О.А.Е.В.О. | ДОКУМЕНТИ
  Решенија за акредитација на ментори на докторски студии (период мај 2022 - јуни 2022)

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје
1. Медицински факултет
Д-р Андон Чибишев Решение
Д-р Антонио Георгиев Решение
Д-р Валентина Коевска Решение
Д-р Драган Мијакоски Решение
Д-р Јорго Костов Решение
Д-р Маја Јакимовска Димитровска Решение
Д-р Сашо Столески Решение
Д-р Славица Арсовска Хаџи-Анѓелковска Решение
Д-р Тодор Арсов Решение

2. Природно - математички факултет
Д-р Инес Црвенковска Ристеска Решение

3. Факултет за ветеринарна медицина
Д-р Игор Џаџовски Решение
Д-р Кирил Крстевски Решение

4. Факултет за драмски уметности
Д-р Владимир Блажевски Решение

5. Филозовски факултет
Д-р Елена Џукеска Решение

Меѓународен Балкански универзитет
Д-р Лулјета Садику Решение

Универзитет на Југоисточна Европа - Тетово
Д-р Демуш Бајрами Решение
Директор на АКВО


........................ " ........................
........................ " ........................
  Најнови Документи
  OPEN CALL FOR SELECTION OF FOREIGN EXPERTS FOR IMPLEMENTATION OF EXTERNAL EVALUATION OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS AND STUDY PROGRAMS IN THE REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA
  Завршна сметка за 2022 г., за АКВО (сметка 788)
  Завршна сметка за 2022 г., за АКВО (сметка 603-15)
  Шестмесечен извештај за работата на Одборот за евалуација на ВО (Период: 01.07 2022-31.12. 2022)
  Полугодишен извештај за работата на Одборот за акредитација на ВО (Период: јули 2022-декември 2022)
  Завршна сметка на АКВО, за 2021 година (Годишна сметка на буџетски приходи остварени од услугите на буџетските корисници - 631; Биланс на приходи и трошоци);
  Завршна сметка на АКВО, за 2021 година (Даночен биланс за оданочување на добивка)
  Завршна сметка на АКВО, за 2021 година (Годишна сметка на органи на управа, други органи од нестопанство - 603, 637; Биланс на приходи и трошоци)
  Вуџет на АКВО за 2022 година
  Буџет на МОН (и Агенција за квалитет во високото образование) за 2021 година
  Пристап до информации од јавен карактер
  Завршна Сметка 2020 - 1 - Биланс на приходи и трошоци
  Завршна Сметка 2020 - 1 - Биланс на приходи и трошоци
  Правилник за образецот на извештајот за работата на Одборот за акредитација на високото образование
  Правилник за образецот на извештајот за работата на Одборот за евалуација на високото образование
  Извештај за работата на Одборот за евалауација на високото образование
  Деловник за работа на Одборот за акредитација на високото образование
  Деловник за работа на Одборот за евалуација на високото образование
  Закон за високото образование
  Барање за акредитација на студиската програма
  Образец Елаборат на прв циклус на студии
  Упатсво за пополнување на Елаборат на прв циклус на студии
  ::: Сите документи
Почетна
За нас
Новости
Корисни линкови
Документи
Контакт
Република Северна Македонија
Агенција за квалитет во високото образование
 • Регистар на ментори III - Циклус
 • Список на акредитирани
  високоoбразовни установи
 • Список за акредитација
  Студиски Програми
 • www.akvo.mk / contact@akvo.mk
  Улица: Бул. Гоце Делчев б.б. (Македонска Радио Телевизија - МРТВ - 10ти спрат),
  1000 Скопје,
  Република Северна Македонија,

  ® Изработено 2016