О.А.Е.В.О. | ДОКУМЕНТИ
  Решенија за акредитација на студиските програми (период: мај 2022 - јуни 2022)

Универзитет на Југоисточна Европа во Тетово
1 Правен факултет/ Граѓанско право / втор циклус / 60 / Решение
2 Правен факултет/ Граѓанско право / втор циклус / 120 / Решение
3 Правен факултет/ Кривично право / втор циклус / 60 / Решение
4 Правен факултет/ Кривично право / втор циклус / 120 / Решение
5 Факултет за бизнис и економија/ Маркетинг и иновационен менаџмент / втор циклус на стручни студии / 60 / Решение
6 Факултет за бизнис и економија/ Маркетинг и иновационен менаџмент / втор циклус на академски студии / 60 / Решение
7 Факултет за здравствени науки/ Оснавање на Факултет за здравствени науки Решение
8 Факултет за јазици/ Меѓународни комуникации / прв циклус / 180 / Решение
9 Факултет за јазици/ Меѓународни комуникации / прв циклус / 240 / Решение
10 Факултет за јазици/ Меѓународни комуникации / трет циклус / 180 / Решение

Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје
1 Економски институт/ Менаџерска економија / втор циклус / 60 / Решение
2 Земјоделски институт/ Органско и биодинамично растително производство / втор циклус / 60 / Решение
3 ПМФ / Астрономија и астрофизика / прв циклус / 240 / Решение
4 ПМФ / Геофизика и метеорологија / прв циклус / 240 / Решение
5 ПМФ / Екологија и животна средина / прв циклус / 240 / Решение
6 ПМФ / Теориска физика / прв циклус / 240 / Решение
7 ПМФ / Форензичка биологија / втор циклус / 60 / Решение
8 Технолошко метаролушки факултет / Прехрамбена технологија / прв циклус / 240 / Решение
9 Факултет за драмски уметности / театарска режија / прв циклус / 240 / Решение
10 Факултет за драмски уметности / Драматургија / втор циклус / 60 / Решение
11 Факултет за драмски уметности / Продукција / втор циклус / 60 / Решение
12 Факултет за драмски уметности / Театрологија / втор циклус / 60 / Решение
13 Факултет за драмски уметности / Филмска и ТВ режија / втор циклус / 60 / Решение
14 Факултет за драмски уметности / Филмско и ТВ снимање / втор циклус / 60 / Решение
15 Факултет за ликовни уметности / Сликарство и трансмедиумски практики / прв циклус / 240 / Решение
16 Факултет за физичко образование / Кинезиологија / прв циклус / 120 / Решение
17 Филозовски факултет / Андрагогија / прв циклус / 240 / Решение
18 Филозовски факултет / Меѓународни и интеркултурни студии / прв циклус / 240 / Решение
19 Филозовски факултет / Приватна и корперативна безбедност / прв циклус / 240 / Решение

Меѓународен балкански универзитет Скопје
1 Факултет за инжинерство / Градежништво / прв циклус / 240 / Решение

Универзитет Американ колеџ Скопје
1 Факултет за деловна економија / Сметководство и ревизија / втор циклус / 60 / Решение

Самостојна висока стручна школа Бреинстер Скопје
1 Самостојна висока стручна школа Бреинстер Скопје / Софтверско инженерство и иновации / прв циклус / 180 / Решение

Меѓународен универзитет "Визион" Гостивар
1 Факултет за општествени науки / Психологија / прв циклус / 240 / Решение

Универзитет во Тетово
1 Природно-математички факултет / Математика, матетматичко образование / втор циклус / 60 / Решение
2 Факултет за уметност / Драмски и аудиовизуелни уметности - тетарска режија / прв циклус / 240 / Решение

Универзитет "Гоце Делчев" Штип
1 Електротехнички факултет / Неконвенционални извори на енергија и технологии / втор циклус / 60 / Решение
2 Земјоделски факултет / Безбедност на храна / трет циклус / 180 / Решение
3 Земјоделски факултет / Енологија / трет циклус / 180 / Решение
4 Земјоделски факултет / Лозарство / трет циклус / 180 / Решение
5 Земјоделски факултет / Растителна биотехнологија / трет циклус / 180 / Решение
6 Земјоделски факултет / Дизајн и технологија на модна облека / втор циклус / 60 / Решение
7 Факултет за природни и технички науки / Наоѓалиште на минерални суровини / втор циклус / 60 / Решение

