О.А.Е.В.О. | ДОКУМЕНТИ
  Решенија за почеток со работа на студиските програми (период: јануари 2022 - април 2022)
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје
1 Природно математички факултет / Туризам / втор циклус / 60 / Решение
2 Природно математички факултет / Туризам / втор циклус / 120 / Решение
3 Факултет за физичко образование / Спортски тренер / прв циклус / 180 / Решение
4 Факултет за физичко образование / Физичко и здравствено образование / прв циклус / 240 / Решение
5 Факултет за физичко образование / Кинезиологија / втор циклус / 60 / Решение
6 Фармацевтски факултет / Индустриска фармација / втор циклус / 60 / Решение

Универзитет “Св. Климент Охридски“ - Битола
1 Економски факултет / Банкарство и финансии / прв циклус / 240 / Решение
1 Економски факултет / Е-бизнис / прв циклус / 240 / Решение
1 Економски факултет / Менаџмент / прв циклус / 240 / Решение
1 Економски факултет / Сметководство и ревизија / прв циклус / 240 / Решение
1 Технолошко-технички факултет / Прехрамбена технологија и биотехнологија / прв циклус / 240 / Решение

Универзитет "Гоце Делчев" - Штип
1 Земјоделски факултет / Безбедност на храна / втор циклус / 120 / Решение
2 Земјоделски факултет / Енологија / втор циклус / 120 / Решение
3 Земјоделски факултет / Лозарство / втор циклус / 120 / Решение
4 Земјоделски факултет / Наука за земјиштето / втор циклус / 120 / Решение
5 Земјоделски факултет / Поледелско производство / втор циклус / 120 / Решение
6 Земјоделски факултет / Растителна биотехнологија / втор циклус / 120 / Решение
7 Земјоделски факултет / Селекција и семепроизводство / втор циклус / 120 / Решение
8 Земјоделски факултет / Фитомедицина - Заштита на растенијата / втор циклус / 120 / Решение
9 Музичка академија / Музичка теорија и педагогија / прв циклус / 240 / Решение
10 Музичка академија / Пијано / прв циклус / 240 / Решение
11 Музичка академија / Соло пеење / прв циклус / 240 / Решение
12 Технолошки технички факултет / Технологија и дизајн на текстил / втор циклус / 60 / Решение
13 Факултет за образовни науки / Историја, митови, идентитети / втор циклус / 60 / Решение
14 Факултет за образовни науки / Методика / втор циклус / 60 / Решение
15 Факултет за образовни науки / Образование на наставници и професионален развој / втор циклус / 60 / Решение
16 Факултет за образовни науки / Образовни политики и образован менаџмент / втор циклус / 60 / Решение
17 Факултет за природни и технички науки / Геологија и геофизика / втор циклус / 60 / Решение
18 Факултет за природни и технички науки / Дизајн на ентериер и мебел / втор циклус / 60 / Решение
19 Факултет за природни и технички науки / Инженерство за заштита на животна средина / втор циклус / 60 / Решение
20 Факултет за природни и технички науки / Инженерство за заштита на работна средина / втор циклус / 60 / Решение
21 Факултет за природни и технички науки / Петрологија, минерологија и геохемија / втор циклус / 60 / Решение
22 Факултет за природни и технички науки / Подготовка на минерални суровини / втор циклус / 60 / Решение
23 Факултет за природни и технички науки / Хидрогеологија / втор циклус / 60 / Решение
24 Факултет за туризам и бизнис логистика / Туризам и угостителство / прв циклус / 240 / Решение
25 Факултет за туризам и бизнис логистика / Бизнис администрација / втор циклус / 60 / Решение
26 Факултет за туризам и бизнис логистика / Бизнис администрација / втор циклус / 120 / Решение
27 Факултет за туризам и бизнис логистика / Бизнис логистика / втор циклус / 60 / Решение
28 Факултет за туризам и бизнис логистика / Бизнис логистика / втор циклус / 120 / Решение

Универзитет на Југоисточна Европа - Тетово
1 Правен факултет / Криминалистика и безбедност / втор циклус / 120 / Решение
2 Факултет за бизнис и економија / Бизнис администрација / втор циклус / 120 / Решение
3 Факултет за јазици, култура и комуникации / Водство и управување во образование / втор циклус / 60 / Решение
4 Факултет за јазици, култура и комуникации / Водство и управување во образование / втор циклус / 120 / Решение
5 Факултет за современи и општествени науки / Јавна администрација / втор циклус / 60 / Решение
6 Факултет за современи и општествени науки / Јавна администрација / втор циклус / 120 / Решение
7 Факултет за современи науки и технологии / Бизнис информатика / втор циклус / 60 / Решение
8 Факултет за современи науки и технологии / Бизнис информатика / втор циклус / 120 / Решение
9 Факултет за современи науки и технологии / Компјутерски науки, насока - Развој на софтвер и апликации / втор циклус / 120 / Решение

