О.А.Е.В.О. | ДОКУМЕНТИ
  Решенија за акредитација на студиски програми/Vendimet për akreditim të programeve studimore (период/periudha: АВГУСТ - GUSHT 2023)

Американ Колеџ - Скопје
1 Факултет за политички науки / Економска дипломатија / 1 циклус / 180 / Решение
2 Факултет за архитектура и дизајн / Архитектура / 2 циклус / 120 / Решение
3 Факултет за архитектура и дизајн / Внатрешна архитектура / 2 циклус / 120 / Решение
4 Факултет за деловна економија и организациони науки / Маркетинг / 2 циклус / 120 / Решение

ВШШ „Хајделберг факултет“ - Скопје
1 Висока стручна школа / Бизнис администрација, банкарство, осигурување и контролинг / 1 циклус / 180 / Решение

Универзитет во Тетово
1 Факултет за медицински науки / Општа медицинска сестра техничар специјалистички студии по инструментариум / 2 циклус / 60 / Решение
2 Факултет за медицински науки / Општа медицинска сестра техничар специјалистички студии по интензивна нега / 2 циклус / 60 / Решение
3 Факултет за медицински науки / Општа медицинска сестра техничар специјалистички студии по ментално здравје / 2 циклус / 60 / Решение

Интернационален институт за мода „Изет Цури“-Скопје
1 Интернационален институт за мода „Изет Цури“-Скопје / Моден дизајн / 1 циклус / 180 / Решение

ИСВСШ „Бреинстер Некст“ - Скопје
1 ИСВСШ „Бреинстер Некст“ - Скопје / Примена на информациски технологии-Дигитален дизајн и интерактивни технологии / 1 циклус / 180 / Решение

Универзитет "Гоце Делчев" - Штип
1 Економски факултет / Бизнис економија / 1 циклус / 180 / Решение
2 Музичка академија / Музичка теорија и педагогија / 2 циклус / 60 / Решение
3 Факултет за информатика / Computer engineering and technologies / 1 циклус / 240 / Решение
4 Факултет за информатика / Интелегентни веб технологии / 2 циклус / 60 / Решение
5 Факултет за информатика / Роботика и интелегентни системи / 2 циклус / 60 / Решение
6 Факултет за информатика / Софтверско инженерство / 2 циклус / 60 / Решение
7 Факултет за медицински науки / Специјалистички стручни студии по Физикална медицина и рехабилитација со кинезитерапија / 2 циклус / 60 / Решение
8 Факултет за образовни науки / Училишна педагогија / 3 циклус / 180 / Решение

Универзитет "Св. Климент Охридски" - Битола
1 Ветеринарен факултет / Ветеринарна медицина / 1 и 2 циклус / 330 / Решение
2 Правен факултет / Правни студии / 1 циклус / 240 / Решение
3 Факултет за безбедност / Криминологија и криминална политика / 1 циклус / 240 / Решение
4 Факултет за биотехнички науки / Квалитет на безбедност на храна / 1 циклус / 240 / Решение
5 Факултет за туризам и угостителство / Менаџмент во туризам / 2 циклус / 60 / Решение
6 Факултет за туризам и угостителство / Осигурување и менаџмент со ризик / 2 циклус / 60 / Решение

