О.А.Е.В.О. | ДОКУМЕНТИ
  Решенија за почеток со работа на студиски програми/Vendimet për fillim me punë të programeve studimore (период/periudha: АВГУСТ - GUSHT 2023)

Универзитет "Св. Климент Охридски" - Битола
1 Економски факултет / Банкарски и финансиски менаџмент / 2 циклус / 60 / Решение
2 Економски факултет / Е-трговија и дигитален маркетинг / 2 циклус / 60 / Решение
3 Економски факултет / Маркетинг / 2 циклус / 60 / Решение
4 Економски факултет / Меѓународен бизнис / 2 циклус / 60 / Решение
5 Економски факултет / Менаџмент / 2 циклус / 60 / Решение
6 Економски факултет / Сметководство и ревизија / 2 циклус / 60 / Решение
7 Факултет за биотехнички науки / Квалитет и безбедност на храна / 1 циклус / 240 / Решение

Универзитет "Гоце Делчев" - Штип
1 Правен факултет / Меѓународно право и меѓународни односи / 3 циклус / 180 / Решение
2 Факултет за информатика / Computer engineering and technologies / 1 циклус / 240 / Решение
3 Факултет за информатика / Интелегентни веб технологии / 2 циклус / 60 / Решение
4 Факултет за информатика / Софтверско инженерство / 2 циклус / 60 / Решение

Универзитет на Југоисточна Европа - Тетово
1 Факултет за современи науки и технологии / Компјутерски науки, насока Софтврско инженерство / 2 циклус / 120 / Решение

Американ Колеџ - Скопје
1 Факултет за архитектура и дизајн / Архитектура / 2 циклус / 120 / Решение
2 Факултет за архитектура и дизајн / Внатрешна архитектура / 2 циклус / 120 / Решение
3 Факултет за политички науки / Економска дипломатија / 1 циклус / 180 / Решение

Универзитет "Св.Кирил и Методиј" - Скопје
1 Архитектонски факултет / Архитектура / 1 циклус / 180 / Решение
2 Архитектонски факултет / Архитектура / 2 циклус / 120 / Решение
3 Градежен факултет / Геодезија и геоинформатика / 1 циклус / 180 / Решение
4 Градежен факултет / Геотехничко инженерство / 1 циклус / 180 / Решение
5 Градежен факултет / Градежништво / 1 циклус / 180 / Решение
6 Градежен факултет / Геодезија / 2 циклус / 120 / Решение
7 Градежен факултет / Геотехничко инженерство / 2 циклус / 120 / Решение
8 Градежен факултет / Градежништво конструкции / 2 циклус / 120 / Решение
9 Градежен факултет / Градежништво- транспортна инфраструктура / 2 циклус / 120 / Решение
10 Градежен факултет / Градежништво- хидротехника / 2 циклус / 120 / Решение
11 Економски институт / Логистика на бизнисот / 2 циклус / 60 / Решение
12 Економски институт / Меѓународна економија 60 / 2 циклус / 60 / Решение
13 Економски институт / Меѓународна економија / 2 циклус / 120 / Решение
14 Медицински факултет / Логопеди / 1 циклус / 240 / Решение
15 Природно - математички факултет / Хемија / 2 циклус / 60 / Решение
16 Технолошко металуршки факултет / Неорганско инженерство и заштита на животна средина / 2 циклус / 60 / Решение
17 Технолошко металуршки факултет / Текстилна хемиска технологија и текстилна екологија / 2 циклус / 60 / Решение
18 Факултет за ветеринарна медицина / Ветеринарна медицина / 1 и 2 циклус / 360 / Решение
19 Факултет за земјоделски науки / Квалитет и безбедност на храна / 2 циклус / 60 / Решение
20 Факултет за земјоделски науки / Менаџмент на почви / 2 циклус / 60 / Решение
21 Факултет за земјоделски науки / Одржливи технологии во поледелство / 2 циклус / 60 / Решение
22 Факултет за електротехника и информациски технологии / Податочна наука во електротехника и информациски технологии / 2 циклус / 60 / Решение
23 Филозовски факултет / Историја на уметност / 2 циклус / 60 / Решение
24 Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство / Интернет, мрежи и безбедност 180 / 1 циклус / 180 / Решение
25 Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство / Интернет, мрежи и безбедност / 1 циклус / 240 / Решение
26 Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство / Информатичка едукација / 1 циклус / 240 / Решение
27 Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство / Компјутерски науки 180 / 1 циклус / 180 / Решение
28 Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство / Компјутерски науки / 1 циклус / 240 / Решение
29 Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство / Компјутерско инженерство 180 / 1 циклус / 180 / Решение
30 Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство / Компјутерско инженерство / 1 циклус / 240 / Решение
31 Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство / Примена на информациски науки и компјутерско инженерство 180 / 1 циклус / 180 / Решение
32 Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство / Примена на информациски науки и компјутерско инженерство / 1 циклус / 240 / Решение
33 Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство / Софтверско инженерство и информациски системи 180 / 1 циклус / 180 / Решение
34 Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство / Софтверско инженерство и информациски системи 180-англиски / 1 циклус / 180 / Решение
35 Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство / Софтверско инженерство и информациски системи / 1 циклус / 240 / Решение
36 Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство / Стручни студии по програмирање / 1 циклус / 180 / Решение
37 Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство / Безбедност криптографија и кодирање 60 македонски / 2 циклус / 60 / Решение
38 Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство / Безбедност криптографија и кодирање 60 / 2 циклус / 60 / Решение
39 Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство / Безбедност криптографија и кодирање 120 македонски / 2 циклус / 120 / Решение
40 Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство / Безбедност криптографија и кодирање 120 / 2 циклус / 120 / Решение
41 Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство / Безбедност криптографија и кодирање / 2 циклус / 60 / Решение
42 Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство / Биоинформатика 120 / 2 циклус / 120 / Решение
43 Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство / Биоинформатика / 2 циклус / 60 / Решение
44 Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство / Интелегентни системи / 2 циклус / 60 / Решение
45 Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство / Интернет технологии и сајбер безбедност англиски / 2 циклус / 60 / Решение
46 Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство / Интернет технологии и сајбер безбедност / 2 циклус / 60 / Решение
47 Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство / ИТ менаџмент / 2 циклус / 60 / Решение
48 Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство / Компјутерски науки / 2 циклус / 60 / Решение
49 Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство / Наука за податоци по комјутерски науки и инженерство / 2 циклус / 60 / Решение
50 Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство / Пресметување во облак 120/ 2 циклус / 120 / Решение
51 Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство / Пресметување во облак / 2 циклус / 60 / Решение
52 Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство / Софтвер за вградливи системи / 2 циклус / 60 / Решение
53 Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство / Софтверско инженерство / 2 циклус / 60 / Решение
54 Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство / Софтверско инженерство 120 / 2 циклус / 120 / Решение
55 Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство / Статистика и аналитика на податоци / 2 циклус / 120 / Решение
56 Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство / Управување во информатички технологии / 2 циклус / 60 / Решение
57 Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство / Управување по информатички технологии 120 / 2 циклус / 120 / Решение
58 Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство / Управување по информатички технологии / 2 циклус / 120 / Решение
Директор на АКВО


