О.А.Е.В.О. | ДОКУМЕНТИ
  Решенија за почеток со работа на студиски програми/Vendimet për fillim me punë të programeve studimore (период/periudha: ОКТОМВРИ - TETOR 2023)

Американ Колеџ - Скопје
1 Факултет за деловна економија / Менаџмент на човечки ресурси / 2 циклус / 120 / Решение
2 Факултет за деловна економија / Менаџмент / 2 циклус / 120 / Решение
3 Факултет за политички науки / Политички науки и меѓународна комуникација / 1 циклус / 180 / Решение
4 Факултет за странски јазици / Настава по англиски јазик и книжевност / 1 циклус / 180 / Решение
5 Факултет за странски јазици / Деловна комуникација и превод на англиски јазик / 2 циклус / 120 / Решение
6 Факултет за странски јазици / Креативно пишување / 2 циклус / 60 / Решение
7 Факултет за странски јазици / Настава на англиски јазик и книжевност / 2 циклус / 60 / Решение

Универзитет на Југоисточна Европа - Тетово
1 Факултет за современи науки и технологии / Компјутерска наука насока-Образование / 1 циклус / 240 / Решение
2 Факултет за современи науки и технологии / Компјутерска наука насока-Наука за податоци / 2 циклус / 120 / Решение

Универзитет "Св. Климент Охридски" - Битола
1 Факултет за безбедност / Безбедност / 1 циклус / 240 / Решение
2 Факултет за биотехнички науки / Зоотехника / 2 циклус / 60 / Решение
3 Факултет за туризам / Царина и шпедиција / 2 циклус / 60 / Решение

Универзитет "Св.Кирил и Методиј" - Скопје
1 Институт за македонска литература / Културолошки студии 60 / 2 циклус / 60 / Решение
2 Институт за македонска литература / Културолошки студии / 2 циклус / 120 / Решение
3 ПМФ / Биохемија и физиологија / 1 циклус / 240 / Решение
4 ПМФ / Математика-физика / 1 циклус / 240 / Решение
5 ПМФ / Генетика / 2 циклус / 60 / Решение
6 ПМФ / Математички науки и примени / 2 циклус / 60 / Решение
7 ПМФ / Математичко образование / 2 циклус / 60 / Решение
8 ПМФ / Применета математика - Математичко моделирање и оптимизација / 2 циклус / 60 / Решение
9 ПМФ / Применета математика-Математичка статистика актуарство и математичко моделирање во економија / 2 циклус / 60 / Решение
10 Правен факултет / Политички студии / 1 циклус / 180 / Решение
11 Правен факултет / Политички студии-англиски јазик / 1 циклус / 180 / Решение
12 Правен факултет / Деловно право / 2 циклус / 120 / Решение
13 Правен факултет / Казнено право 120 / 2 циклус / 120 / Решение
14 Правен факултет / Казнено право / 2 циклус / 60 / Решение
15 Правен факултет / Римско право и приватноправна традиција 120 / 2 циклус / 120 / Решение
16 Правен факултет / Римско право и приватноправна традиција / 2 циклус / 60 / Решение
17 Правен факултет / Уставно право 120 / 2 циклус / 120 / Решение
18 Правен факултет / Уставно право / 2 циклус / 60 / Решение
19 Технолошко метаролушки фак.-2 цик / Напредни полимерни материјали / 2 циклус / 60 / Решение
20 Технолошко метаролушки фак.-2 цик / Дизајн и менаџмент на технолошки процеси / 2 циклус / 60 / Решение
21 Технолошко метаролушки фак.-2 цик / Екстрактивна металургија / 2 циклус / 60 / Решение
22 Технолошко метаролушки фак.-2 цик / Електрохемиско инженерство / 2 циклус / 60 / Решение
23 Технолошко метаролушки фак.-2 цик / Менаџмент на конфекциски процеси / 2 циклус / 60 / Решение
24 Технолошко метаролушки фак.-2 цик / Металургија и метални материали / 2 циклус / 60 / Решение
25 Филозовски факултет / Безбедност / 3 циклус / - / Решение
26 Филолошки факултет / Француски јазик и книжевност наставна насока / 1 циклус / 240 / Решение
27 Филолошки факултет / Дидактика и методика на наставата по германски јазик / 2 циклус / 60 / Решение
28 Филолошки факултет / Наука за книжевност и културолошки студии -Германска книжевност / 2 циклус / 60 / Решение
29 Филолошки факултет / Наука за книжевност и културолошки студии-англиска книжевност / 2 циклус / 60 / Решение

Универзитет „Мајка Тереза“ - Скопје
1 Факултет за социјални науки 1 циклус / Медиуми и интеркултурна комуникација / 1 циклус / 240 / Решение