Универзитет Св.Кирил и Методиј - Скопје
1 Архитектонски факултет / Архитектура / 1 циклус / 180 / Решение
2 Градежен факултет / Геодезија и геоинформатика / 1 циклус / 180 / Решение
3 Градежен факултет / Геотехничко инженерство / 1 циклус / 180 / Решение
4 Градежен факултет / Геодезија / 2 циклус / 120 / Решение
5 Градежен факултет / Геотехничко инженерство / 2 циклус / 120 / Решение
6 Градежен факултет / Градежништво-конструкции / 2 циклус / 120 / Решение
7 Градежен факултет / Градежништво-транспортна инфраструктура / 2 циклус / 120 / Решение
8 Градежен факултет / Градежништво-хидротехника / 2 циклус / 120 / Решение
9 Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија / Земјотресно инженерство на англиски јазик / 2 циклус / 120 / Решение
10 Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија / Земјотресно инженерство / 2 циклус / 120 / Решение
11 Медицински факултет / Логопедија / 1 циклус / 240 / Решение
12 Медицински факултет / Медицински сестри-медицински техничар / 1 циклус / 180 / Решение
13 Медицински факултет / Радиолошки технологии / 1 циклус / 120 / Решение
14 Медицински факултет / Стручни специјалистички студии по физиотерапија во ортопедија и хирургија / 2 циклус / 60 / Решение
15 Медицински факултет / Стручни специјалистички студии по физиотерапија по неврологија / 2 циклус / 60 / Решение
16 Природно - математички факултет / Хемија / 2 циклус / 60 / Решение
17 Правен факултет / Административно право и јавна администрација / 2 циклус / 120 / Решение
18 Факултет за ветеринарна медицина / Ветеринарна медицина / 2 циклус / 120 / Решение
19 Факултет за музичка уметност / Балетска педагогија / 2 циклус / 60 / Решение
20 Факултет за музичка уметност / Композиција и диригирање / 2 циклус / 60 / Решение
21 Факултет за музичка уметност / Музичка интерпретација џез и популарна музика / 2 циклус / 60 / Решение
22 Факултет за музичка уметност / Музичка интерпретација / 2 циклус / 60 / Решение
23 Факултет за музичка уметност / Музички науки и музичка теорија / 2 циклус / 60 / Решение
24 Факултет за музичка уметност / Применета музика / 2 циклус / 60 / Решение
25 Факултет за електротехника и информациски технологии / Податочна наука во електротехнички информациски технологии / 2 циклус / 60 / Решение
26 Филозовски факултет / Безбедност / 2 циклус / 60 / Решение
27 Филозовски факултет / Германски јазик и книжевност, наставна насока / 1 циклус / 240 / Решение
28 Филозовски факултет / Германски јазик и книжевност, преведувачко толкувачка насока / 1 циклус / 240 / Решение
29 Филозовски факултет / Италијански јазик и книжевност, преведувачко, толкувачка насока / 1 циклус / 240 / Решение
30 Филозовски факултет / Македонска книжевност и култура, наставна насока / 1 циклус / 240 / Решение
31 Филозовски факултет / Славистички студии, руски, полски, чешки и словенечки јазик / 1 циклус / 240 / Решение
32 Филозовски факултет / Словенечки јазик книжевност-преведувачка насока / 1 циклус / 240 / Решение
33 Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство / Интернет, мрежи и безбедност 180 / 1 циклус / 180 / Решение
34 Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство / Интернет, мрежи и безбедност / 1 циклус / 240 / Решение
35 Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство / Информатичка едукација / 1 циклус / 240 / Решение
36 Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство / Примена на информациски технологии / 1 циклус / 240 / Решение
37 Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство / Софтверско инженерство и информациски системи / 1 циклус / 240 / Решение
38 Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство / Стручни студии на програмирање / 1 циклус / 240 / Решение
39 Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство / Безбедност криптографија и кодирање 60 англиски јазик / 2 циклус / 60 / Решение
40 Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство / Безбедност криптографија и кодирање 120 македонски јазик / 2 циклус / 120 / Решение
41 Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство / Безбедност криптографија и кодирање 120 англиски јазик / 2 циклус / 120 / Решение
42 Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство / Безбедност криптографија и кодирање / 2 циклус / 60 / Решение
43 Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство / Биоинформатика 120 / 2 циклус / 120 / Решение
44 Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство / Биоинформатика / 2 циклус / 60 / Решение
45 Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство / Интелегентни системи / 2 циклус / 60 / Решение
46 Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство / Интернет технологии и сајбер безбедност 60 на англиски јазик / 2 циклус / 60 / Решение
47 Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство / Интернет технологии и сајбер безбедност / 2 циклус / 60 / Решение
48 Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство / ИТ Менаџмент / 2 циклус / 60 / Решение
49 Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство / Компјутерски науки / 2 циклус / 60 / Решение
50 Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство / Наука за податоци компјутерски науки и инженерство / 2 циклус / 60 / Решение
51 Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство / Пресметување во облак 120 / 2 циклус / 120 / Решение
52 Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство / Пресметување во облак / 2 циклус / 60 / Решение
53 Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство / Софтвер за вградливи системи / 2 циклус / 60 / Решение
54 Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство / Софтверско инженерство 120 / 2 циклус / 120 / Решение
55 Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство / Софтверско инженерство / 2 циклус / 60 / Решение
56 Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство / Статистика и аналитика на податоци / 2 циклус / 120 / Решение
57 Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство / Управување во информатички технологии 60 / 2 циклус / 60 / Решение
58 Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство / Управување во информатички технологии / 2 циклус / 120 / Решение
Директор на АКВО


........................ " ........................
........................ " ........................
  Најнови Документи
  OPEN CALL FOR SELECTION OF FOREIGN EXPERTS FOR IMPLEMENTATION OF EXTERNAL EVALUATION OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS AND STUDY PROGRAMS IN THE REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA
  Завршна сметка за 2022 г., за АКВО (сметка 788)
  Завршна сметка за 2022 г., за АКВО (сметка 603-15)
  Шестмесечен извештај за работата на Одборот за евалуација на ВО (Период: 01.07 2022-31.12. 2022)
  Полугодишен извештај за работата на Одборот за акредитација на ВО (Период: јули 2022-декември 2022)
  Завршна сметка на АКВО, за 2021 година (Годишна сметка на буџетски приходи остварени од услугите на буџетските корисници - 631; Биланс на приходи и трошоци);
  Завршна сметка на АКВО, за 2021 година (Даночен биланс за оданочување на добивка)
  Завршна сметка на АКВО, за 2021 година (Годишна сметка на органи на управа, други органи од нестопанство - 603, 637; Биланс на приходи и трошоци)
  Вуџет на АКВО за 2022 година
  Буџет на МОН (и Агенција за квалитет во високото образование) за 2021 година
  Пристап до информации од јавен карактер
  Завршна Сметка 2020 - 1 - Биланс на приходи и трошоци
  Завршна Сметка 2020 - 1 - Биланс на приходи и трошоци
  Правилник за образецот на извештајот за работата на Одборот за акредитација на високото образование
  Правилник за образецот на извештајот за работата на Одборот за евалуација на високото образование
  Извештај за работата на Одборот за евалауација на високото образование
  Деловник за работа на Одборот за акредитација на високото образование
  Деловник за работа на Одборот за евалуација на високото образование
  Закон за високото образование
  Барање за акредитација на студиската програма
  Образец Елаборат на прв циклус на студии
  Упатсво за пополнување на Елаборат на прв циклус на студии
  ::: Сите документи
Почетна
За нас
Новости
Корисни линкови
Документи
Контакт
Република Северна Македонија
Агенција за квалитет во високото образование
 • Регистар на ментори III - Циклус
 • Список на акредитирани
  високоoбразовни установи
 • Список за акредитација
  Студиски Програми
 • www.akvo.mk / contact@akvo.mk
  Улица: Бул. Гоце Делчев б.б. (Македонска Радио Телевизија - МРТВ - 10ти спрат),
  1000 Скопје,
  Република Северна Македонија,

  ® Изработено 2016