О.А.Е.В.О. | ДОКУМЕНТИ
  Решенија за почеток со работа на студиските програми (период: јули 2022 - август 2022)

Американски Универзитет на европа - ФОН во Скопје
1 Факултет за дизајн и мултимедија / Моден дизајн / прв циклус / 240 / Решение
2 Факултет за дизајн и мултимедија / Дизајн на архитектонски простор / втор циклус / 60 / Решение
3 Факултет за дизајн и мултимедија / Дизајн на архитектонски простор / втор циклус / 60 / Решение
4 Факултет за дизајн и мултимедија / Моден дизајн / втор циклус стручни студии / 60 / Решение
5 Факултет за дизајн и мултимедија / Моден дизајн / втор циклус академски студии / 60 / Решение
6 Факултет за дизајн и мултимедија / Мултимедија / втор циклус академски студии / 60 / Решение
7 Факултет за дизајн и мултимедија / Мултимедија / втор циклус стручни студии / 60 / Решение
8 Факултет за економски науки / Маркетинг / втор циклус / 60 / Решение
9 Факултет за економски науки / Деловна економија, насока Финансии и Банкарство / втор циклус / 60 / Решение
10 Факултет за информатика / Компјутерски науки / прв циклус / 240 / Решение
11 Факултет за информатика / Компјутерски науки / втор циклус / 60 / Решение

