О.А.Е.В.О. | ДОКУМЕНТИ
  Решенија за почеток со работа на студиски програми/Vendimet për fillim me punë të programeve studimore (период/periudha: април/prill - јуни/Qershor 2023)

Април

Американ Колеџ - Скопје
1 Факултет за деловна економија и организациони науки / Сметководство и ревизија / 2 циклус / 60 / Решение

МИТ Универзитет - Скопје
1 Факултет за правни науки, меѓународни односи и дипломатија / Правни науки / 1 циклус / 180 / Решение
2 Факултет за безбедносни науки / Безбедност / 1 циклус / 240 / Решение

Универзитет на Југоисточна Европа - Тетово
1 Факултет за современи науки и технологии / Компјутерски науки, насока Компјутерски науки / 1 циклус / 180 / Решение

Универзитет "Гоце Делчев" - Штип
1 Земјоделски факултет / Енологија / 3 циклус / Решение
2 Факултет за природни и технички науки / Инженерство за заштита на работна средина / 3 циклус / Решение
3 Факултет за природни и технички науки / Подземна експлоатација / 3 циклус / 180 / Решение
4 Земјоделски факултет / Растително производство / 3 циклус / 180 / Решение
5 Земјоделски факултет / Фитомедицина-заштита на растенија / 3 циклус / Решение
6 Музичка академија / Џез бас / 1 циклус / 240 / Решение
7 Правен факултет / Демократски институции и човекови права / 2 циклус / 60 / Решение
8 Правен факултет / Казнено право / 2 циклус / 60 / Решение

Универзитет "Св.Кирил и Методиј" - Скопје
1 Економски институт / Претприемништво / 2 циклус / 120 / Решение
2 Економски институт / Претприемништво / 2 циклус / 60 / Решение
3 Факултет за земјоделски науки и храна / Агроекологија / 1 циклус / 240 / Решение
4 Факултет за земјоделски науки и храна / Градинарство и цвеќарство / 1 циклус / 240 / Решение
5 Факултет за земјоделски науки и храна / Поледелство / 1 циклус / 240 / Решение
6 Машински факултет / Управување со системи за безбедност и здравје при работа / 2 циклус / 60 / Решение
7 Педагошки факултет / Библиотекарство / 1 циклус / 240 / Решение
8 Педагошки факултет / Одделенска настава / 1 циклус / 240 / Решение
9 Педагошки факултет / Предучилишно воспитание / 1 циклус / 240 / Решение
10 Филозофски факултет / Мир / 1 циклус / 240 / Решение
11 Филозофски факултет / Семејни студии / 1 циклус / 240 / Решение
12 Филозофски факултет / Социјална работа и социјална политика / 1 циклус / 240 / Решение

Универзитет "Св. Климент Охридски" - Битола
1 Правен Факултет - Кичево / Административно право и администрација / 3 циклус / 180 / Решение

Мај

Американ Колеџ - Скопје
1 Факултет за деловна економија и организациони науки / Финансии и инвестиции / 1 циклус / 180 / Решение

Меѓународен Балкански Универзитет - Скопје
1 Висока медицинска школа / Акушерка / 1 циклус / 180 / Решение
2 Висока медицинска школа / Медицинска сестра / 1 циклус / 180 / Решение
3 Факултет за дентална медицина / Дентална медицина / 1 циклус / 300 / Решение

Универзитет "Гоце Делчев" - Штип
1 Економски факултет / Економски науки / 3 циклус / 180 / Решение
2 Електротехнички факултет / Регулација и управување со технолошки процеси / 2 циклус / 60 / Решение
3 Правен факултет / Граѓанско право / 3 циклус / Решение
4 Правен факултет / Деловно право / 3 циклус / 180 / Решение

Универзитет на Југоисточна Европа - Тетово
1 Факултет за современи науки и технологии / Компјутерски науки, насока Компјутерски науки / 1 циклус / 240 / Решение
2 Факултет за современи науки и технологии / Компјутерски науки, насока Компјутерски науки / 1 циклус / 180 / Решение
3 Факултет за современи науки и технологии / Компјутерски науки, насока Компјутерско инженерство / 1 циклус / 180 / Решение
4 Факултет за современи науки и технологии / Компјутерски науки, насока Компјутерско инженерство / 1 циклус / 240 / Решение
5 Факултет за современи науки и технологии / Компјутерски науки, насока Наука за податоци / 1 циклус / 240 / Решение
6 Факултет за современи науки и технологии / Компјутерски науки, насока Софтверско инженерство / 1 циклус / 240 / Решение
7 Факултет за современи науки и технологии / Компјутерски науки, насока Наука за податоци / 2 циклус / 60 / Решение
8 Факултет за современи науки и технологии / Компјутерски науки, насока Софтверско инженерство / 2 циклус / 60 / Решение