Универзитет Св Климент Охридски Битола
1 Економски факултет / Маркетинг / прв циклус / 240 / Решение
2 Економски факултет / Меѓународен бизнис / прв циклус / 240 / Решение
3 Педагошки факултет / Воспитувач / прв циклус / 240 / Решение
4 Педагошки факултет / Наставник за одделенска настава / прв циклус / 240 / Решение
5 Педагошки факултет / Воспитувач / втор циклус / 60 / Решение
6 Педагошки факултет / Менаџмент во образованието / втор циклус / 60 / Решение
7 Педагошки факултет / Образование на надарени и талентирани / втор циклус / 60 / Решение
8 Факултет за безбедност/ Криминалистика / прв циклус / 240 / Решение
9 Факултет за туризам и угостителство / Туризам / прв циклус / 240 / Решение

Американски Универзитет на европа - ФОН во Скопје
1 Факултет за економски науки / Деловна економија, Бизнис менаџмент / прв циклус / 240 / Решение
2 Факултет за економски науки / Деловна економија, Финансии / прв циклус / 240 / Решение
3 Факултет за економски науки / Спортски менаџмент / прв циклус / 240 / Решение
4 Факултет за економски науки / Деловна економија, Бизнис менаџмент / втор циклус на стручни студии / 60 / Решение
5 Факултет за економски науки / Деловна економија, Бизнис менаџмент / втор циклус на академски студии / 60 / Решение
6 Факултет за економски науки / Деловна економија, Финансии / втор циклус / 60 / Решение
7 Факултет за економски науки / Спортски менаџмент / втор циклус на академски студии / 60 / Решение
8 Факултет за економски науки / Спортски менаџмент / втор циклус на стручни студии / 60 / Решение
9 Факултет за детективи / Криминалистика / прв циклус / 240 / Решение
10 Факултет за детективи / Безбедност / втор циклус / 60 / Решение
11 Факултет за детективи / Графички дизајн / прв циклус / 240 / Решение
12 Факултет за детективи / Графички дизајн / втор циклус на академски студии / 60 / Решение
13 Факултет за детективи / Графички дизајн / втор циклус на стручни студии / 60 / Решение
14 Факултет за правни и политички науки / Политички науки / втор циклус / 60 / Решение
Директор на АКВО


........................ " ........................
........................ " ........................
  Најнови Документи
  OPEN CALL FOR SELECTION OF FOREIGN EXPERTS FOR IMPLEMENTATION OF EXTERNAL EVALUATION OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS AND STUDY PROGRAMS IN THE REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA
  Завршна сметка за 2022 г., за АКВО (сметка 788)
  Завршна сметка за 2022 г., за АКВО (сметка 603-15)
  Шестмесечен извештај за работата на Одборот за евалуација на ВО (Период: 01.07 2022-31.12. 2022)
  Полугодишен извештај за работата на Одборот за акредитација на ВО (Период: јули 2022-декември 2022)
  Завршна сметка на АКВО, за 2021 година (Годишна сметка на буџетски приходи остварени од услугите на буџетските корисници - 631; Биланс на приходи и трошоци);
  Завршна сметка на АКВО, за 2021 година (Даночен биланс за оданочување на добивка)
  Завршна сметка на АКВО, за 2021 година (Годишна сметка на органи на управа, други органи од нестопанство - 603, 637; Биланс на приходи и трошоци)
  Вуџет на АКВО за 2022 година
  Буџет на МОН (и Агенција за квалитет во високото образование) за 2021 година
  Пристап до информации од јавен карактер
  Завршна Сметка 2020 - 1 - Биланс на приходи и трошоци
  Завршна Сметка 2020 - 1 - Биланс на приходи и трошоци
  Правилник за образецот на извештајот за работата на Одборот за акредитација на високото образование
  Правилник за образецот на извештајот за работата на Одборот за евалуација на високото образование
  Извештај за работата на Одборот за евалауација на високото образование
  Деловник за работа на Одборот за акредитација на високото образование
  Деловник за работа на Одборот за евалуација на високото образование
  Закон за високото образование
  Барање за акредитација на студиската програма
  Образец Елаборат на прв циклус на студии
  Упатсво за пополнување на Елаборат на прв циклус на студии
  ::: Сите документи
Почетна
За нас
Новости
Корисни линкови
Документи
Контакт
Република Северна Македонија
Агенција за квалитет во високото образование
 • Регистар на ментори III - Циклус
 • Список на акредитирани
  високоoбразовни установи
 • Список за акредитација
  Студиски Програми
 • www.akvo.mk / contact@akvo.mk
  Улица: Бул. Гоце Делчев б.б. (Македонска Радио Телевизија - МРТВ - 10ти спрат),
  1000 Скопје,
  Република Северна Македонија,

  ® Изработено 2016