........................ " ........................
........................ " ........................
  Најнови Документи
  OPEN CALL FOR SELECTION OF FOREIGN EXPERTS FOR IMPLEMENTATION OF EXTERNAL EVALUATION OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS AND STUDY PROGRAMS IN THE REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA
  Завршна сметка за 2022 г., за АКВО (сметка 788)
  Завршна сметка за 2022 г., за АКВО (сметка 603-15)
  Шестмесечен извештај за работата на Одборот за евалуација на ВО (Период: 01.07 2022-31.12. 2022)
  Полугодишен извештај за работата на Одборот за акредитација на ВО (Период: јули 2022-декември 2022)
  Завршна сметка на АКВО, за 2021 година (Годишна сметка на буџетски приходи остварени од услугите на буџетските корисници - 631; Биланс на приходи и трошоци);
  Завршна сметка на АКВО, за 2021 година (Даночен биланс за оданочување на добивка)
  Завршна сметка на АКВО, за 2021 година (Годишна сметка на органи на управа, други органи од нестопанство - 603, 637; Биланс на приходи и трошоци)
  Вуџет на АКВО за 2022 година
  Буџет на МОН (и Агенција за квалитет во високото образование) за 2021 година
  Пристап до информации од јавен карактер
  Завршна Сметка 2020 - 1 - Биланс на приходи и трошоци
  Завршна Сметка 2020 - 1 - Биланс на приходи и трошоци
  Правилник за образецот на извештајот за работата на Одборот за акредитација на високото образование
  Правилник за образецот на извештајот за работата на Одборот за евалуација на високото образование
  Извештај за работата на Одборот за евалауација на високото образование
  Деловник за работа на Одборот за акредитација на високото образование
  Деловник за работа на Одборот за евалуација на високото образование
  Закон за високото образование
  Барање за акредитација на студиската програма
  Образец Елаборат на прв циклус на студии
  Упатсво за пополнување на Елаборат на прв циклус на студии
  ::: Сите документи
Почетна
За нас
Новости
Корисни линкови
Документи
Контакт
Република Северна Македонија
Агенција за квалитет во високото образование
 • Регистар на ментори III - Циклус
 • Список на акредитирани
  високоoбразовни установи
 • Список за акредитација
  Студиски Програми
 • www.akvo.mk / contact@akvo.mk
  Улица: Бул. Гоце Делчев б.б. (Македонска Радио Телевизија - МРТВ - 10ти спрат),
  1000 Скопје,
  Република Северна Македонија,

  ® Изработено 2016