О.А.Е.В.О. | ДОКУМЕНТИ
  Решенија за почеток со работа на студиски програми/Vendimet për fillim me punë të programeve studimore (период/periudha: ноември/nëntor - декември/dhjetor 2022)

Универзитет Американ Колеџ Скопје
1 Факултет за деловна економија и организациони науки / Маркетинг и дигитална трансформација / прв циклус / 180 / Решение

Универзитет Мајка Тереза - Скопје
1 Факултет за социјални науки / Јавна администрација и менаџирање со човечки ресурси / прв циклус / 240 / Решение
2 Факултет за социјални науки / Примената економија и претприемништво / прв циклус / 240 / Решение
3 Факултет за социјални науки / Применета економија и претприемништво / прв циклус / 240 / Решение
4 Факултет за социјални науки / Социјална работа и социјална политика / прв циклус / 240 / Решение
5 Факултет за социјални науки / Спорт и спортски науки / прв циклус / 240 / Решение
6 Факултет за социјални науки / Балкански и Евроазиски студии / втор циклус / 60 / Решение
7 Факултет за социјални науки / Медиуми и интеркуларна комуникација / втор циклус / 60 / Решение
8 Факултет за социјални науки / Политички и меѓународни студии / втор циклус / 60 / Решение
9 Факултет за социјални науки / Социјална политика / втор циклус / 60 / Решение
10 Факултет за социјални науки / Социјална работа / втор циклус / 60 / Решение
11 Факултет за технолошки науки / Прехрамбена технологија / втор циклус / 60 / Решение

Универзитет на Југоисточна Европа во Тетово
1 Факултет за здравствени науки / Општа медицинска сестра / прв циклус / 180 / Решение
2 Факултет за здравствени науки / Студии за физиотерапија / прв циклус / 180 / Решение
3 Факултет за современи науки / Компјутерски науки, насока Компјутерски науки / втор циклус / 120 / Решение
5 Факултет за современи науки / Компјутерски науки, насока Компјутерски науки / втор циклус / 60 / Решение

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје
1 Машински факултет / Менаџмент и контрола на квалитет / втор циклус / 60 / Решение
2 ПМФ / Етнологија и антропологија / прв циклус / 240 / Решение
3 ПМФ / Применета хемија-аналитичка биохемија / прв циклус / 240 / Решение
4 ПМФ / Математички науки и примени / трет циклус / 180 / Решение
5 Факултет за ликовна уметност / Графика и трансмедиумски практики / прв циклус / 120 / Решение
6 Филозовски факултет / Архиелогија / прв циклус / 240 / Решение
7 Филозовски факултет / Безбедност / прв циклус / 240 / Решение
8 Филозовски факултет / Историја со архивистика / прв циклус / 240 / Решение
9 Филозовски факултет / Историја / прв циклус / 240 / Решение
10 Филозовски факултет / Класична филологија / прв циклус / 240 / Решение
11 Филозовски факултет / Родови студии / прв циклус / 240 / Решение
12 Филозовски факултет / Специјална едукација и рехабилитација / прв циклус / 240 / Решение
13 Филозовски факултет / Безбедност / втор циклус / 60 / Решение
14 Филозовски факултет / Историја / втор циклус / 60 / Решение
15 Филозовски факултет / Класична филологија, византологија и микенологија / втор циклус / 60 / Решение
16 Филозовски факултет / Коорпоративна безбедност / втор циклус / 60 / Решение
17 Филозовски факултет / Меѓународни односи, разрешување конфликти, дипломатија и глобално управување / втор циклус / 60 / Решение
18 Филозовски факултет / Менаџмент на човечки ресурси во општествени дејности / втор циклус / 60 / Решение
19 Филозовски факултет / Практична филозофија / втор циклус / 60 / Решение
20 Филозовски факултет / Стратегиски и одбранбени студии / втор циклус / 60 / Решение
21 Филозовски факултет / Теоретска филозофија / втор циклус / 60 / Решение

Универзитет Св Климент Охридски Битола
1 Научен институт за тутун во Прилеп / Обработка и преработка на тутун / втор циклус / 60 / Решение
2 Педагошки факултет / Информатика и техничко образование / прв циклус / 240 / Решение
3 Педагошки факултет / Македонски јазик и книжевност / прв циклус / 240 / Решение
4 Педагошки факултет / Англиски јазик и книжевност / втор циклус / 60 / Решение
5 Педагошки факултет / Англиски јазик и книжевност / втор циклус / 60 / Решение
6 Педагошки факултет / Македонски јазик и книжевност / втор циклус / 60 / Решение
7 Педагошки факултет / Наставник за одделенска настава / втор циклус / 60 / Решение
8 Технички факултет / Електроенергетски системи и обновливи извори / втор циклус / 60 / Решение
9 Технички факултет / Индустриско инженерство и менаџмент / втор циклус / 60 / Решение
10 Технички факултет / Инженерство за заштита на животната средина / втор циклус / 60 / Решение
11 Технички факултет / Сообраќајно - транспортно инженерство / втор циклус / 60 / Решение
12 Факултет за безбедност / Безбедност / втор циклус / 60 / Решение
13 Факултет за безбедност / Безбедност / втор циклус / 120 / Решение
14 Факултет за безбедност / Кризен менаџмент / втор циклус / 60 / Решение
15 Факултет за туризам и угостителство / Гастрономија / прв циклус / 240 / Решение
16 Факултет за туризам и угостителство / Туризам / прв циклус / 240 / Решение
17 Факултет за туризам и угостителство / Царина и шпедиција / прв циклус / 240 / Решение
18 Факултет за туризам и угостителство / Царина и шпедиција / втор циклус / 60 / Решение