Универзитет "Св.Кирил и Методиј" - Скопје
1 Економски институт / Агробизнис / 2 циклус / 60 / Решение
2 Економски институт / Агробизнис / 2 циклус / 120 / Решение
3 Економски институт / Бизнис менаџмент / 2 циклус / 120 / Решение
4 Економски институт / Бизнис менаџмент / 2 циклус / 60 / Решение
5 Економски институт / Финансиски менаџмент 120 / 2 циклус / 120 / Решение
6 Економски институт / Финансиски менаџмент / 2 циклус / 60 / Решение
7 Факултет за земјоделски науки и храна / Анимално производство / 1 циклус / 240 / Решение
8 Факултет за земјоделски науки и храна / Овоштарство, лозарство и винарство / 1 циклус / 240 / Решение
9 Факултет за земјоделски науки и храна / Хортикултура / 1 циклус / 240 / Решение
10 Земјоделски факултет / Агроекономика и рурален развој / 2 циклус / 60 / Решение
11 Медицински факултет / Физиотерапевти / 1 циклус / 180 / Решение
12 Медицински факултет / Јавно здравство / 2 циклус / 120 / Решение
13 Медицински факултет / Стручни специјалистички студии за медицинска сестра-техничар специјалист по анестезија со реанимација / 2 циклус / 60 / Решение
14 Филозофски факултет / Филозофија / 1 циклус / 240 / Решение
15 Филозофски факултет / Религиски студии / 2 циклус / 60 / Решение
16 Филозофски факултет / Класична филологија / 3 циклус / 180 / Решение
17 Филолошки факултет / Применети странски јазици-англиски, француски, германски, италијански јазик / 1 циклус / 180 / Решение

Универзитет во Тетово
1 Природно - математички факултет / Информатика, насока Бизнис информатика / 1 циклус / 240 / Решение
2 Природно - математички факултет / Математика, насока Финансиска математика / 1 циклус / 240 / Решение

Универзитет "Св. Климент Охридски" - Битола
1 Педагошки факултет / Настава по јазик / 3 циклус / 180 / Решение

Јуни

Американ Колеџ - Скопје
1 Факултет за деловна економија и организациони науки / Бизнис администрација и Економија / 1 циклус / 180 / Решение

Меѓународен Балкански Универзитет - Скопје
1 Факултет за хуманистички и општествени науки / Психологија / прв циклус / 240 / Решение

Бизнис академија Смилевски - БАС, Скопје
1 Бизнис академија / Стратегиски менаџмент на човечки ресурси / 2 циклус / 60 / Решение

Воена академија "Генерал Михаило Апостолски" - Скопје
1 Воена академија / Воено воздухоплоство-вид Авијација / 1 циклус / 240 / Решение
2 Воена академија / Контрола на воздушен простор род: Воздушно набљудување, јавување и наведување / 1 циклус / 240 / Решение
3 Воена академија / Кризен менаџмент, заштита и спасување / 1 циклус / 240 / Решение
4 Воена академија / Ниско градба во одбранбен систем род Инженерија / 1 циклус / 240 / Решение
5 Воена академија / Нуклеарно хемиска и биолошка заштита род АБХО / 1 циклус / 240 / Решение
6 Воена академија / Телекомуникации во одбранбен систем, род Врски / 1 циклус / 240 / Решение
7 Воена академија / Управување со одбранбени ресурси-род Артилерија / 1 циклус / 240 / Решение
8 Воена академија / Управување со одбранбени ресурси-род Артилерско ракетни единици за противвоздушна одбрана / 1 циклус / 240 / Решение
9 Воена академија / Управување со одбранбени ресурси-род Оклопно механизирани едини / 1 циклус / 240 / Решение
10 Воена академија / управување со одбранбени ресусрси-род пешадија / 1 циклус / 240 / Решение

Универзитет "Гоце Делчев" - Штип
1 Правен факултет / Јавна администрација / 2 циклус / 60 / Решение
2 Технолошко - технички факултет / Менаџмент и контрола на квалитет / 2 циклус / 60 / Решение
3 Правен факултет / Европско право и европски интеграции / 3 циклус / Решение
4 Факултет за природни и технички науки / Подготовка на минерални суровини / 3 циклус / Решение