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје
1 Економски институт/ Менаџерска економија / втор циклус / 60 / Решение
2 Земјоделски институт/ Органско и биодинамично растително производство / втор циклус / 60 / Решение
3 Економски факултет/ Е-бизнис / прв циклус / 240 / Решение
4 Економски факултет/ Економија / прв циклус / 240 / Решение
5 Економски факултет/ Маркетинг / прв циклус / 240 / Решение
6 Економски факултет/ Меѓународна трговија / прв циклус / 240 / Решение
7 Економски факултет/ Менаџмент и претприемништво / прв циклус / 240 / Решение
8 Економски факултет/ Сметководство и ревизија / прв циклус / 240 / Решение
9 Економски факултет/ Финансии / прв циклус / 240 / Решение
10 Машински факултет/ Автоматизација и управување системи / прв циклус / 240 / Решение
11 Машински факултет/ Енергетика и екологија / прв циклус / 240 / Решение
12 Машински факултет/ Индустриски дизајн / прв циклус / 240 / Решение
13 Машински факултет/ Индустриски инженерство и менаџмент / прв циклус / 240 / Решение
14 Машински факултет/ Материали, процеси и иновации / прв циклус / 240 / Решение
15 Машински факултет/ Мехатроника / прв циклус / 240 / Решение
16 Машински факултет/ Моторни возила, транспорт и механизација / прв циклус / 240 / Решение
17 Машински факултет/ Производно инженерство / прв циклус / 240 / Решение
18 Машински факултет/ Термичко и енергетско инженерство / прв циклус / 240 / Решение
19 Машински факултет/ Хидраулично енергетско инженерство / прв циклус / 240 / Решение
20 Природно-математички факултет/ Актуарска и финансиска математика / прв циклус / 240 / Решение
21 Природно-математички факултет/ Наставна математика / прв циклус / 240 / Решение
22 Природно-математички факултет/ Применета математика / прв циклус / 240 / Решение
23 Природно-математички факултет/ Теориска математика / прв циклус / 240 / Решение
24 Природно-математички факултет / Астрономија и астрофизика / прв циклус / 240 / Решение
25 Природно-математички факултет / Геофизика и метеорологија / прв циклус / 240 / Решение
26 Природно-математички факултет / Екологија и животна средина / прв циклус / 240 / Решение
27 Природно-математички факултет / Теориска физика / прв циклус / 240 / Решение
28 Природно-математички факултет / Форензичка биологија / втор циклус / 60 / Решение
29 Технолошко метаролушки факултет / Прехрамбена технологија / прв циклус / 240 / Решение
30 Технолошко-металуршки факултет/ Дизајн и инженеринг на облека / прв циклус / 240 / Решение
31 Технолошко-металуршки факултет/ Дизајн и менаџмент на технолошки процеси / прв циклус / 240 / Решение
32 Технолошко-металуршки факултет/ Металургија / прв циклус / 240 / Решение
33 Факултет за драмски уметности/ Филмска и тв монтажа / прв циклус / 240 / Решение
34 Факултет за драмски уметности/ Филмска и тв режија / прв циклус / 240 / Решение
35 Факултет за драмски уметности/ Филмска и тв монтажа.pdf / прв циклус / 240 / Решение
36 Факултет за драмски уметности/ Актерска игра / втор циклус / 60 / Решение
37 Факултет за драмски уметности/ Филмска и тв снимање / прв циклус / 240 / Решение
38 Факултет за драмски уметности/ Филмска и тв сценарио / втор циклус / 60 / Решение
39 Факултет за драмски уметности / Драматургија / втор циклус / 60 / Решение
40 Факултет за драмски уметности / Продукција / втор циклус / 60 / Решение
41 Факултет за драмски уметности / Театрологија / втор циклус / 60 / Решение
42 Факултет за драмски уметности / Филмска и ТВ режија / втор циклус / 60 / Решение
43 Факултет за драмски уметности / Филмско и ТВ снимање / втор циклус / 60 / Решение
44 Факултет за драмски уметности / Филмско и ТВ сценарио / втор циклус / 60 / Решение
45 Факултет за електротехника / Електроенергетика и проектен менаџмент / прв циклус / 60 / Решение
46 Факултет за електротехника / Компјутерски технологии и инженерство / прв циклус / 240 / Решение
47 Факултет за електротехника / Компјутерско системско инженерство, автоматика и роботика / прв циклус / 240 / Решение
48 Факултет за електротехника / Компјутерско хардварско инженерство и електроника / прв циклус / 240 / Решение
49 Факултет за електротехника / Телекомуникации и информациско инженерство / прв циклус / 240 / Решение
50 Факултет за ликовна уметност / Ликовна педагогија / прв циклус / 240 / Решение
51 Факултет за ликовна уметност / Скулптура и трансмедиумски практики / прв циклус / 240 / Решение
52 Факултет за ликовна уметност / Сликарство и трансмедиумски практики / прв циклус / 240 / Решение
53 Факултет за музичка уметност / Балетска педагогија-класичен балет / прв циклус / 240 / Решение
54 Факултет за музичка уметност / Виолина / прв циклус / 240 / Решение
55 Факултет за музичка уметност / Виолончело / прв циклус / 240 / Решение
66 Факултет за музичка уметност / Популарни жанрови - Гитара / прв циклус / 240 / Решение
56 Факултет за музичка уметност / Етномузикологија / прв циклус / 240 / Решение
57 Факултет за музичка уметност / Кларинет / прв циклус / 240 / Решение
58 Факултет за музичка уметност / Композиција / прв циклус / 240 / Решение
59 Факултет за музичка уметност / Контрабас / прв циклус / 240 / Решение
60 Факултет за музичка уметност / Музикологија / прв циклус / 240 / Решение
63 Факултет за музичка уметност / Музичка теорија и педагогија / прв циклус / 240 / Решение
61 Факултет за музичка уметност / Музичка теорија и педагогија- народни инструменти / прв циклус / 240 / Решение
64 Факултет за музичка уметност / Пијано / прв циклус / 240 / Решение
5 67 Факултет за музичка уметност / Популарни жанрови -Соло пеење / прв циклус / 240 / Решение
68 Факултет за музичка уметност / Популарни жанрови -удирашки инструменти / прв циклус / 240 / Решение
65 Факултет за музичка уметност / Популарни жанрови - бас / прв циклус / 240 / Решение
69 Факултет за музичка уметност / Саксафон / прв циклус / 240 / Решение
62 Факултет за музичка уметност / Музичка теорија и педагогија- сонологија со мултимедија / прв циклус / 240 / Решение
70 Факултет за музичка уметност / Тромбон / прв циклус / 240 / Решение
71 Факултет за музичка уметност / Труба / прв циклус / 240 / Решение
72 Факултет за музичка уметност / Туба / прв циклус / 240 / Решение
73 Факултет за музичка уметност / Удирачки инструменти / прв циклус / 240 / Решение
74 Факултет за музичка уметност / Фагот / прв циклус / 240 / Решение
75 Факултет за музичка уметност / Флејта / прв циклус / 240 / Решение
76 Факултет за музичка уметност / Хармоника / прв циклус / 240 / Решение
77 Факултет за музичка уметност / Хорна / прв циклус / 240 / Решение

Воена академија Генерал Мухаило Апшостолски
1 Безбедност и одбрана / втор циклус / 60 / Решение
2 Сајбер безбедност и дигитална форензика / втор циклус / 60 / Решение
3 Специјализација за команди и штабни должности / втор циклус / 60 / Решение
4 Управување со кризи и заштита и спасување / втор циклус / 60 / Решение

Универзитет "Гоце Делчев" Штип
1 Електротехнички факултет / Неконвенционални извори на енергија и технологии / втор циклус / 60 / Решение

Универзитет во Тетово
1 Природно математички факултет / Математика, математичко образование / втор циклус / 60 / Решение

Институт за комуникациски студии во Скопје
1 Природно математички факултет / Менаџирање на стратегиски комуникации / втор циклус / 120 / Решение
2 Природно математички факултет / Менаџирање на стратегиски комуникации / втор циклус / 60 / Решение

Меѓународен балкански универзитет Скопје
1 Правен факултет / Деловно право / прв циклус / 60 / Решение
2 Правен факултет / Казнено право / прв циклус / 60 / Решение
3 Правен факултет / Меѓународна политика / прв циклус / 60 / Решение
4 Правен факултет / Правнии студии / прв циклус / 240 / Решение
5 Факултет за економски и административни науки / Бизнис администрација / прв циклус / 240 / Решение
6 Факултет за инженерство / Градежништво / прв циклус / 240 / Решение
7 Факултет за инженерство / Компјутерско инженерство / втор циклус / 60 / Решение
8 Факултет за образовни науки / Професионална ориентација и советување за кариера / втор циклус / 60 / Решение

