циклус / 240 / Решение
5 Факултет за уметности / Графички дизајн / 2 циклус / 60 / Решение
6 Факултет за уметности / Сликарство / 2 циклус / 60 / Решение

ИСВСШ „Бреинстер Некст“ - Скопје
1 ИСВСШ „Бреинстер Некст“ - Скопје / Примена на информациски технологии-Дигитален дизајн и интерактивни технологии / 1 циклус / 180 / Решение
Директор на АКВО


........................ " ........................
........................ " ........................
  Најнови Документи
  OPEN CALL FOR SELECTION OF FOREIGN EXPERTS FOR IMPLEMENTATION OF EXTERNAL EVALUATION OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS AND STUDY PROGRAMS IN THE REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA
  Завршна сметка за 2022 г., за АКВО (сметка 788)
  Завршна сметка за 2022 г., за АКВО (сметка 603-15)
  Шестмесечен извештај за работата на Одборот за евалуација на ВО (Период: 01.07 2022-31.12. 2022)
  Полугодишен извештај за работата на Одборот за акредитација на ВО (Период: јули 2022-декември 2022)
  Завршна сметка на АКВО, за 2021 година (Годишна сметка на буџетски приходи остварени од услугите на буџетските корисници - 631; Биланс на приходи и трошоци);
  Завршна сметка на АКВО, за 2021 година (Даночен биланс за оданочување на добивка)
  Завршна сметка на АКВО, за 2021 година (Годишна сметка на органи на управа, други органи од нестопанство - 603, 637; Биланс на приходи и трошоци)
  Вуџет на АКВО за 2022 година
  Буџет на МОН (и Агенција за квалитет во високото образование) за 2021 година
  Пристап до информации од јавен карактер
  Завршна Сметка 2020 - 1 - Биланс на приходи и трошоци
  Завршна Сметка 2020 - 1 - Биланс на приходи и трошоци
  Правилник за образецот на извештајот за работата на Одборот за акредитација на високото образование
  Правилник за образецот на извештајот за работата на Одборот за евалуација на високото образование
  Извештај за работата на Одборот за евалауација на високото образование
  Деловник за работа на Одборот за акредитација на високото образование
  Деловник за работа на Одборот за евалуација на високото образование
  Закон за високото образование
  Барање за акредитација на студиската програма
  Образец Елаборат на прв циклус на студии
  Упатсво за пополнување на Елаборат на прв циклус на студии
  ::: Сите документи
Почетна
За нас
Новости
Корисни линкови
Документи
Контакт
Република Северна Македонија
Агенција за квалитет во високото образование
 • Регистар на ментори III - Циклус
 • Список на акредитирани
  високоoбразовни установи
 • Список за акредитација
  Студиски Програми
 • www.akvo.mk / contact@akvo.mk
  Улица: Бул. Гоце Делчев б.б. (Македонска Радио Телевизија - МРТВ - 10ти спрат),
  1000 Скопје,
  Република Северна Македонија,

  ® Изработено 2016