Универзитет на Југоисточна Европа - Тетово
1 Факултет за современи науки и технологии / Компјутерски науки, насока Компјутерски науки-англиски / 1 циклус / 240 / Решение
2 Факултет за современи науки и технологии / Компјутерски науки, насока Компјутерско инженерство, англиски / 1 циклус / 240 / Решение
3 Факултет за современи науки и технологии / Компјутерски науки, насока Компјутерско инженерство / 1 циклус / 180 / Решение
4 Факултет за современи науки и технологии / Компјутерски науки, насока Образование / 1 циклус / 240 / Решение
5 Факултет за современи науки и технологии / Компјутерски науки, насока Софтверско инженерство / 1 циклус / 240 / Решение
6 Факултет за современи науки и технологии / Компјутерски науки, насока Софтверско инженерство / 2 циклус / 60 / Решение
7 Факултет за современи општествени науки / Меѓународни односи / 1 циклуис / 240 / Решение
8 Факултет за современи општествени науки / Политички науки / 1 циклуис / 240 / Решение

Универзитет "Св.Кирил и Методиј" - Скопје
1 Економски институт / Меѓународен менаџмент / 2 циклус / 120 / Решение
2 Економски институт / Меѓународен менаџмент / 2 циклус / 60 / Решение
3 Правен факултет / Новинарство / 1 циклус / 180 / Решение
4 Правен факултет / Односи со јавноста / 1 циклус / 180 / Решение
5 Правен факултет / Медиуми и односи со јавноста / 2 циклус / 120 / Решение
6 Филозофски факултет / Мир / 2 циклус / 60 / Решение
7 Факултет за ликовна уметност / Графика / 2 циклус / 60 / Решение
8 Факултет за ликовна уметност / Скулптура / 2 циклус / 60 / Решение
9 Факултет за ликовна уметност / Сликарство / 2 циклус / 60 / Решение
10 Факултет за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“ / Екоинженеринг и екоменаџмент / 1 циклус / 240 / Решение
11 Факултет за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“ / Пејсажна архитектура / 1 циклус / 240 / Решение
12 Факултет за шумарски науки, пејзажна архитектура и екоинженеринг „Ханс Ем“ / Шумарство / 1 циклус / 240 / Решение

Универзитет "Св. Климент Охридски" - Битола
1 Висока медицинска школа / Медицинска сестра-техничар специјализација за интензивна нега / 2 циклус / 60 / Решение
2 Висока медицинска школа / Медицинска сестра-техничар специјализација за семејна и патронажна грижа / 2 циклус / 60 / Решение
3 Технолoшко технички факултет-Велес / Нутриционизам / 1 циклус / 240 / Решение
Директор на АКВО


........................ " ........................
........................ " ........................
  Најнови Документи
  OPEN CALL FOR SELECTION OF FOREIGN EXPERTS FOR IMPLEMENTATION OF EXTERNAL EVALUATION OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS AND STUDY PROGRAMS IN THE REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA
  Завршна сметка за 2022 г., за АКВО (сметка 788)
  Завршна сметка за 2022 г., за АКВО (сметка 603-15)
  Шестмесечен извештај за работата на Одборот за евалуација на ВО (Период: 01.07 2022-31.12. 2022)
  Полугодишен извештај за работата на Одборот за акредитација на ВО (Период: јули 2022-декември 2022)
  Завршна сметка на АКВО, за 2021 година (Годишна сметка на буџетски приходи остварени од услугите на буџетските корисници - 631; Биланс на приходи и трошоци);
  Завршна сметка на АКВО, за 2021 година (Даночен биланс за оданочување на добивка)
  Завршна сметка на АКВО, за 2021 година (Годишна сметка на органи на управа, други органи од нестопанство - 603, 637; Биланс на приходи и трошоци)
  Вуџет на АКВО за 2022 година
  Буџет на МОН (и Агенција за квалитет во високото образование) за 2021 година
  Пристап до информации од јавен карактер
  Завршна Сметка 2020 - 1 - Биланс на приходи и трошоци
  Завршна Сметка 2020 - 1 - Биланс на приходи и трошоци
  Правилник за образецот на извештајот за работата на Одборот за акредитација на високото образование
  Правилник за образецот на извештајот за работата на Одборот за евалуација на високото образование
  Извештај за работата на Одборот за евалауација на високото образование
  Деловник за работа на Одборот за акредитација на високото образование
  Деловник за работа на Одборот за евалуација на високото образование
  Закон за високото образование
  Барање за акредитација на студиската програма
  Образец Елаборат на прв циклус на студии
  Упатсво за пополнување на Елаборат на прв циклус на студии
  ::: Сите документи
Почетна
За нас
Новости
Корисни линкови
Документи
Контакт
Република Северна Македонија
Агенција за квалитет во високото образование
 • Регистар на ментори III - Циклус
 • Список на акредитирани
  високоoбразовни установи
 • Список за акредитација
  Студиски Програми
 • www.akvo.mk / contact@akvo.mk
  Улица: Бул. Гоце Делчев б.б. (Македонска Радио Телевизија - МРТВ - 10ти спрат),
  1000 Скопје,
  Република Северна Македонија,

  ® Изработено 2016