Универзитет во Тетово
1 Педагошки факултет / Предучилишно воспитание / втор циклус / 60 / Решение
2 Педагошки факултет / Социјална педагогија / втор циклус / 60 / Решение
3 Педагошки факултет / Социјална педагогија / втор циклус / 120 / Решение
4 ПМФ / Медицинска физика / втор циклус / 60 / Решение
5 Филолошки факултет / Англиска лингвистика / втор циклус / 60 / Решение

Американски Универзитет на европа - ФОН во Скопје
1 Факултет за економски науки / Деловна економија - маркетинг / втор циклус / 60 / Решение

Универзитет "Гоце Делчев" Штип
1 Факултет за медицински науки / Акушерки/Акушери / прв циклус / 180 / Решение
2 Факултет за медицински науки / Забен техничар - протетичар / прв циклус / 180 / Решение
3 Факултет за медицински науки / Медицински лаборант / прв циклус / 180 / Решение
4 Факултет за медицински науки / Медицински сестри,медицински техничар / прв циклус / 180 / Решение
5 Факултет за медицински науки / Оптометрија и очна оптика / прв циклус / 180 / Решение
6 Факултет за медицински науки / Специјалистички стручни студии по традиционална кинеска медицин / прв циклус / 180 / Решение
7 Факултет за медицински науки / Дипломирана стручна медицинска сестра техничар специализирана за семејна и патронажна нега / втор циклус / 60 / Решение
8 Факултет за медицински науки / Дипломирана стручна медицинска сестра техничар специјализирана за превенција на инфективни и неинфективни заболувања / втор циклус / 60 / Решение
9 Факултет за медицински науки / Специализирани стручни студии по неврорехабилитација / втор циклус / 60 / Решение
10 Факултет за медицински науки / Специјализирани стручни студии за микробиолошка лабораторија / втор циклус / 60 / Решение
11 Факултет за медицински науки / Специјалистички стручни студии за забен техничар - протетичар / втор циклус / 60 / Решение
12 Факултет за медицински науки / Специјалистички стручни студии по оптометрија / втор циклус / 60 / Решение
13 Факултет за медицински науки / Специјалистички стручни студии по трансфизиологија / втор циклус / 60 / Решение
14 Факултет за природни и технички науки / Пејсажна архитектура / втор циклус / 60 / Решение
Проф. д-р Агим Рушити
Директор на АКВО


........................ " ........................
........................ " ........................
  Најнови Документи
  OPEN CALL FOR SELECTION OF FOREIGN EXPERTS FOR IMPLEMENTATION OF EXTERNAL EVALUATION OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS AND STUDY PROGRAMS IN THE REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA
  Завршна сметка за 2022 г., за АКВО (сметка 788)
  Завршна сметка за 2022 г., за АКВО (сметка 603-15)
  Шестмесечен извештај за работата на Одборот за евалуација на ВО (Период: 01.07 2022-31.12. 2022)
  Полугодишен извештај за работата на Одборот за акредитација на ВО (Период: јули 2022-декември 2022)
  Завршна сметка на АКВО, за 2021 година (Годишна сметка на буџетски приходи остварени од услугите на буџетските корисници - 631; Биланс на приходи и трошоци);
  Завршна сметка на АКВО, за 2021 година (Даночен биланс за оданочување на добивка)
  Завршна сметка на АКВО, за 2021 година (Годишна сметка на органи на управа, други органи од нестопанство - 603, 637; Биланс на приходи и трошоци)
  Вуџет на АКВО за 2022 година
  Буџет на МОН (и Агенција за квалитет во високото образование) за 2021 година
  Пристап до информации од јавен карактер
  Завршна Сметка 2020 - 1 - Биланс на приходи и трошоци
  Завршна Сметка 2020 - 1 - Биланс на приходи и трошоци
  Правилник за образецот на извештајот за работата на Одборот за акредитација на високото образование
  Правилник за образецот на извештајот за работата на Одборот за евалуација на високото образование
  Извештај за работата на Одборот за евалауација на високото образование
  Деловник за работа на Одборот за акредитација на високото образование
  Деловник за работа на Одборот за евалуација на високото образование
  Закон за високото образование
  Барање за акредитација на студиската програма
  Образец Елаборат на прв циклус на студии
  Упатсво за пополнување на Елаборат на прв циклус на студии
  ::: Сите документи
Почетна
За нас
Новости
Корисни линкови
Документи
Контакт
Република Северна Македонија
Агенција за квалитет во високото образование
 • Регистар на ментори III - Циклус
 • Список на акредитирани
  високоoбразовни установи
 • Список за акредитација
  Студиски Програми
 • www.akvo.mk / contact@akvo.mk
  Улица: Кеј Димитар Влахов 4, II-Кат (Стара Комерцијална Банка),
  1000 Скопје,
  Република Северна Македонија,
  Тел: +389 (0) 2 322 0509
  ® Изработено 2016