О.А.Е.В.О. | ДОКУМЕНТИ
  Решенија за акредитација на студиски програми/Vendimet për akreditim të programeve studimore (период/periudha: април/prill - јуни/Qershor 2023)

Април

ВСШ Хајделберг факултет во Скопје
1 Приватна високообразовна установа - ВСШ Хајделберг факултет во Скопје / Висока стручна школа / Проект за основање / Решение

Меѓународен Балкански Универзитет Скопје
1 Факултет за хуманистички и општествени науки / Психологија / 1 циклус / 240 / Решение

Европски Универзитет - Скопје
1 Факултет за економски науки / Маркетинг / 2 циклус / 60 / Решение
2 Факултет за економски науки / Финансии / 2 циклус / 60 / Решение

Универзитет "Гоце Делчев" - Штип
1 Електротехнички факултет / Регулација и управување со технолошки процеси / 2 циклус / 60 / Решение
2 Правен факултет / Казнено право / 2 циклус / 60 / Решение
3 Правен факултет / Меѓународно право и меѓународни односи / 3 циклус / 180 / Решение

Универзитет Св.Кирил и Методиј - Скопје
1 Медицински факултет / Физиотерапевти / 1 циклус / 180 / Решение
2 Медицински факултет / Јавно здравство / 2 циклус / 120 / Решение
3 Медицински факултет / Стручни специјалистички студии за медицинска сестра-техничар специјалист по анестезија со реанимација / 2 циклус / 60 / Решение
4 Медицински факултет / Стручни специјалистички студии за медицинска сестра-техничар специјалист за интензивна здравствена нега / 2 циклус / 60 / Решение
5 Педагошки факултет / Библиотекарство / 1 циклус / 240 / Решение
6 Педагошки факултет / Одделенска настава / 1 циклус / 240 / Решение
7 Педагошки факултет / Предучилишно воспитание / 1 циклус / 240 / Решение
8 Филозофски факултет / Филозофија / 1 циклус / 240 / Решение
9 Филозофски факултет / Религиски студии / 2 циклус / 60 / Решение
10 Филолошки факултет / Применети странски јазици, англиски, француски, германски, италијански јазик / 1 циклус / 180 / Решение

Воена академија "Генерал Михаило Апостолски" - Скопје
1 Воена академија / Контрола на воздушен простор-род воздушно надбљудување, јавување и наведување / 1 циклус / 240 / Решение
2 Воена академија / Ниско градба во одбранбен систем-род инженерија / 1 циклус / 240 / Решение
3 Воена академија / Телекомуникации во одбранбениот систем-род врски / 1 циклус / 240 / Решение
4 Воена академија / Управување со одбранбени ресурси-род околопно механизирани един / 1 циклус / 240 / Решение

Универзитет во Тетово
1 Природно-математички факултет / Математика, насока Финансиска математика / 1 циклус / 240 / Решение

Мај

Меѓународен Славјански Универзитет "Г.Р.Державин"-Св.Николе
1 Меѓународен Славјански Универзитет "Г.Р.Державин" / Позитивно мислење за присоединување на Факултет за информатика и Факултет за безбедносно инженерство / Присоединување / Решение

Воена академија "Генерал Михаило Апостолски" - Скопје
1 Воена академија / Воено воздухопловство - вид авијација / 1 циклус / 240 / Решение
2 Воена академија / Нуклеарно-хемиска и биолошка заштита-род АБХО / 1 циклус / 240 / Решение
3 Воена академија / Управување со одбранбени ресурси-род артилериско ракетни единици за противвоздушна одбрана / 1 циклус / 240 / Решение
4 Воена академија / Управување со одбранбени ресурси-род-артилерија / 1 циклус / 240 / Решение

Универзитет "Гоце Делчев" - Штип
1 Правен факултет / Јавна администрација / 2 циклус / 60 / Решение
2 Технолошко технички факултет / Менаџмент и контрола на квалитет / 2 циклус / 60 / Решение

