О.А.Е.В.О. | ДОКУМЕНТИ
  Решенија за почеток со работа на студиските програми (период: мај 2022 - јуни 2022)

Американски Универзитет на европа - ФОН во Скопје
1 Факултет за правни и политички науки / Политички науки / втор циклус / 60 / Решение
2 Факултет за дизајн / Графички дизајн / прв циклус / 240 / Решение
3 Факултет за дизајн / Графички дизајн / втор циклус на стручни студии / 60 / Решение
4 Факултет за дизајн / Графички дизајн / втор циклус на академски студии / 60 / Решение
5 Факултет за детективи / Криминалистика / прв циклус / 240 / Решение
6 Факултет за детективи / Безбедност / втор циклус / 60 / Решение
7 Факултет за економски науки / Деловна економија насока Бизнис Менаџмент / прв циклус / 240 / Решение
8 Факултет за економски науки / Деловна економија насока Финансии / прв циклус / 240 / Решение
9 Факултет за економски науки / Спортски Менаџмент / прв циклус / 240 / Решение
10 Факултет за економски науки / Деловна економија насока Бизнис Менаџмент / втор циклус на стручни студии / 60 / Решение
11 Факултет за економски науки / Деловна економија насока Бизнис Менаџмент / втор циклус на академски студии / 60 / Решение
12 Факултет за економски науки / Деловна економија насока Финансии / втор циклус / 60 / Решение
13 Факултет за економски науки / Спортски Менаџмент / втор циклус на академски студии / 60 / Решение
14 Факултет за економски науки / Спортски Менаџмент / втор циклус на стручни студии / 60 / Решение

Универзитет на Југоисточна Европа - Тетово
1 Правен факултет при Универзитет на Југоисточна Европа/ Граѓанско право / втор циклус / 120 / Решение
2 Правен факултет при Универзитет на Југоисточна Европа/ Граѓанско право / втор циклус / 60 / Решение
3 Правен факултет при Универзитет на Југоисточна Европа/ Кривично право / втор циклус / 120 / Решение
4 Правен факултет при Универзитет на Југоисточна Европа/ Кривично право / втор циклус / 60 / Решение
5 Правен факултет при Универзитет на Југоисточна Европа/ Меѓународно право / втор циклус / 120 / Решение
6 Правен факултет при Универзитет на Југоисточна Европа/ Уставно и управно право / втор циклус / 120 / Решение
7 Факултет за бизнис економија / Бизнис администрација / втор циклус / 120 / Решение
8 Факултет за бизнис економија / Бизнис аналитика / втор циклус / 60 / Решение
9 Факултет за бизнис економија / Бизнис аналитика / втор циклус / 60 / Решение
10 Факултет за бизнис економија / Маркетинг и инвоционен менаџмент / втор циклус / 60 / Решение
11 Факултет за бизнис економија / Финасии / втор циклус / 120 / Решение
12 Факултет за бизнис економија / Финасии / втор циклус / 120 / Решение
13 Факултет за бизнис економија / Финасии / втор циклус / 60 / Решение
14 Факултет за бизнис економија / Финасии - на англиски јазик / втор циклус / 120 / Решение
15 Факултет за јазици, култура и комуникации / Германски јазик и литература / прв циклус / 180 / Решение
16 Факултет за јазици, култура и комуникации / Германски јазик и литература / прв циклус / 240 / Решение
17 Факултет за јазици, култура и комуникации / Меѓународни комуникации / прв циклус / 180 / Решение
18 Факултет за јазици, култура и комуникации / Меѓународни комуникации / прв циклус / 240 / Решение
19 Факултет за јазици, култура и комуникации / Меѓународни комуникации / втор циклус / 120 / Решение
20 Факултет за јазици, култура и комуникации / Меѓународни комуникации / втор циклус / 60 / Решение
21 Факултет за современи и општествени науки / Јавна администрација / втор циклус / 120 / Решение

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје
1 Економски факултет / е-бизнис менаџмент / втор циклус / 120 / Решение
2 Економски факултет / е-бизнис менаџмент / втор циклус / 60 / Решение
3 Економски факултет / Коорпоративен финансиски менаџмент / втор циклус / 60 / Решение
4 Економски факултет / МБА менаџмент / втор циклус / 60 / Решение
5 Економски факултет / Менаџмент во осигурување / втор циклус / 60 / Решение
6 Економски факултет / Монетарна економија, финансии и банкарство / втор циклус / 60 / Решение
7 Економски факултет / Статистички методи за бизнис и економија / втор циклус / 60 / Решение
8 Економски факултет / Управување со јавниот сектор / втор циклус / 60 / Решение
9 Правен факултет / Правна реторика и аргументација / трет циклус / Решение
10 Факултет за физичко образование / Кинезиологија / втор циклус / 120 / Решение
11 Факултет за физичко образование / Спортски менаџмент / втор циклус / 120 / Решение
12 Филизофски факултет / Андрагогија / втор циклус / 240 / Решение
13 Филизофски факултет / Меѓународни интеркуларни студии / втор циклус / 240 / Решение
14 Филизофски факултет / Приватна и корпоративна безбедност / втор циклус / 240 / Решение

Меѓународен универзитет "Визион" Гостивар
1 Факултет за општествени науки / Психологија / прв циклус / 240 / Решение

