О.А.Е.В.О. | ДОКУМЕНТИ
  Решенија за акредитација на студиски програми/Vendimet për akreditim të programeve studimore (период/periudha: Септември - Shtator 2023)

Европски Универзитет - Скопје
1 Факултет за дентална медицина / Дентална медицина / 1 и 2 циклус / 300 / Решение
2 Факултет за детектии и криминалистика / Криминалистика / 1 циклус / 240 / Решение
3 Факултет за детектии и криминалистика / Безбедност / 2 циклус / 60 / Решение

УНИВЕРЗИТЕТ НА ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА - ТЕТОВО
1 Правен факултет / Граѓанско право / 2 циклус / 180 / Решение
2 Правен факултет / Меѓународно право / 2 циклус / 180 / Решение
3 Факултет за современи науки и технологии / Јавен менаџмент и јавни политики / 1 циклус / 240 / Решение
4 Факултет за современи науки и технологии / Компјутерски науки, насока Образование / 1 циклус / 240 / Решение
5 Факултет за современи науки и технологии / Компјутерски науки, насока Наука за податоци / 2 циклус / 120 / Решение

Меѓународен Универзитет „Визион“ - Гостивар
1 Факултет за општествени науки / Психолошко-духовно усмерување / 2 циклус / 120 / Решение

Американ Колеџ - Скопје
1 Факултет за странски јазици / Креативно пишување / 2 циклус / 60 / Решение

Универзитет „Мајка Тереза“ - Скопје
1 Факултеет социјални науки / Медиуми и интеркултурна комуникација / 1 циклус / 240 / Решение
2 факултет за техноошки науки / Биохемиско инженерство / 1 циклус / 240 / Решение

Универзитет "Гоце Делчев" - Штип
1 Земјоделски факултет / Биологија / 1 циклус / 240 / Решение
2 Правен факултет / Ѓраѓанско право / 2 циклус / 60 / Решение
3 Правен факултет / Деловно право / 2 циклус / 60 / Решение
4 Правен факултет / Меѓународно и европско право / 2 циклус / 60 / Решение
5 Технолошки технички факултет / Прехрамбена технологија / 1 циклус / 240 / Решение
6 Факултет за информатика / Биоинформатика / 2 циклус / 60 / Решение
7 Факултет за информатика / Математика / 2 циклус / 60 / Решение
8 Факултет за информатика / Математичко-информатичко образование / 2 циклус / 60 / Решение
9 Факултет за информатика / Пресметковно инженерство / 2 циклус / 60 / Решение
10 Факултет за информатика / Финансиска и актуарска математика / 2 циклус / 60 / Решение
11 Факултет за медицински науки / Фармација / 1 и 2 циклус / 300 / Решение
12 Филмска академија / Балетска педагогија / 1 циклус / 240 / Решение

Универзитет Св.Кирил и Методиј - Скопје
1 ЈНУ Институт за македонска литература / Културолошки студии (во книжевноста) / 2 циклус / 60 / Решение
2 ЈНУ Институт за македонска литература / Културолошки студии (во книжевноста) / 2 циклус / 120 / Решение
3 ПМФ / Биохемија и физиологија / 1 циклус / 240 / Решение
4 ПМФ / Математика- Физика / 1 циклус / 240 / Решение
5 ПМФ / Генетика / 2 циклус / 60 / Решение
6 ПМФ / Математичко образование / 2 циклус / 60 / Решение
7 ПМФ / Применета математика-математичка статистика, актуарство и математичко моделирање во економија / 2 циклус / 120 / Решение
8 Правен факултет / Политички студии / 1 циклус / 180 / Решение
9 Правен факултет / Правни студии / 1 циклус / 180 / Решение
10 Правен факултет / Меѓународни односи, дипломтија и европски интеграции / 2 циклус / 120 / Решение
11 Правен факултет / Право на интелектуална сопственост и право на информатичка техн / 2 циклус / 60 / Решение
12 Правен факултет / Деловно право / 2 циклус / 60 / Решение
13 Правен факултет / Историја на правото / 2 циклус / 120 / Решение
14 Правен факултет / Меѓународни односи, дипломатија иевропски интеграции на англиски јазик / 2 циклус / 120 / Решение
15 Технолошки-метаролошки факултет / Дизајн и менаџмент на технолошки процеси / 2 циклус / 60 / Решение
16 Технолошки-метаролошки факултет / Екстрактивна металургија / 2 циклус / 60 / Решение
17 Технолошки-метаролошки факултет / Метарулгија и метални материјали / 2 циклус / 60 / Решение
18 Технолошки-метаролошки факултет / Напредни полимерни материјали / 2 циклус / 60 / Решение
19 Факултет за земјоделски науки / Лозарство и винарство / 2 циклус / 60 / Решение
20 Факултет за земјоделски науки / Преработка на овошје и зеленчук / 2 циклус / 60 / Решение
21 Факултет за земјоделски науки / Технологија на производи од анимално потекло и нутриционизам / 2 циклус / 60 / Решение
22 ФЕИТ / Биомедицинско инженерство БМИ / 2 циклус / 60 / Решение
23 ФЕИТ / Енергетска ефиканост животна средина и одржлив развој / 2 циклус / 60 / Решение
24 ФЕИТ / Метрологија и менаџмент на квалитет / 2 циклус / 60 / Решение
25 Филолошки факултет / Англиски јазик и книжевност-наставна насока / 1 циклус / 240 / Решение
26 Филолошки факултет / Општа и комперативна книжевност-наставна насока / 1 циклус / 240 / Решение
27 Филолошки факултет / Полски јазик и книжевност-преведувачка насока.pdf / 1 циклус / 240 / Решение
28 Филолошки факултет / Преведување и толкување-толкувачка насока / 1 циклус / 240 / Решение
29 Филолошки факултет / Турски јазик и книжевност / 1 циклус / 240 / Решение
30 Филолошки факултет / Француски јазик и книжевност со романски јазик и книжевност / 1 циклус / 240 / Решение
31 Филолошки факултет / Француски јазик и книжевност / 1 циклус / 240 / Решение
32 Филолошки факултет / Дидактика и методика на наставата по германски јазик / 2 циклус / 60 / Решение
33 Филолошки факултет / Македонска книжевност и култура / 2 циклус / 60 / Решение
34 Филолошки факултет / Наука за книжевност и културолошки студии-англиска книжевност и културолошки студии / 2 циклус / 60 / Решение
35 Филолошки факултет / Наука за книжевност и културолошки студии-германска книжевност / 2 циклус / 60 / Решение