Универзитет "Св.Кирил и Методиј" - Скопје
1 Економски институт / Агробизнис / 2 циклус / 120 / Решение
2 Економски институт / Агробизнис / 2 циклус / 60 / Решение
3 Економски институт / Бизнис менаџмент / 2 циклус / 120 / Решение
4 Економски институт / Бизнис менаџмент / 2 циклус / 60 / Решение
5 Економски институт / Меѓународен менаџмент / 2 циклус / 120 / Решение
6 Економски институт / Меѓународен менаџмент / 2 циклус / 60 / Решение
7 Економски институт / Финансиски менаџмент / 2 циклус / 120 / Решение
8 Економски институт / Финансиски менаџмент / 2 циклус / 60 / Решение
9 Институт за земјотресно инженерство и инженерска сеизмологија / Земјотресно инженерство / 3 циклус / 180 / Решение
10 Правен факултет / Новинарство / 1 циклус / 180 / Решение
11 Правен факултет / Одност со јавност / 1 циклус / 180 / Решение
12 Правен факултет / Медиуми и односи со јавност / 2 циклус / 120 / Решение
13 Факултет за електротехника и информациски технологии / Автоматика, роботика и системско инженерство / 2 циклус / 60 / Решение
14 Факултет за електротехника и информациски технологии / Вградливи микрокомпјутерски системи / 2 циклус / 60 / Решение
15 Факултет за електротехника и информациски технологии / Дигитално процесирање на сигнали и мултимедиски технологии / 2 циклус / 60 / Решение
16 Факултет за електротехника и информациски технологии / Електрични машини и автоматизација / 2 циклус / 60 / Решение
17 Факултет за електротехника и информациски технологии / Електроенергетика / 2 циклус / 60 / Решение
18 Факултет за електротехника и информациски технологии / Енергетска електроника / 2 циклус / 60 / Решение
19 Факултет за електротехника и информациски технологии / Електроенергетски системи / 2 циклус / 60 / Решение
20 Факултет за електротехника и информациски технологии / Интелигентни бежични системи / 2 циклус / 60 / Решение
21 Факултет за електротехника и информациски технологии / Интернет и мобилни сервиси и апликации / 2 циклус / 60 / Решение
22 Факултет за електротехника и информациски технологии / Компјутерски мрежи-интернет на нешта / 2 циклус / 60 / Решение
23 Факултет за електротехника и информациски технологии / Комуникациски и информациски технологии / 2 циклус / 60 / Решение
24 Факултет за електротехника и информациски технологии / Машински вид / 2 циклус / 60 / Решение
25 Факултет за електротехника и информациски технологии / Микро и нано технологии / 2 циклус / 60 / Решение
26 Факултет за електротехника и информациски технологии / Наменски компјутерски системи / 2 циклус / 60 / Решение
27 Факултет за електротехника и информациски технологии / Обновливи извори на енергија / 2 циклус / 60 / Решение
28 Факултет за електротехника и информациски технологии / Регулатива во енергетика, електронски комуникации и сообраќај / 2 циклус / 60 / Решение
29 Факултет за земјоделски науки и храна / Агроекономика и рурален развој / 2 циклус / 60 / Решение
30 Факултет за земјоделски науки и храна / Анимално производство / 1 циклус / 240 / Решение
31 Факултет за земјоделски науки и храна / Овоштарство, лозарство и винарство / 1 циклус / 240 / Решение
32 Факултет за земјоделски науки и храна / Хортикултура / 1 циклус / 240 / Решение
33 Факултет за ликовна уметност / Графика / 2 циклус / 60 / Решение
34 Факултет за ликовна уметност / Скулптура / 2 циклус / 60 / Решение
35 Факултет за ликовна уметност / Сликарство / 2 циклус / 60 / Решение
36 Факултет за шумарски науки, пејсажна архитектура и екоинженеринг / Екоинженеринг и екоменаџмент / 1 циклус / 240 / Решение
37 Факултет за шумарски науки, пејсажна архитектура и екоинженеринг / Пејзажна архитектура / 1 циклус / 240 / Решение
38 Факултет за шумарски науки, пејсажна архитектура и екоинженеринг / Шумарство / 1 циклус / 240 / Решение
39 Филозофски факултет / Мир / 2 циклус / 60 / Решение

Универзитет "Св. Климент Охридски" - Битола
1 Висока медицинска школа / Медицинска сестра/техничар -Специјализација за интензивна нега / Втор циклус / 60 / Решение
2 Висока медицинска школа / Медицинска сестра/техничар -Специјализација за семејна патронажна грижа / Втор циклус / 60 / Решение
3 Технолошко технички факултет Велес / Нутриционизам / 1 циклус / 240 / Решение

Универзитет во Тетово
1 Природно - математички факултет / Информатика, насока Бизнис информатика / 1 циклус / 240 / Решение