Самостојна висока стручна школа Бреинстер Скопје
1 Софтверско инженерство и иновации / Самостојна висока стручна школа Бреинстер Скопје / прв циклус / 180 / Решение

Универзитет на Југоисточна Европа во Тетово
1 Факултет за бизнис и економија/ Маркетинг и иновационен менаџмент / втор циклус на академски студии / 60 / Решение
2 Факултет за јазици, култури и комуникации / Англиски јазик и литература / прв циклус / 180 / Решение
3 Факултет за јазици, култури и комуникации / Англиски јазик и литература / прв циклус / 240 / Решение
4 Факултет за јазици, култури и комуникации / Настава по англиски јазик / втор циклус / 60 / Решение
5 Факултет за современи науки и технологии / Дигитален дизајн / прв циклус / 240 / Решение
6 Факултет за современи науки и технологии / Дигитален дизајн / прв циклус / 240 / Решение

Универзитет Св Климент Охридски Битола
1 Педагошки факултет / Воспитувач / прв циклус / 240 / Решение
2 Педагошки факултет / Наставник за одделенска настава / прв циклус / 240 / Решение
3 Педагошки факултет / Воспитувач / втор циклус / 60 / Решение
4 Педагошки факултет / Менаџмент во образованието / втор циклус / 60 / Решение
5 Педагошки факултет / Образование на надарени и талентирани / втор циклус / 60 / Решение
6 Технички факултет / Графичко инженерство и дизајн / втор циклус / 60 / Решение
7 Технички факултет / Машинство / втор циклус / 60 / Решение
8 Факултет за безбедност / Криминалистика / втор циклус / 60 / Решение
9 Факултет за биотехнички науки / Храна и диететика / прв циклус / 240 / Решение
10 Факултет за туризам и угостителство / Осигурување и менаџмент во ризикот / прв циклус / 240 / Решение
11 Факултет за туризам и угостителство / Туризам / прв циклус / 240 / Решение
12 Факултет за туризам и угостителство / Хотелско-ресторански менаџмент / прв циклус / 240 / Решение
13 Факултет за туризам и угостителство / Царина и шпедиција / прв циклус / 240 / Решение
Проф. д-р. Агим Рушити
Директор на АКВО


........................ " ........................
........................ " ........................
  Најнови Документи
  Завршна сметка на АКВО, за 2021 година (Годишна сметка на буџетски приходи остварени од услугите на буџетските корисници - 631; Биланс на приходи и трошоци);
  Завршна сметка на АКВО, за 2021 година (Даночен биланс за оданочување на добивка)
  Завршна сметка на АКВО, за 2021 година (Годишна сметка на органи на управа, други органи од нестопанство - 603, 637; Биланс на приходи и трошоци)
  Вуџет на АКВО за 2022 година
  Буџет на МОН (и Агенција за квалитет во високото образование) за 2021 година
  Извештај (шестмесечен) за работа на Одбор за евалуација на високото образование (период: 01.01.2021 година - 30.06.2021 година)
 Извештај (шестмесечен) за работа на Одбор за евалуација на високото образование (период: 01.07.2021 година - 31.12.2021 година)
  Извештај (шестмесечен) за работа на Одборот за акредитација на високото образование (период: јуни 2020 година - ноември 2020 година)
  Извештај за работата на ОА (период јуни 2020 - ноември 2020)
  Пристап до информации од јавен карактер
  Завршна Сметка 2020 - 1 - Биланс на приходи и трошоци
  Завршна Сметка 2020 - 1 - Биланс на приходи и трошоци
  Правилник за образецот на извештајот за работата на Одборот за акредитација на високото образование
  Правилник за образецот на извештајот за работата на Одборот за евалуација на високото образование
  Извештај за работата на Одборот за евалауација на високото образование
  Деловник за работа на Одборот за акредитација на високото образование
  Деловник за работа на Одборот за евалуација на високото образование
  Закон за високото образование
  Барање за акредитација на студиската програма
  Образец Елаборат на прв циклус на студии
  Упатсво за пополнување на Елаборат на прв циклус на студии
  ::: Сите документи
Почетна
За нас
Новости
Корисни линкови
Документи
Контакт
Република Северна Македонија
Агенција за квалитет во високото образование
 • Регистар на ментори III - Циклус
 • Список на акредитирани
  високоoбразовни установи
 • Список за акредитација
  Студиски Програми
 • www.akvo.mk / contact@akvo.mk
  Улица: Кеј Димитар Влахов 4, II-Кат (Стара Комерцијална Банка),
  1000 Скопје,
  Република Северна Македонија,
  Тел: +389 (0) 2 322 0509
  ® Изработено 2016