Универзитет "Св. Климент Охридски" - Битола
1 Економски факултет / Е-бизнис / 2 циклус / 60 / Решение
2 ЈНУ Институт за старословенска култура / Класична архиелогија / 2 циклус / 60 / Решение
3 Факултет за безбедност / Безбедност / 1 циклус / 240 / Решение
4 Факултет за биотехнички науки / Зоотехника / 2 циклус / 60 / Решение

Универзитет во Тетово
1 Економски факултет / Менаџмент на човечки ресурси / 2 циклус / 60 / Решение
2 Педагошки факултет / Логопедија / 2 циклус / 60 / Решение
3 Факултет за медицински науки / Медицински лабораториски техничар-лабороторија / 2 циклус / 60 / Решение
4 Факултет за медицински науки / Општа медицинска сестра техничар-специјалистички студии по семејна нега и патронажа / 2 циклус / 60 / Решение
Директор на АКВО


........................ " ........................
........................ " ........................
  Најнови Документи
  OPEN CALL FOR SELECTION OF FOREIGN EXPERTS FOR IMPLEMENTATION OF EXTERNAL EVALUATION OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS AND STUDY PROGRAMS IN THE REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA
  Завршна сметка за 2022 г., за АКВО (сметка 788)
  Завршна сметка за 2022 г., за АКВО (сметка 603-15)
  Шестмесечен извештај за работата на Одборот за евалуација на ВО (Период: 01.07 2022-31.12. 2022)
  Полугодишен извештај за работата на Одборот за акредитација на ВО (Период: јули 2022-декември 2022)
  Завршна сметка на АКВО, за 2021 година (Годишна сметка на буџетски приходи остварени од услугите на буџетските корисници - 631; Биланс на приходи и трошоци);
  Завршна сметка на АКВО, за 2021 година (Даночен биланс за оданочување на добивка)
  Завршна сметка на АКВО, за 2021 година (Годишна сметка на органи на управа, други органи од нестопанство - 603, 637; Биланс на приходи и трошоци)
  Вуџет на АКВО за 2022 година
  Буџет на МОН (и Агенција за квалитет во високото образование) за 2021 година
  Пристап до информации од јавен карактер
  Завршна Сметка 2020 - 1 - Биланс на приходи и трошоци
  Завршна Сметка 2020 - 1 - Биланс на приходи и трошоци
  Правилник за образецот на извештајот за работата на Одборот за акредитација на високото образование
  Правилник за образецот на извештајот за работата на Одборот за евалуација на високото образование
  Извештај за работата на Одборот за евалауација на високото образование
  Деловник за работа на Одборот за акредитација на високото образование
  Деловник за работа на Одборот за евалуација на високото образование
  Закон за високото образование
  Барање за акредитација на студиската програма
  Образец Елаборат на прв циклус на студии
  Упатсво за пополнување на Елаборат на прв циклус на студии
  ::: Сите документи
Почетна
За нас
Новости
Корисни линкови
Документи
Контакт
Република Северна Македонија
Агенција за квалитет во високото образование
 • Регистар на ментори III - Циклус
 • Список на акредитирани
  високоoбразовни установи
 • Список за акредитација
  Студиски Програми
 • www.akvo.mk / contact@akvo.mk
  Улица: Бул. Гоце Делчев б.б. (Македонска Радио Телевизија - МРТВ - 10ти спрат),
  1000 Скопје,
  Република Северна Македонија,

  ® Изработено 2016