Американ Колеџ - Скопје
1 Факултет за деловна економија и организациони науки / Финансии и инвестиции / 1 циклус / 180 / Решение

Мај дел 2

Бизнис академија Смилевски - БАС, Скопје
1 Бизнис академија / Стратегиски менаџмент на човечки ресурси / 2 циклус / 60 / Решение

Европски Универзитет - Скопје
1 Факултет за економски науки / Финансиско-банкарски и сметководствен менаџмент / 1 циклус / 240 / Решение

МИТ Универзитет - Скопје
1 Факултет за правни науки, меѓународни односи и дипломатија / Правосудство / 2 циклус / 60 / Решение

СВСШ Интернационален институт за мода "Изет Цури" - Скопје
1 СВСШ Интернационален институт за мода "Изет Цури" / Основање на Самостојна висока школа / Основање на проект / Решение

Универзитет на Југоисточна Европа - Тетово
1 Факултет за современи науки и технологии / Компјутерски науки, насока Компјутерски науки / 1 циклус / 180 / Решение
2 Факултет за современи науки и технологии / Компјутерски науки, насока Компјутерски науки англиски / 1 циклус / 240 / Решение
3 Факултет за современи науки и технологии / Компјутерски науки, насока Компјутерски науки / 1 циклус / 240 / Решение
4 Факултет за современи науки и технологии / Компјутерски науки, насока Компјутерско инженерство / 1 циклус / 180 / Решение
5 Факултет за современи науки и технологии / Компјутерски науки, насока Компјутерско инженерство-англиски / 1 циклус / 240 / Решение
6 Факултет за современи науки и технологии / Компјутерски науки, насока Компјутерско инженерство-англиски / 1 циклус / 180 / Решение
7 Факултет за современи науки и технологии / Компјутерски науки, насока Компјутерско инженерство / 1 циклус / 240 / Решение
8 Факултет за современи науки и технологии / Компјутерски науки, насока Наука за податоци / 1 циклус / 240 / Решение
9 Факултет за современи науки и технологии / Компјутерски науки, насока Образование-англиски / 1 циклус / 240 / Решение
10 Факултет за современи науки и технологии / Компјутерски науки, насока Софтверско инженерство / 1 циклус / 240 / Решение
11 Факултет за современи науки и технологии / Компјутерски науки, насока Софтверско инженерство / 1 циклус / 240 / Решение
12 Факултет за современи науки и технологии / Компјутерски науки, насока Наука за податоци / 2 циклус / 60 / Решение
13 Факултет за современи науки и технологии / Компјутерски науки, насока Софтверско инженерство-англиски / 2 циклус / 60 / Решение
14 Факултет за современи науки и технологии / Компјутерски науки, насока Софтверско инженерство / 2 циклус / 60 / Решение
15 Факултет за современи општествени науки / Меѓународни односи / 1 циклус / 240 / Решение
16 Факултет за современи општествени науки / Политички науки / 1 циклус / 240 / Решение

Јуни

Американ Колеџ - Скопје
1 Факултет за деловна економија и организациони науки / Бизнис администрација / 2 циклус / 60 / Решение
2 Факултет за деловна економија и организациони науки / Бизнис администрација МБА / 2 циклус / 120 / Решение
3 Факултет за деловна економија и организациони науки / Бизнис администрација за извршени директори МБА / 2 циклус / 60 / Решение
4 Факултет за деловна економија и организациони науки / Бизнис администрација / 2 циклус / 60 / Решение
5 Факултет за деловна економија и организациони науки / Маркетинг / 2 циклус / 120 / Решение
6 Факултет за деловна економија и организациони науки / Финансии и банкарство на англиски / 2 циклус / 120 / Решение
7 Факултет за деловна економија и организациони науки / Финансии и банкарство / 2 циклус / 120 / Решение

МИТ Универзитет - Скопје
1 Факултет за правни науки, меѓународни односи и дипломатија / Правни науки / 1 циклус / 240 / Решение

Универзитет на Југоисточна Европа - Тетово
1 Факултет за современи науки и технологии / Внатрешен дизајн / 1 циклус / 180 / Решение
2 Факултет за современи науки и технологии / Политехника / 1 циклус / 180 / Решение

Универзитет "Гоце Делчев" - Штип
1 Земјоделски факултет / Растителна биотехнологија / 1 циклус / 240 / Решение