Универзитет во Тетово
1 Природно математички факултет / Информатика, насока компјутерски науки / прв циклус / 240 / Решение
2 Природно математички факултет / Физика - наставна насока / прв циклус / 240 / Решение
3 Природно математички факултет / Физика - применета насока / прв циклус / 240 / Решение
4 Природно математички факултет / Екологија / втор циклус / 60 / Решение
5 Факултет за прехрамбени технологии / Нутриционизам / втор циклус / 120 / Решение
6 Факултет за прехрамбени технологии / Прехрамбена технологија / втор циклус / 120 / Решение
7 Факултет за применети науки / Ахитектура / прв и втор циклус / 300 / Решение
8 Факултет за применети науки / Градежништво / прв циклус / 240 / Решение
9 Факултет за применети науки / Градежништво / втор циклус / 120 / Решение
10 Факултет за применети науки / Мехатроника / втор циклус / 60 / Решение
11 Факултет за применети науки / Мехатроника / втор циклус / 120 / Решение
12 Факултет за уметности / Ликовна уметност - Сликарство / прв циклус / 240 / Решение
13 Факултет за уметности / Ликовна уметност-графички дизајн / прв циклус / 240 / Решение
14 Факултет за уметности / Музичка уметност-Музичка педагогија / прв циклус / 240 / Решение

Универзитет Мајка Тереза
1 Факултет за градежништво / Архитектура и дизајн / прв циклус / 180 / Решение
2 Факултет за градежништво / Градежништво - конструктивна насока / прв циклус / 180 / Решение
1 Факултет за градежништво / Архитектура и дизајн / втор циклус / 120 / Решение
2 Факултет за градежништво / Градежништво - конструктивна насока / втор циклус / 120 / Решение

Европски универсзитет Скопје
1 Факултет за правни науки / Казнено право / втор циклус / 60 / Решение

Универзитет за туризам и менаџмент Скопје
1 Економски факултет / Меѓународен маркетинг менаџмент / втор циклус / 60 / Решение
2 Економски факултет / Менаџмент на човечки ресурски / втор циклус / 60 / Решение
3 Економски факултет / Финансии / втор циклус / 60 / Решение
4 Факултет за туризам / Туризам / втор циклус / 60 / Решение
Директор на АКВО


........................ " ........................
........................ " ........................
  Најнови Документи
  OPEN CALL FOR SELECTION OF FOREIGN EXPERTS FOR IMPLEMENTATION OF EXTERNAL EVALUATION OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS AND STUDY PROGRAMS IN THE REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA
  Завршна сметка за 2022 г., за АКВО (сметка 788)
  Завршна сметка за 2022 г., за АКВО (сметка 603-15)
  Шестмесечен извештај за работата на Одборот за евалуација на ВО (Период: 01.07 2022-31.12. 2022)
  Полугодишен извештај за работата на Одборот за акредитација на ВО (Период: јули 2022-декември 2022)
  Завршна сметка на АКВО, за 2021 година (Годишна сметка на буџетски приходи остварени од услугите на буџетските корисници - 631; Биланс на приходи и трошоци);
  Завршна сметка на АКВО, за 2021 година (Даночен биланс за оданочување на добивка)
  Завршна сметка на АКВО, за 2021 година (Годишна сметка на органи на управа, други органи од нестопанство - 603, 637; Биланс на приходи и трошоци)
  Вуџет на АКВО за 2022 година
  Буџет на МОН (и Агенција за квалитет во високото образование) за 2021 година
  Пристап до информации од јавен карактер
  Завршна Сметка 2020 - 1 - Биланс на приходи и трошоци
  Завршна Сметка 2020 - 1 - Биланс на приходи и трошоци
  Правилник за образецот на извештајот за работата на Одборот за акредитација на високото образование
  Правилник за образецот на извештајот за работата на Одборот за евалуација на високото образование
  Извештај за работата на Одборот за евалауација на високото образование
  Деловник за работа на Одборот за акредитација на високото образование
  Деловник за работа на Одборот за евалуација на високото образование
  Закон за високото образование
  Барање за акредитација на студиската програма
  Образец Елаборат на прв циклус на студии
  Упатсво за пополнување на Елаборат на прв циклус на студии
  ::: Сите документи
Почетна
За нас
Новости
Корисни линкови
Документи
Контакт
Република Северна Македонија
Агенција за квалитет во високото образование
 • Регистар на ментори III - Циклус
 • Список на акредитирани
  високоoбразовни установи
 • Список за акредитација
  Студиски Програми
 • www.akvo.mk / contact@akvo.mk
  Улица: Бул. Гоце Делчев б.б. (Македонска Радио Телевизија - МРТВ - 10ти спрат),
  1000 Скопје,
  Република Северна Македонија,

  ® Изработено 2016