Бизнис академија Смилевски - БАС, Скопје
1 СВСШ Бизнис академија Смилевски - БАС, Скопје / Маркетинг менаџмент / прв циклус / 180 / Решение

Универзитет "Гоце Делчев" Штип
1 Технолочки технички факултет / Дизајн и технологија на модерна облека / втор циклус / 60 / Решение
2 Факултет за природни и технички науки / Наоѓалиште на минерални суровини / втор циклус / 60 / Решение
3 Факултет за образовни науки / Стекнување на наставнички компетенции / втор циклус / 60 / Решение

Универзитет Св Климент Охридски Битола
1 Економски факултет / Маркетинг / прв циклус / 240 / Решение
2 Економски факултет / Меѓународен бизнис / прв циклус / 240 / Решение
3 Научен институт / Производство на тутун / втор циклус / 60 / Решение
4 Факултет за безбедност / Криминалистика / прв циклус / 240 / Решение

Универзитет во Тетово
1 Правен факултет / Управно-уставно право / втор циклус / 120 / Решение
2 Факултет за бизнис администрација / Бизнис администрација / втор циклус / 60 / Решение
3 Факултет за уметности / Виола / прв циклус / 240 / Решение
4 Факултет за уметности / Виолина / прв циклус / 240 / Решение
5 Факултет за уметности / Виолончела / прв циклус / 240 / Решение
6 Факултет за уметности / Гитара / прв циклус / 240 / Решение
7 Факултет за уметности / Драмска режија / прв циклус / 240 / Решение
8 Факултет за уметности / Драмска уметност-Актерство / прв циклус / 240 / Решение
9 Факултет за уметности / Киноматографија / прв циклус / 240 / Решение
10 Факултет за уметности / Кларинет / прв циклус / 240 / Решение
11 Факултет за уметности / Монтажа / прв циклус / 240 / Решение
12 Факултет за уметности / Музичка уметност, Обоа / прв циклус / 240 / Решение
13 Факултет за уметности / Пијано / прв циклус / 240 / Решение
14 Факултет за уметности / Продукција / прв циклус / 240 / Решение
15 Факултет за уметности / Труба / прв циклус / 240 / Решение
16 Факултет за уметности / Филмска режија / прв циклус / 240 / Решение
17 Факултет за уметности / филмско сценарио и драматургија / прв циклус / 240 / Решение
18 Факултет за уметности / Флејта / прв циклус / 240 / Решение
19 Филозофски факултет / Социјална работа и социјална заштита / прв циклус / 240 / Решение
20 Филолошки факултет / Англиска книжевност / втор циклус / 120 / Решение
21 Филолошки факултет / Англиска книжевност / втор циклус / 60 / Решение
22 Филолошки факултет / Методика на настава по англиски јазик / втор циклус / 60 / Решение
Директор на АКВО


........................ " ........................
........................ " ........................
  Најнови Документи
  OPEN CALL FOR SELECTION OF FOREIGN EXPERTS FOR IMPLEMENTATION OF EXTERNAL EVALUATION OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS AND STUDY PROGRAMS IN THE REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA
  Завршна сметка за 2022 г., за АКВО (сметка 788)
  Завршна сметка за 2022 г., за АКВО (сметка 603-15)
  Шестмесечен извештај за работата на Одборот за евалуација на ВО (Период: 01.07 2022-31.12. 2022)
  Полугодишен извештај за работата на Одборот за акредитација на ВО (Период: јули 2022-декември 2022)
  Завршна сметка на АКВО, за 2021 година (Годишна сметка на буџетски приходи остварени од услугите на буџетските корисници - 631; Биланс на приходи и трошоци);
  Завршна сметка на АКВО, за 2021 година (Даночен биланс за оданочување на добивка)
  Завршна сметка на АКВО, за 2021 година (Годишна сметка на органи на управа, други органи од нестопанство - 603, 637; Биланс на приходи и трошоци)
  Вуџет на АКВО за 2022 година
  Буџет на МОН (и Агенција за квалитет во високото образование) за 2021 година
  Пристап до информации од јавен карактер
  Завршна Сметка 2020 - 1 - Биланс на приходи и трошоци
  Завршна Сметка 2020 - 1 - Биланс на приходи и трошоци
  Правилник за образецот на извештајот за работата на Одборот за акредитација на високото образование
  Правилник за образецот на извештајот за работата на Одборот за евалуација на високото образование
  Извештај за работата на Одборот за евалауација на високото образование
  Деловник за работа на Одборот за акредитација на високото образование
  Деловник за работа на Одборот за евалуација на високото образование
  Закон за високото образование
  Барање за акредитација на студиската програма
  Образец Елаборат на прв циклус на студии
  Упатсво за пополнување на Елаборат на прв циклус на студии
  ::: Сите документи
Почетна
За нас
Новости
Корисни линкови
Документи
Контакт
Република Северна Македонија
Агенција за квалитет во високото образование
 • Регистар на ментори III - Циклус
 • Список на акредитирани
  високоoбразовни установи
 • Список за акредитација
  Студиски Програми
 • www.akvo.mk / contact@akvo.mk
  Улица: Бул. Гоце Делчев б.б. (Македонска Радио Телевизија - МРТВ - 10ти спрат),
  1000 Скопје,
  Република Северна Македонија,

  ® Изработено 2016