Универзитет на Југоисточна Европа - Тетово
1 Економски факултет / Маркетинг и менаџмент / 2 циклус / 120 / Решение
2 Економски факултет / Маркетинг / 2 циклус / 60 / Решение
3 Економски факултет / Менаџмент на човечки ресурси / 2 циклус / 60 / Решение
4 Економски факултет / Менаџмент / 2 циклус / 60 / Решение
5 Економски факултет / Сметководство и ревизија / 2 циклус / 60 / Решение
6 Економски факултет / Туризам / 2 циклус / 60 / Решение
7 Економски факултет / Финансии, банки и осигурување / 2 циклус / 60 / Решение
8 Педагошки факултет / Логопедија / 1 циклус / 240 / Решение
9 Правен факултет / Криминалистика / 2 циклус / 60 / Решение
10 Факултет за медицински науки / Медицински лабораториски техничар-специјалистички студии по биохемиска лабораторија / 2 циклус / 60 / Решение
11 Факултет за медицински науки / Опште медицинска сестра техничар-специјалистички студии по семе / 2 циклус / 60 / Решение

Универзитет "Гоце Делчев" - Штип
1 Правен факултет / Граѓанско право / 2 циклус / 60 / Решение
2 Правен факултет / Деловно право / 2 циклус / 60 / Решение
3 Правен факултет / Меѓународно и европско право / 2 циклус / 60 / Решение
4 Технолошки-технички факултет / Прехрамбена технологија / 1 циклус / 240 / Решение
5 Факултет за информатика / Биоинформатика / 2 циклус / 60 / Решение
6 Факултет за информатика / Компјутерска безбедност и дигитална форензика / 2 циклус / 60 / Решение
7 Факултет за информатика / Математика / 2 циклус / 60 / Решение
8 Факултет за информатика / Математицко-информатицко образование / 2 циклус / 60 / Решение
9 Факултет за информатика / Пресметковно инженерство / 2 циклус / 60 / Решение
10 Факултет за информатика / Финансиска и актуарска математика / 2 циклус / 60 / Решение
11 Филмска академија / Балетска педагогија / 1 циклус / 240 / Решение
Директор на АКВО


........................ " ........................
........................ " ........................
  Најнови Документи
  OPEN CALL FOR SELECTION OF FOREIGN EXPERTS FOR IMPLEMENTATION OF EXTERNAL EVALUATION OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS AND STUDY PROGRAMS IN THE REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA
  Завршна сметка за 2022 г., за АКВО (сметка 788)
  Завршна сметка за 2022 г., за АКВО (сметка 603-15)
  Шестмесечен извештај за работата на Одборот за евалуација на ВО (Период: 01.07 2022-31.12. 2022)
  Полугодишен извештај за работата на Одборот за акредитација на ВО (Период: јули 2022-декември 2022)
  Завршна сметка на АКВО, за 2021 година (Годишна сметка на буџетски приходи остварени од услугите на буџетските корисници - 631; Биланс на приходи и трошоци);
  Завршна сметка на АКВО, за 2021 година (Даночен биланс за оданочување на добивка)
  Завршна сметка на АКВО, за 2021 година (Годишна сметка на органи на управа, други органи од нестопанство - 603, 637; Биланс на приходи и трошоци)
  Вуџет на АКВО за 2022 година
  Буџет на МОН (и Агенција за квалитет во високото образование) за 2021 година
  Пристап до информации од јавен карактер
  Завршна Сметка 2020 - 1 - Биланс на приходи и трошоци
  Завршна Сметка 2020 - 1 - Биланс на приходи и трошоци
  Правилник за образецот на извештајот за работата на Одборот за акредитација на високото образование
  Правилник за образецот на извештајот за работата на Одборот за евалуација на високото образование
  Извештај за работата на Одборот за евалауација на високото образование
  Деловник за работа на Одборот за акредитација на високото образование
  Деловник за работа на Одборот за евалуација на високото образование
  Закон за високото образование
  Барање за акредитација на студиската програма
  Образец Елаборат на прв циклус на студии
  Упатсво за пополнување на Елаборат на прв циклус на студии
  ::: Сите документи
Почетна
За нас
Новости
Корисни линкови
Документи
Контакт
Република Северна Македонија
Агенција за квалитет во високото образование
 • Регистар на ментори III - Циклус
 • Список на акредитирани
  високоoбразовни установи
 • Список за акредитација
  Студиски Програми
 • www.akvo.mk / contact@akvo.mk
  Улица: Бул. Гоце Делчев б.б. (Македонска Радио Телевизија - МРТВ - 10ти спрат),
  1000 Скопје,
  Република Северна Македонија,

  ® Изработено 2016