Универзитет "Св.Кирил и Методиј" - Скопје
1 Природно - математички факултет / Биологија-наставни кадри за средно образование / 1 циклус / 240 / Решение
2 Природно - математички факултет / Молекуларна биологија со генетика / 1 циклус / 240 / Решение
3 Природно - математички факултет / Биосистематика / 2 циклус / 60 / Решение
4 Природно - математички факултет / Биохемија и физиологија / 2 циклус / 60 / Решение
5 Природно - математички факултет / Молекуларна биологија / 2 циклус / 60 / Решение
6 Технолошко металуршки факултет / Неорганско инженерство и заштита на животна средина / 2 циклус / 60 / Решение
7 Факултет за земјоделски науки и храна / Агроекономика / 1 циклус / 240 / Решение
8 Факултет за земјоделски науки и храна / Заштита на растенијата - Фитомедицина / 1 циклус / 240 / Решение
9 Факултет за земјоделски науки и храна / Квалитет и безбедност на храна / 1 циклус / 240 / Решение
10 Факултет за земјоделски науки и храна / Производство и преработка на земјоделски производи и храна / 1 циклус / 240 / Решение
11 Факултет за земјоделски науки и храна / Одржливи технологии во градинарство и цвеќарство / 2 циклус / 60 / Решение
12 Факултет за земјоделски науки и храна / Одржливо овоштарско производство / 2 циклус / 60 / Решение
13 Фармацевтски факултет / Диетика и диетотерапија / 1 циклус / 180 / Решение
14 Фармацевтски факултет / Диетика и диетотерапија / 2 циклус / 120 / Решение

Универзитет "Св. Климент Охридски" - Битола
1 Факултет за туризам и угостителство - Охрид и Факултет за биотехнички науки - Битола / Гастрономија и прехрамбена технологија / 2 циклус / 60 / Решение
Директор на АКВО


........................ " ........................
........................ " ........................
  Најнови Документи
  OPEN CALL FOR SELECTION OF FOREIGN EXPERTS FOR IMPLEMENTATION OF EXTERNAL EVALUATION OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS AND STUDY PROGRAMS IN THE REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA
  Завршна сметка за 2022 г., за АКВО (сметка 788)
  Завршна сметка за 2022 г., за АКВО (сметка 603-15)
  Шестмесечен извештај за работата на Одборот за евалуација на ВО (Период: 01.07 2022-31.12. 2022)
  Полугодишен извештај за работата на Одборот за акредитација на ВО (Период: јули 2022-декември 2022)
  Завршна сметка на АКВО, за 2021 година (Годишна сметка на буџетски приходи остварени од услугите на буџетските корисници - 631; Биланс на приходи и трошоци);
  Завршна сметка на АКВО, за 2021 година (Даночен биланс за оданочување на добивка)
  Завршна сметка на АКВО, за 2021 година (Годишна сметка на органи на управа, други органи од нестопанство - 603, 637; Биланс на приходи и трошоци)
  Вуџет на АКВО за 2022 година
  Буџет на МОН (и Агенција за квалитет во високото образование) за 2021 година
  Пристап до информации од јавен карактер
  Завршна Сметка 2020 - 1 - Биланс на приходи и трошоци
  Завршна Сметка 2020 - 1 - Биланс на приходи и трошоци
  Правилник за образецот на извештајот за работата на Одборот за акредитација на високото образование
  Правилник за образецот на извештајот за работата на Одборот за евалуација на високото образование
  Извештај за работата на Одборот за евалауација на високото образование
  Деловник за работа на Одборот за акредитација на високото образование
  Деловник за работа на Одборот за евалуација на високото образование
  Закон за високото образование
  Барање за акредитација на студиската програма
  Образец Елаборат на прв циклус на студии
  Упатсво за пополнување на Елаборат на прв циклус на студии
  ::: Сите документи
Почетна
За нас
Новости
Корисни линкови
Документи
Контакт
Република Северна Македонија
Агенција за квалитет во високото образование
 • Регистар на ментори III - Циклус
 • Список на акредитирани
  високоoбразовни установи
 • Список за акредитација
  Студиски Програми
 • www.akvo.mk / contact@akvo.mk
  Улица: Бул. Гоце Делчев б.б. (Македонска Радио Телевизија - МРТВ - 10ти спрат),
  1000 Скопје,
  Република Северна Македонија,

  ® Изработено 2016