О.А.Е.В.О. | ДОКУМЕНТИ
  Решенија за акредитација на ментори на докторски студии/Vendimet e akreditimit të mentorëve të studimeve të doktoraturës (Период/Periudha: ноември/nëntor - декември/dhjetor 2022)

Меѓународен Балкански Универзитет во Скопје
1. Факултет за економски и административни науки
Д-р Савица Димитриевска Решение

Универзитет "Гоце Делчев" Штип
1. Земјоделски факултет
Д-р Арсов Емилија Решение
Д-р Биљана Балабанова Решение
Д-р Верица Илиева Решение
Д-р Даниела Димовска Решение
Д-р Наталија Маркова Руждиќ Решение
Д-р Фиданка Трајкова Решение
2. Правен факултет
Д-р Билјана Тодорова Решение
Д-р Борка Тушевска Гавриловиќ Решение
Д-р Дејан Маролов Решение
Д-р Ивица Јосифовиќ Решение
Д-р Кристина Мишева Решение
3. Факултет за медицински науки
Д-р Наташа Лонгурова Решение
4. Факултет за природни технички науки
Д-р Иван Боев Решение
Д-р Соња Лептикова Решение

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје
1. Економски институт
Д-р Билјана Ангелова Решение
Д-р Владимир Петковски Решение
Д-р Елизабета Џамбаска Решение
Д-р Зоран Јаневски Решение
Д-р Ирина Пиперкова Решение
Д-р Искра Станчева Гигов Решение
Д-р Искра Станчева Гигов Решение
Д-р Катерина Хаџи Нумова Михајловска Решение
Д-р Неда Петроска Ангеловска Решение
Д-р Александра Лозаноска Решение
2. Економски факултет
Д-р Билјана Ташевска Решение
3. Медицински факултет
Д-р Билјана Бојаџиева Стојаноска Решение
Д-р Лидија Попоска Решение
Д-р Поза Џолева Попоска Решение
4. Правен факултет
Д-р Александар Спасеновски Решение
Д-р Иванка Василевска Решение
5. Стоматолошки факултет
Д-р Антонио Кирков Решение

Универзитет Св Климент Охридски Битола
1. Економски факултет
Д-р Дејан Здравески Решение
2. Правен факултет
Д-р Бранко Димевски Решение
3. Технички факултет
Д-р Зоран Јошевски Решение
4. Факултет за биотехнички науки
Д-р Билјана Трајковска Решение
Д-р Татјана Блажевска Решение
Проф. д-р Агим Рушити
Директор на АКВО


........................ " ........................
........................ " ........................
  Најнови Документи
  OPEN CALL FOR SELECTION OF FOREIGN EXPERTS FOR IMPLEMENTATION OF EXTERNAL EVALUATION OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS AND STUDY PROGRAMS IN THE REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA
  Завршна сметка за 2022 г., за АКВО (сметка 788)
  Завршна сметка за 2022 г., за АКВО (сметка 603-15)
  Шестмесечен извештај за работата на Одборот за евалуација на ВО (Период: 01.07 2022-31.12. 2022)
  Полугодишен извештај за работата на Одборот за акредитација на ВО (Период: јули 2022-декември 2022)
  Завршна сметка на АКВО, за 2021 година (Годишна сметка на буџетски приходи остварени од услугите на буџетските корисници - 631; Биланс на приходи и трошоци);
  Завршна сметка на АКВО, за 2021 година (Даночен биланс за оданочување на добивка)
  Завршна сметка на АКВО, за 2021 година (Годишна сметка на органи на управа, други органи од нестопанство - 603, 637; Биланс на приходи и трошоци)
  Вуџет на АКВО за 2022 година
  Буџет на МОН (и Агенција за квалитет во високото образование) за 2021 година
  Пристап до информации од јавен карактер
  Завршна Сметка 2020 - 1 - Биланс на приходи и трошоци
  Завршна Сметка 2020 - 1 - Биланс на приходи и трошоци
  Правилник за образецот на извештајот за работата на Одборот за акредитација на високото образование
  Правилник за образецот на извештајот за работата на Одборот за евалуација на високото образование
  Извештај за работата на Одборот за евалауација на високото образование
  Деловник за работа на Одборот за акредитација на високото образование
  Деловник за работа на Одборот за евалуација на високото образование
  Закон за високото образование
  Барање за акредитација на студиската програма
  Образец Елаборат на прв циклус на студии
  Упатсво за пополнување на Елаборат на прв циклус на студии
  ::: Сите документи
Почетна
За нас
Новости
Корисни линкови
Документи
Контакт
Република Северна Македонија
Агенција за квалитет во високото образование
 • Регистар на ментори III - Циклус
 • Список на акредитирани
  високоoбразовни установи
 • Список за акредитација
  Студиски Програми
 • www.akvo.mk / contact@akvo.mk
  Улица: Кеј Димитар Влахов 4, II-Кат (Стара Комерцијална Банка),
  1000 Скопје,
  Република Северна Македонија,
  Тел: +389 (0) 2 322 0509
  ® Изработено 2016