О.А.Е.В.О. | ДОКУМЕНТИ
  Решенија за акредитација на студиски програми/Vendimet për akreditim të programeve studimore (период/periudha: НОЕМВРИ - NËNTOR 2023)

Американ Колеџ - Скопје
1 Факултет за архитектура и дизајн / Архитектура / 1 циклус / 180 / Решение
2 Факултет за архитектура и дизајн / Внатрешна архитектура / 1 циклус / 180 / Решение
3 Факултет за архитектура и дизајн / Дизајн / 1 циклус / 180 / Решение
4 Факултет за деловна економија / Финансии и инвестиции / 1 циклус / 180 / Решение
5 Факултет за странски јазици / Компјутерски науки / 1 циклус / 180 / Решение
6 Факултет за странски јазици / Менаџмент на информациски системи / 1 циклус / 180 / Решение

Европски Универзитет - Скопје
1 Факултет за економски науки / Бизнис менаџмент / 1 циклус / 240 / Решение

Интернационален институт за мода „Изет Цури“-Скопје
1 Интернационален институт за мода „Изет Цури“-Скопје / Моден дизајн на англиски јазик / 1 циклус / 180 / Решение

Универзитет „Мајка Тереза“ - Скопје
1 Факултет за информатички науки / Применето програмирање / 1 циклус / 180 / Решение
2 Факултет за информатички науки / Математичко-информатичко образование / 2 циклус / 120 / Решение
3 Факултет за информатички науки / Применето софтверско инженерство 120 / 2 циклус / 120 / Решение
4 Факултет за информатички науки / Применето софтверско инженерство / 2 циклус / 60 / Решение

Меѓународен Славјански Универзитет „Г.Р.ДЕРЖАВИН - Свети Николе
1 Факултет за информатика / Компјутерски системи и мрежи / 2 циклус / 180 / Решение

Универзитет "Гоце Делчев" - Штип
1 Факултет за информатика / Информациски системи и технологии / 2 циклус / 60 / Решение
2 Факултет за образовни науки / Воспитанието и образованието во раниот детски развој / 3 циклус / 180 / Решение

Универзитет на Југоисточна Европа - Тетово
1 Факултет за современи општествени науки / Психологија / 1 циклус / 240 / Решение

Универзитет "Св.Кирил и Методиј" - Скопје
1 ПМФ / Туризам / 1 циклус / 240 / Решение
2 Технолошко метаролушки факултет / Инженерство и материјали и нанитехнологии / 1 циклус / 240 / Решение
3 Технолошко метаролушки факултет / Инженерство на животна средина / 2 циклус / 60 / Решение
4 Технолошко метаролушки факултет / Менаџмент на квалитет / 2 циклус / 60 / Решение
5 ФЕИТ / Проектен менаџмент / 2 циклус / 60 / Решение
6 Филолошки факултет / Наука за книжевност и културолошки студии-романистика и мултуро / 2 циклус / 60 / Решение
7 ФИНКИ / Информатика / 3 циклус / 180 / Решение
8 ФИНКИ / Компјутерски науки и инженерство / 3 циклус / 180 / Решение

Универзитет "Св. Климент Охридски" - Битола
1 Технички факултет / Собраќајно транспортно инженерство / 3 циклус / 180 / Решение
2 Факултет за туризам / Менаџмент во услужен сектор / 1 циклус / 240 / Решение

Универзитет за туризам и менаџмент - СКОПЈЕ
1 Факултет за информатика / Информатика / 1 циклус / 240 / Решение

Универзитет во Тетово
1 Правен факултет / Граѓанско право / 2 циклус / 60 / Решение
2 Правен факултет / Казнено право / 2 циклус / 60 / Решение
3 Факултет за применети науки / Архитектура 60 / 2 циклус / 60 / Решение
4 Факултет за применети науки / Архитектура / 2 циклус / 120 / Решение
5 Филолошки факултет / Јазична редактура / 2 циклус / 60 / Решение
Директор на АКВО


........................ " ........................
........................ " ........................
  Најнови Документи
  OPEN CALL FOR SELECTION OF FOREIGN EXPERTS FOR IMPLEMENTATION OF EXTERNAL EVALUATION OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS AND STUDY PROGRAMS IN THE REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA
  Завршна сметка за 2022 г., за АКВО (сметка 788)
  Завршна сметка за 2022 г., за АКВО (сметка 603-15)
  Шестмесечен извештај за работата на Одборот за евалуација на ВО (Период: 01.07 2022-31.12. 2022)
  Полугодишен извештај за работата на Одборот за акредитација на ВО (Период: јули 2022-декември 2022)
  Завршна сметка на АКВО, за 2021 година (Годишна сметка на буџетски приходи остварени од услугите на буџетските корисници - 631; Биланс на приходи и трошоци);
  Завршна сметка на АКВО, за 2021 година (Даночен биланс за оданочување на добивка)
  Завршна сметка на АКВО, за 2021 година (Годишна сметка на органи на управа, други органи од нестопанство - 603, 637; Биланс на приходи и трошоци)
  Вуџет на АКВО за 2022 година
  Буџет на МОН (и Агенција за квалитет во високото образование) за 2021 година
  Пристап до информации од јавен карактер
  Завршна Сметка 2020 - 1 - Биланс на приходи и трошоци
  Завршна Сметка 2020 - 1 - Биланс на приходи и трошоци
  Правилник за образецот на извештајот за работата на Одборот за акредитација на високото образование
  Правилник за образецот на извештајот за работата на Одборот за евалуација на високото образование
  Извештај за работата на Одборот за евалауација на високото образование
  Деловник за работа на Одборот за акредитација на високото образование
  Деловник за работа на Одборот за евалуација на високото образование
  Закон за високото образование
  Барање за акредитација на студиската програма
  Образец Елаборат на прв циклус на студии
  Упатсво за пополнување на Елаборат на прв циклус на студии
  ::: Сите документи
Почетна
За нас
Новости
Корисни линкови
Документи
Контакт
Република Северна Македонија
Агенција за квалитет во високото образование
 • Регистар на ментори III - Циклус
 • Список на акредитирани
  високоoбразовни установи
 • Список за акредитација
  Студиски Програми
 • www.akvo.mk / contact@akvo.mk
  Улица: Бул. Гоце Делчев б.б. (Македонска Радио Телевизија - МРТВ - 10ти спрат),
  1000 Скопје,
  Република Северна Македонија,

  ® Изработено 2016